Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  "One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim"

  fe ws ue

   2

  CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

  Stworzenie dla 168 uczniów (88 dziewczynek i 80 chłopców, w tym dzieci niepełnosprawnych) klas IV - VI PSP nr 5 w Ostrowcu Św., u których zdiagnozowano specyficzne potrzeby edukacyjne, warunków do rozwijania ich kompetencji kluczowych w oparciu o kompleksowe wsparcie prowadzone metodą eksperymentu tj. dodatkowe zajęcia edukacyjne; doskonalenie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli (10 K, 1 M) prowadzących ww. zajęcia oraz doposażenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK.

  Zobacz:  
  • Plakat
  pobrane
  • Ulotka dla uczniów i rodziców
  pobrane

  CELE SZCZEGÓLOWE:

  Działania projektowe wpisują się bezpośrednio w cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego, tj. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie kształcenia podstawowego i przełożą się wprost proporcjonalnie na jego osiągnięcie. Zakłada się, iż 80% uczniów objętych wsparciem tj. 135 osób rozwinie swoje umiejętności i podniesie kompetencje kluczowe tj. porozumiewanie się w języku obcym, umiejętności matematyczne, umiejętność logicznego myślenia, przedsiębiorczość i kreatywność. Dodatkowo uczniowie klas VI, objęci zostaną doradztwem edukacyjno – zawodowym dzięki czemu nabędą oraz usystematyzują wiedzę na temat samego siebie, swoich predyspozycji i umiejętności, dzięki czemu podniesie się ich samoocena i wiara we własne możliwości. Uczniowie bardziej świadomie zaplanują dalszą naukę, tak aby zawód, który wybiorą w przyszłości był zgodny z ich zainteresowaniami i predyspozycjami, co daje gwarancję sukcesu na rynku pracy.


  TERMIN REALIZACJI:

  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. (dwa lata szkolne).


  DZIAŁANIA:

  • Jako działanie komplementarne do zadań projektowych opracowano program wspomagania nauczycieli, który będzie służył pomocą w wykonywaniu zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Zakłada się, że 100% nauczycieli objętych projektem tj. 11 osób podniesie swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Dodatkowym elementem projektu wspierającym powyższe zadania jest doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
   Ww. wyposażenie zapewni warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, przewidzianej w projekcie.


  STRATEGIE ROZWOJOWE:

  • Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do Roku 2020, która wśród barier blokujących rozwój przedsiębiorczości wykazuje bariery edukacyjne, niedostateczny rozwój cech przedsiębiorczych, w tym kreatywności i poczucia własnej wartości w procesie socjalizacji, edukacji szkolnej i pozaszkolnej) oraz niski poziom umiejętności cyfrowych. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy to kluczowe strategiczne wyzwania z punktu widzenia systematycznego wzmacniania pozycji konkurencyjnej i rozwojowej województw Polski Wschodniej.
  • Swoimi działaniami projekt wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020; Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 oraz Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 -2020.


  ADRESACI (BENEFICJENCI):

  • Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego tj. do 168 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczących się w klasach IV - VI, u których stwierdzono problemy edukacyjne i trudności w nauce. Będą to uczniowie, którzy uzyskają jedne z najniższym wyników w nauce w roku szkolnym 2015/2016 (źródło danych – dokumentacja szkoły), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wychowujących się w rodzinach zastępczych, niepełnych oraz w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Projekt obejmuje również 11 nauczycieli (10 K, 1 M) prowadzących ww. zajęcia, którzy podniosą swoje kompetencje zawodowe.
  ZOBACZ:  
  • Regulamin rekrutacji
  pobrane
  • Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
  pobrane
  • Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela
  pobrane
  • Oświadczenie rodzica
  pobrane

  Rok szkolny 2016/17


  ZADANIA PROJEKTOWE:


