bip

Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Slider

  Wiadomości na dzisiaj

  • Zapisy do szkoły
  • Dzwonki
  • Regulaminy konkursów
  • Szafki
  • Facebook ZSiPP nr 3
  • Ogłoszenia zewnętrzne
  • RODO

   

  ludzik210Szanowni Państwo,
  zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  Kryteria naboru
  Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

  Zapisy do klas pierwszych prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 - 15.00.

  Dyrekcja i Nauczyciele przyszłych klas pierwszych

  • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
  pobrane
  • Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
  pobrane
  • Oświadczenie o wielodzietności
  pobrane
  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
  pobrane
  • Zgłoszenie
  pobrane
   ZOBACZ:  
  • Oświadczenie woli dla rodziców klas pierwszych
  pobrane


   

  0.  7.05  -   7.50
  1.  8.00  -   8.45
  2.  8.55  -   9.40
  3.  9.50  - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.45 - 13.30
  7. 13.40 - 14.25
  8. 14.35 - 15.20

  ludzik221

   ludzik442

   

   

   

   

  kczkonkurs

  ZOBACZ:  
  • Regulamin 
  pobrane

  k.foto

  1. Początki Ostrowca  2. Miejsca Pamieci Narodowej 3. Denków
  w1 w2  w3
       

  REGULAMIN PLEBISCYTU 
  „STEFANEK ROKU” 
  w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w roku szkolnym 2019/2020

  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Plebiscytu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół 
  i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
  2. Celem plebiscytu jest wyłonienie we wspólnej zabawie najlepszego ucznia 
  w naszej szkole. 
  3. Plebiscyt przeprowadzany jest zgodnie z własnym sumieniem 
  i podpowiedziami serca. Nie jest to gra losowa lecz integrująca społeczność szkolną zabawa, która ma na celu wyłonienie najlepszego ucznia w danym roku szkolnym.

  Warunki konkursu

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VIII, którzy w ciągu całego roku szkolnego otrzymują dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia 
  w nauce i sporcie oraz za zaangażowanie w działalność społeczną i w życie szkoły. 
  2. Dyplomy uznania przyznawane są co 2 miesiące, na podstawie opinii wychowawców klas. Za każdy otrzymany dyplom uczeń otrzymuje od Kapituły Konkursu 2 pkt. W skład Kapituły wchodzą dyrektor i wicedyrektorzy szkoły. 
  3. Ponadto, wychowawcy organizują w klasach tajne wybory, na podstawie których wyłaniają jednego ucznia z danego oddziału, który cechuje się wysokim stopniem kultury osobistej, wyróżnia się talentem, rozwija swoje zainteresowania i pasje, służy pomocą innym lub szczególnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Nazwiska wyłonionych kandydatów wraz z krótkim opisem i uzasadnieniem podawane są do ogólnej wiadomości wszystkich nauczycieli uczących w danym roku szkolnym w ZSiPP nr 3 w terminie do 10 stycznia 2020 r. 
  4. Nauczyciele głosują następnie w wyznaczonym terminie na jednego kandydata. W przypadku uzyskania podobnej lub identycznej liczby głosów przez kilku kandydatów możliwe jest zorganizowanie dogrywki (drugiego etapu), w formie wybranej przez Organizatora (np. debaty). 
  5. Termin głosowania zostanie podany przez Samorząd Uczniowski. 
  6. Po zakończeniu głosowania Samorząd uczniowski sumuje głosy oddane na uczniów. 
  7. Uczeń, który uzyska największą liczbę głosów nauczycieli i punktów przyznanych przez Kapitułę za liczbę otrzymanych dyplomów uznania uzyskuje tytuł "Stefanek Roku".
  8. Głosy powinny być przechowywane do 31 maja kolejnego roku szkolnego.
  9. Bezpośrednio odpowiedzialnymi za przeprowadzenie plebiscytu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
  10. Elektorami w plebiscycie „Stefanek Roku” są wszyscy nauczyciele naszej Szkoły.
  11. Głos może oddać każdy zainteresowany udziałem w plebiscycie.
  12. Dopuszcza się oddanie jednego głosu.

