Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  "One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim"

  fe ws ue

   2

  CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

  Stworzenie dla 168 uczniów (88 dziewczynek i 80 chłopców, w tym dzieci niepełnosprawnych) klas IV - VI PSP nr 5 w Ostrowcu Św., u których zdiagnozowano specyficzne potrzeby edukacyjne, warunków do rozwijania ich kompetencji kluczowych w oparciu o kompleksowe wsparcie prowadzone metodą eksperymentu tj. dodatkowe zajęcia edukacyjne; doskonalenie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli (10 K, 1 M) prowadzących ww. zajęcia oraz doposażenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK.

  Zobacz:  
  • Plakat
  pobrane
  • Ulotka dla uczniów i rodziców
  pobrane

  CELE SZCZEGÓLOWE:

  Działania projektowe wpisują się bezpośrednio w cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego, tj. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie kształcenia podstawowego i przełożą się wprost proporcjonalnie na jego osiągnięcie. Zakłada się, iż 80% uczniów objętych wsparciem tj. 135 osób rozwinie swoje umiejętności i podniesie kompetencje kluczowe tj. porozumiewanie się w języku obcym, umiejętności matematyczne, umiejętność logicznego myślenia, przedsiębiorczość i kreatywność. Dodatkowo uczniowie klas VI, objęci zostaną doradztwem edukacyjno – zawodowym dzięki czemu nabędą oraz usystematyzują wiedzę na temat samego siebie, swoich predyspozycji i umiejętności, dzięki czemu podniesie się ich samoocena i wiara we własne możliwości. Uczniowie bardziej świadomie zaplanują dalszą naukę, tak aby zawód, który wybiorą w przyszłości był zgodny z ich zainteresowaniami i predyspozycjami, co daje gwarancję sukcesu na rynku pracy.


  TERMIN REALIZACJI:

  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. (dwa lata szkolne).


  DZIAŁANIA:

  • Jako działanie komplementarne do zadań projektowych opracowano program wspomagania nauczycieli, który będzie służył pomocą w wykonywaniu zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Zakłada się, że 100% nauczycieli objętych projektem tj. 11 osób podniesie swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Dodatkowym elementem projektu wspierającym powyższe zadania jest doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
   Ww. wyposażenie zapewni warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, przewidzianej w projekcie.


  STRATEGIE ROZWOJOWE:

  • Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do Roku 2020, która wśród barier blokujących rozwój przedsiębiorczości wykazuje bariery edukacyjne, niedostateczny rozwój cech przedsiębiorczych, w tym kreatywności i poczucia własnej wartości w procesie socjalizacji, edukacji szkolnej i pozaszkolnej) oraz niski poziom umiejętności cyfrowych. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy to kluczowe strategiczne wyzwania z punktu widzenia systematycznego wzmacniania pozycji konkurencyjnej i rozwojowej województw Polski Wschodniej.
  • Swoimi działaniami projekt wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020; Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 oraz Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 -2020.


  ADRESACI (BENEFICJENCI):

  • Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego tj. do 168 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczących się w klasach IV - VI, u których stwierdzono problemy edukacyjne i trudności w nauce. Będą to uczniowie, którzy uzyskają jedne z najniższym wyników w nauce w roku szkolnym 2015/2016 (źródło danych – dokumentacja szkoły), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wychowujących się w rodzinach zastępczych, niepełnych oraz w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Projekt obejmuje również 11 nauczycieli (10 K, 1 M) prowadzących ww. zajęcia, którzy podniosą swoje kompetencje zawodowe.
  ZOBACZ:  
  • Regulamin rekrutacji
  pobrane
  • Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
  pobrane
  • Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela
  pobrane
  • Oświadczenie rodzica
  pobrane

   

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...