  ZADAN
  IE 1

  Pomyśl - Policz - Pokaż, czyli eksperymenty w matematyce

  Zajęcia dla 12 grup, w tym: 6 grup x 40 h (zajęcia roczne klasy IV i VI), oraz 6 grup x 80 h (zajęcia dwuletnie dla klas IV – V) - zajęcia prowadzone będą w grupach 14 osobowych – łącznie 720 h. W ramach zajęć przewidziano dla każdej grupy pokaz naukowy pn. "Rozkosze łamania głowy" – 1h lekcyjna/grupę (łącznie 12h). Pokaz będzie przeprowadzony przez Akademię Nauki. W czasie 45 min. spotkania, uczniowie przeprowadzają kilkanaście ciekawych eksperymentów korzystając z unikalnych zestawów edukacyjnych Akademii. Łącznie przeprowadzonych zostanie 732 h zajęć dla 168 uczniów. Zajęcia odbywać się będą średnio 4h/miesiąc w okresie od X 2016 r. do VI 2017 r. i od X 2017 r. do VI 2018 r.

  Zajęcia prowadzone będą z użyciem metod aktywizujących oraz eksperymentalnych, rozwijających postawy kreatywne. Proponowane gry i zabawy są o zróżnicowanym stopniu trudności. W ramach zajęć proponujemy "Matematykę na faktach", która polega na pracy badawczej z zastosowaniem metody przypadków oraz naukę poprzez wykorzystanie jej w życiu codziennym: obliczenia bankowe,
  zakupy, opłaty. Uczniowie będą uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach do różnych miejsc w celu zdobycia potrzebnych informacji. Częściowo zajęcia prowadzone będą w pracowni informatycznej z wykorzystaniem sprzętu TIK, każde dziecko będzie pracowało przy własnym stanowisku komputerowym. Eksperymentalnie do programu zajęć wprowadzono naukę matematyki poprzez:

  • zajęcia ruchowe – nauka matematyki podczas zajęć wychowania fizycznego, dzięki czemu uczniowie mają okazję połączyć myślenie matematyczne z zaj. ruchowymi (gry terenowe, mierzenie odległości, zabawy na orientację przestrzenną, pomiar czasu, liczenia punktów, taktyka gry);
  • grę w szachy – ważnym elementem nauki matematyki jest umiejętność logicznego myślenia, dobrym pomysłem jest więc nauka gry w szachy. Kształtuje ona myślenie, przewidywanie, ćwiczy pamięć. Na powyższe dodatkowe formy zajęć przewidziano 10h/grupę. W ramach zadania zakupione zostaną mat. szkoleniowe dla uczniów oraz mat. biurowe do zajęć. Standard wymagań: Efekty uczenia się, kompetencje, które osiągną uczniowie: 80% uczniów podniesie poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki. Uczniowie nabędą kompetencje matematyczne oraz naukowo-techniczne. Prowadzący opracuje wzorzec 4 etapów, określający warunki nabycia kompetencji kluczowych.

  DOKUMENTACJA:

  GRUPA 4.1

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane
  • Szachy
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Bartnik pobrane

  GRUPA 4.2

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane

  • Szachy
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Bartnik pobrane

  GRUPA 4.3

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane

  Wycieczka na pocztę

  • Szachy
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Bartnik pobrane

  GRUPA 5.1

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane

  • Zajęcia ruchowe
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Michał Kępczyński pobrane

   GRUPA 5.2

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane

  • Zajęcia ruchowe
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Michał Kępczyński pobrane

  GRUPA 5.3

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane
  • Zajęcia ruchowe
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Michał Kępczyński pobrane

  GRUPA 6.1

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane

  GRUPA 6.2

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane

  Wycieczka do banku

  GRUPA 6.3

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane


  ZADAN
  IE 2

  Speaking English is fun! - eksperymentujemy z językiem angielskim

  Zajęcia dla 12 grup, w tym: 6 grup x 30 h (zajęcia roczne - klasy IV i VI), 6 grupy x 60 h (zajęcia dwuletnie dla klas IV – V) – zajęcia prowadzone będą w grupach 14 osobowych. Łącznie w ramach zadania przeprowadzonych zostanie 540 h zajęć dla 168 uczniów. Zajęcia odbywać się będą średnio 3h/miesiąc w okresie od X 2016 r. do VI 2017 r. i od X 2017 r. do VI 2018 r.