  Kandydaci
  1. Każdy uczeń klas IV-VIII Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 
  w Ostrowcu Świętokrzyskim może wziąć udział w plebiscycie.
  2. Udział w plebiscycie obliguje kandydatów – laureatów do wzięcia udziału 
  w oficjalnym rozdaniu nagród.

  Postanowienia końcowe
  1. Uczestnicy plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowania lub formuły konkursu oraz zmiany wybranych punktów niniejszego Regulaminu na każdym etapie plebiscytu.

  REGULAMIN PLEBISCYTU „STEFAN ROKU” 
  w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w roku szkolnym 2019/2020

  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Plebiscytu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
  2. Celem plebiscytu jest wyłonienie we wspólnej zabawie najlepszego nauczyciela w naszej szkole. 
  3. Plebiscyt przeprowadzany jest zgodnie z własnym sumieniem i podpowiedziami serca. Nie jest to gra losowa lecz integrująca społeczność szkolną zabawa, która ma na celu uhonorować nauczyciela danego roku szkolnego.

  Warunki konkursu

  1. Uczniowie raz na półrocze oddają głosy, które zliczane są przez Radę Samorządu Uczniowskiego. Organizator obliguje odpowiednie osoby 
  do przeprowadzenia głosowania w sposób tajny – głosy oddawane będą na karcie do głosowania i wrzucane do urny. Jeden uczeń może oddać jeden głos. Uczniowie typują nauczyciela, który jest nie tylko mistrzem, ale i przyjacielem, odznacza się poczuciem humoru i który nie tylko uczy swojego przedmiotu, ale również pomaga zrozumieć otaczający świat. Uczniowie wybierają nauczyciela, który naucza i przyjaźnie rozlicza z wiedzy. Wytypowany nauczyciel może również ciekawie wykorzystywać technologie informatyczne oraz stosować innowacyjne metody nauczania.

  2. Terminy głosowania:
  20.01.2020 r. w godz. 9.40 – 12.45
  10.06.2020 r. w godz. 9.40 – 12.45

  3. Po zakończeniu głosowań Samorząd uczniowski sumuje głosy oddane na nauczycieli i przekazuje protokołem Kapitule Plebiscytu. 
  4. Oprócz głosów oddanych przez uczniów, nauczyciele otrzymają punkty przyznane przez Kapitułę Plebiscytu, w skład której wchodzą:
  - dyrektor szkoły – Marta Dobrowolska – Wesołowska,
  - wicedyrektor szkoły – Anna Barańska,
  - wicedyrektor szkoły – Roman Kowalski.

  5. Kapituła przyznaje punkty za:
  a) przeprowadzone konkursy przedmiotowe na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym,
  b) liczbę przygotowanych laureatów i finalistów konkursów i zawodów sportowych,
  c) innowacyjne metody pracy,
  d) liczba przygotowanych uroczystości szkolnych,
  e) liczba inicjatyw pozalekcyjnych.

  6. Punkty będę przyznawane na podstawie przedkładanych przez wszystkich nauczycieli na każde półrocze informacji nauczyciela o pracy. Termin oddania zestawienia za II półrocze – 15 czerwca 2020 roku.

  7. Nauczyciel, który uzyska największą liczbę głosów uczniów i punktów przyznanych przez Kapitułę uzyskuje tytuł "Stefan Roku".

  8. Głosy powinny być przechowywane do 31 maja kolejnego roku szkolnego.

  9. Bezpośrednio odpowiedzialnymi za przeprowadzenie plebiscytu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

  10. Elektorami w plebiscycie na „Stefana Roku” są wszyscy uczniowie naszej Szkoły.

  11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości elektorów w przypadku podejrzeń o nieuczciwą rywalizację i fałszowanie wyników.

  12. Głos może oddać każdy zainteresowany udziałem w plebiscycie.

  13. Dopuszcza się oddanie jednego głosu.

  Kandydaci
  1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim może zostać nominowany przez uczniów do udziału w plebiscycie.
  2. Udział w plebiscycie obliguje kandydatów – laureatów do wzięcia udziału w oficjalnym rozdaniu nagród.