  Zajęcia prowadzone będą z użyciem nowoczesnych metod aktywizujących i eksperymentalnych – metoda komunikacyjna, TPR wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) oraz metody CLIL. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Wieloaspektowe podejście do nauczania w ramach CLIL przynosi wiele korzyści, m.in. podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej, sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw oraz umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem. Prowadzący opracuje wzorzec 4 etapów, określający warunki nabycia kompetencji kluczowych. Podczas zajęć uczniowie będą uczyć się skutecznej komunikacji poprzez aktywne działanie i doświadczenie, aby zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w praktyce i skutecznie porozumiewać się w języku angielskim.

  DOKUMENTACJA

  • Język angielski

  GRUPA 4.1

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Czaja pobrane

  GRUPA 4.2

  Plan zajęć projektowych

  - p. Anna Rożek pobrane

  GRUPA 4.3

  Plan zajęć projektowych

  - p. Beata Dąbrowska pobrane

  GRUPA 5.1

  Plan zajęć projektowych

  - p. Beata Dąbrowska pobrane

  GRUPA 5.2

  Plan zajęć projektowych

  - p. Justyna Walczak pobrane

  GRUPA 5.3

  Plan zajęć projektowych

  - p. Anna Rożek pobrane

  GRUPA 6.1

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Czaja pobrane

  GRUPA 6.2

  Plan zajęć projektowych

  - p. Justyna Walczak pobrane

  GRUPA 6.3

  Plan zajęć projektowych

  - p. Justyna Walczak pobrane


  ZADAN
  IE 3
  Prosto do sukcesu na rynku pracy - doradztwo edukacyjno – zawodowe

  Zajęcia przeprowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego dla uczniów klas VI - 6 grup (10h/grupę), w grupach 14 osobowych. Łącznie w ramach zadania przeprowadzonych zostanie 60 h zajęć dla 84 uczniów. Zajęcia odbywać się będą w okresie od X 2016 r. do VI 2017 r. i od X 2017 r. do VI 2018 r. Rekrutacja będzie prowadzona w kl. VI i będzie wspólna z rekrutacją w ramach Zad. 1.

  Celem warsztatów jest rozwój samopoznania uczestników, ocena własnych zdolności i możliwości, a także pomoc w wyborze szkoły i zawodu. Prowadzący będzie posługiwał się środkami umożliwiającymi efektywną pracę w grupie i opanowanie przez uczestników nowych sposobów myślenia i działania. Wdroży metody i techniki aktywizacyjne (interaktywne), które posłużą rozwijaniu postaw i umiejętności skutecznego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Warsztaty będą zawierać elementy przedsiębiorczości, kreatywności i autoprezentacji. Standard wymagań: Efekty kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności - 80% uczniów rozwinie swoją kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy w zespole. Prowadzący opracuje wzorzec 4 etapów, określający warunki nabycia kompetencji kluczowych.

  DOKUMENTACJA:

  • Doradztwo edukacyjno - zawodowe

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Baran pobrane
  • GRUPA 6.1

  • GRUPA 6.2
  • GRUPA 6.3

   

  ZADANIE 4
  Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli

  W ramach projektu przewidziano szkolenia dla 11 nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia projektowe tj. 10 kobiet i 1 mężczyzna, w tym studia podyplomowe dla 2 nauczycieli. Program wsparcia został przygotowany w oparciu o ofertę doskonaleń funkcjonujących na rynku, m. in. udostępnianych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele objęci zostaną wielokrotnym wsparciem w zakresie doskonalenia swoich kompetencji i wezmą udział w następujących szkoleniach:

  1. Blokady emocjonalne w uczeniu się - czyli współzależność procesów intelektualnych i emocjonalnych oraz ich wpływ na zdolność myślenia logicznego.
  2. Indywidualne Wzorce Myślenia - czyli współzależność ciała i umysłu w procesie przetwarzania informacji ze szczególnym
   uwzględnieniem nauki matematyki i wykorzystaniu eksperymentu.
  3. Obsługa laptopa oraz zasady pracy z technologiami – szkolenie z zakresu TIK.
  4. Studia podyplomowe pn. "Informatyka dla nauczycieli" - opierając się na diagnozie szkoły, w tym potrzebach nauczycieli, uczniów i rodziców istnieje uzasadniona konieczność ukończenia przez co najmniej 2 nauczycieli studiów podyplomowych z danego zakresu: dydaktyka informatyki, programowanie, technologie internetowe. Uzyskane kwalifikacje - dyplom.
  5. Szkolenie "Nauczyciel w sieci, jak komunikować się za pomocą Internetu - możliwości i zagrożenia. Przyjazna tablica interaktywna, nowe technologie w edukacji". W zakresie szkoleń zostanie opracowany wzorzec 4 etapów zgodnie z Regulaminem.

  HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

  • 24.11.2016 r. - „Przyjazna tablica interaktywna, nowe technologie w edukacji".
  • 28.11.2016 r. - „Indywidualne Wzorce Myślenia - czyli współzależność ciała i umysłu w procesie przetwarzania informacji ze szczególnym”. 

  • 29.11.2016 r. - „Obsługa laptopa oraz zasady pracy z technologiami – szkolenie z zakresu TIK”.

  • 2.12.2016 r. - „Blokady emocjonalne w uczeniu się - czyli współzależność procesów intelektualnych i emocjonalnych oraz ich wpływ na zdolność myślenia logicznego”.

  • 16.12.2016 r. - „Nauczyciel w sieci, jak komunikować się za pomocą Internetu – możliwości i zagrożenia”.

   

  ZADANIE 5
  Doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej.

  W ramach projektu przewidziano doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej (VIII - XI 2016 r.), zakup podstawowego wyposażenia tj. szafek i szaf, zakup sprzętu, w tym narzędzi TIK m.in. tablicy interaktywnej, komputera przenośnego, wizualizera oraz pomocy dydaktycznych. Ww. wyposażenie zapewni warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, przewidzianej w projekcie. Pomoce dydaktyczne będą wykorzystane podczas zajęć do realizacji zadań, pomogą w rozwijaniu umiejętności myślenia, kształtowania postaw kreatywnych, uczenia się poprzez zabawę, praktyczne działania i obserwację. Poprzez eksperymentowanie i badanie naukowe uczestnicy będą uczyć się szybciej, również więcej zapamiętywać. Posłużą również wyrównywaniu szans uczniów oraz lepszemu zrozumieniu pojęć matematycznych. Szkoła zobowiązuje się do osiągnięcia wszystkich funkcjonalności określonych w Regulaminie konkursu w okresie do 6 m-cy od daty zakończenia realizacji projektu oraz udostępniania w tym okresie pracowni innym ostrowieckim placówkom oświatowym zgodnie z regulaminem udostępniania pracowni (raz w tygodniu w godz. popołudniowych).

   

  ZADANIE 6
  Dodatkowe wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

  W ramach zadania przewidziano następujące działania:

  Wycieczka dla 168 uczniów do Warszawy do Centrum Nauki "Kopernik” - dwie tury po 84 uczniów w IV 2017 i IV 2018. Muzeum to posiada ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach. Zaawansowane technologie multimedialnie, inspirują do odkrywania, eksperymentowania i zrozumienia świata poprzez samodzielne doświadczenia oraz uczestnictwo w procesie twórczym. Wystawy te kształtują umiejętności komunikowania się, współpracy, myślenia kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.
  Udział w 25 interaktywnych doświadczeniach z różnych dziedzin nauki: matematyki, fizyki i kultury, na pewno przyczyni się do harmonijnego rozwoju naszych uczniów, którzy przekonają się do odkryć naukowych, nowych technologii i refleksji humanistycznej.
  Dodatkowo uczniowie zwiedzą British Council i wezmą udział w zajęciach tematycznych, co przyczyni się to do nawiązania kontaktów oraz wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń. Uczniowie rozwiną umiejętności w zakresie porozumiewania się w jęz. angielskim.