  Postanowienia końcowe
  1. Uczestnicy plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowania lub formuły konkursu oraz zmiany wybranych punktów niniejszego Regulaminu na każdym etapie plebiscytu.

  k.hist

  drzewo

   

   

  Regulamin użytkowania skrytkowych szafek szkolnych w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  ZOBACZ::
  Regulamin pobrane

   

  like it sm

  Daj LIKE IT! "piątce"!

  Ruszamy z profilem Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - PSP nr 5 na Facebooku.
  Serdecznie zapraszamy do polubienia strony i śledzenia wiadomości z życia szkoły.

   

  m dop chro bez
   MOPS  Zagrożenia Przeciwdziałania   Bądź czujny

   

  rodo

  Poniżej prezentujemy informację o sposobach przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół i Placówek Publicznych dla poszczególnych kategorii osób. Jest to spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego, do czego zobowiązują nas przepisy o ochronie danych osobowych tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które dalej nazywać będziemy „RODO”.

  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów ich rodziców/opiekunów

  pobrane

  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

  pobrane

  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników

  pobrane

  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w systemie monitoringu

  pobrane
  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych pobrane
  pKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZFŚS pobrane

  Kontakt do IOD:

  Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZSiPP Nr 3 pełni Michał Broda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

  Nasza szkoła zapewnia

  • Zdrową atmosferę +

   Zdrową atmosferę Naszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej Read More
  • Odpowiednią bazę +

   Odpowiednią bazę Przekraczamy progi PSP nr 5. Liczy ona obecnie 654 uczniów, kształcących się w 28 oddziałach. Przyjemną atmosferę naszej placówki tworzą Read More
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych +

   Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych Dzieci, które wykazują różnorodne zainteresowania, pragną rozwijać się intelektualnie, artystycznie oraz chcą doskonalić sprawność fizyczną, ruchową, znajdą w naszej szkole Read More
  • Współpracę z rodzicami +

   Współpracę z rodzicami Głównym celem współpracy szkoły z rodzicami jest tworzenie spójnych, bezpiecznych oraz przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dziecka. Przewodnicząca -  Read More
  • Wysoki poziom nauczania +

   Wysoki poziom nauczania Nauczyciele uzyskują nowe kompetencje edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Stale poszerzają ofertę edukacyjną, pracują nad osiąganiem przez uczniów wysokich wyników w różnych Read More
  • 1

  Oferta szkoły

  ludzik489Naszym głównym celem jest systematyczne tworzenie lepszej, nowoczesnej szkoły dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Każde dziecko jest zdolne,
  niech wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać.

  W zmodernizowanym procesie edukacji zapewniamy uczniom optymalne warunki dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz różnorodnej aktywności każdego dziecka.
  Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań, zapewniamy warunki sprzyjające do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  Za istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania, poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywania radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.

  83641179 782476125589375 2027918364139061248 o  Dbamy o

  • Sprawność fizyczną

   Sprawność fizyczną

   "W zdrowym ciele zdrowy duch!" Motywujemy uczniów do aktywnego udziału w wychowaniu fizycznym, dbając w ten sposób o równowagę między
   Read More
  • Tradycje szkoły

   Tradycje szkoły

   Budujemy tradycje. Decydują one o naszej tożsamości, integrują, wpływają na klimat szkoły, nadają jej niepowtarzalny charakter. W ich utrzymaniu uczestniczy
   Read More
  • Edukację regionalną

   Edukację regionalną

   Słowa C.K. Norwida: "Aby drogę mierzyć przyszłą / Trzeba koniecznie wiedzieć, skąd się wyszło" wyznaczają kierunek naszych działań mających na celu
   Read More
  • Bezpieczeństwo

   Bezpieczeństwo

   Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i
   Read More

  MOGK – K

  ludzik274Nasz Ośrodek współpracuje z Poradniami Wad Postawy.

  Oferujemy:

  - komputerowe badanie postawy ciała,
  - naukę ćwiczeń,
  - zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

  Zapewniamy:

  - fachową opiekę,
  - skuteczną pomoc.

  1a

  2a

   

   

  Zapraszamy do wirtualnego zwiadzania naszej szkoły

  prezi2

   

   

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...