   Spartakiada umiejętności matematycznych i językowych - dzień otwarty, możliwość zaprezentowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zdobytych podczas zajęć projektowych. Efekty pracy uczniów zaprezentowane zostaną na forum szkoły oraz dla lokalnej społeczności. W ramach dnia otwartego planowane są następujące działania:

  - koncert piosenki anglojęzycznej i autorskie wiersze matematyczne,
  - prezentacje multimedialne połączone z quizami matematycznymi i językowymi,
  - scenki rodzajowe, kalambury, gry, zabawy, układanki logiczne.
  Spartakiada zorganizowana zostanie dwukrotnie, po pierwszym i po drugim roku realizacji projektu tj. VI 2017 r. i VI 2018 r.

   

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO "ONE, TWO, THREE - EKSPERYMENTUJEMY Z MATEMATYKĄ I JĘZYKIEM ANGIELSKIM".

  W roku szkolnym 2016/17 w PSP5 realizowano zajęcia w ramach projektu "One,two,three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował zajęcia z matematyki, języka angielskiego, zawodoznawstwa, zajęcia ruchowe oraz szachy w myśl wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z języka angielskiego. W sumie w projekcie wzięło udział 126 uczniów. Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i planem pracy. Na zajęciach stosowano różnorodne metody pracy z wykorzystaniem technologii multimedialnej. Ponadto, w ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.

  Wycieczka do Warszawy
  8 kwietnia 2017 r. 43 uczestników projektu "One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim" wzięło udział w wycieczce do Warszawy.
  Pierwszym punktem programu była wizyta w szkole językowej British School i udział w zajęciach z języka angielskiego "Lego Education". Następnie uczestnicy odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogli poznać prawa przyrody poprzez samodzielnie przeprowadzane doświadczenia na interaktywnych wystawach.
  Wycieczka była bardzo udana, a jej uczestnicy zadowoleni z nowych doświadczeń jakie zdobyli. Opiekunami wycieczki byli: Małgorzata Czaja, Bożena Winiarczyk, Michał Kępczyński, Beata Dąbrowska.

  Beata Dąbrowska

  "Spartakiada"

  8 czerwca 2017 r. odbyła się "Spartakiada" podsumowująca i kończąca udział uczniów klas VI w projekcie. Beneficjenci wzięli udział w szeregu konkursów i zawodów sportowych przygotowanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia z projektu. Każdy uczestnik otrzymał nagrody i uczestniczył w poczęstunku.

  Realizacja projektu spotkała się z aprobatą uczniów i ich rodziców. Zaowocowało to wzrostem motywacji oraz polepszeniem wyników w nauce.

  Rok szkolny 2017/18

  W roku szkolnym 2017/18 w PSP5 będzie kontynuowana realizacja zajęć w ramach projektu "One, two, three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje zajęcia z matematyki, języka angielskiego, zawodoznawstwa, zajęcia ruchowe oraz szachy w myśl wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z języka angielskiego i matematyki.

  Zajęcia będą odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i planem pracy. Na zajęciach stosowane są różnorodne metody pracy z wykorzystaniem technologii multimedialnej. Ponadto, w ramach projektu część uczniów uczestniczyła w wycieczce do Warszawy, druga grupa pojedzie w tym roku szkolnym.

  Działania projektowe wpisują się bezpośrednio w cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego, tj. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie kształcenia podstawowego i przełożą się wprost proporcjonalnie na jego osiągnięcie. Zakłada się, iż 80% uczniów objętych wsparciem tj. 135 osób rozwinie swoje umiejętności i podniesie kompetencje kluczowe tj. porozumiewanie się w języku obcym, umiejętności matematyczne, umiejętność logicznego myślenia, przedsiębiorczość i kreatywność. Dodatkowo uczniowie klas VI, objęci zostaną doradztwem edukacyjno – zawodowym dzięki czemu nabędą oraz usystematyzują wiedzę na temat samego siebie, swoich predyspozycji i umiejętności, dzięki czemu podniesie się ich samoocena i wiara we własne możliwości. Uczniowie bardziej świadomie zaplanują dalszą naukę, tak aby zawód, który wybiorą w przyszłości był zgodny z ich zainteresowaniami i predyspozycjami, co daje gwarancję sukcesu na rynku pracy.

  Ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 klasy szóste zakończyły udział w projekcie, we wrześniu odbędzie się rekrutacja dla uczniów klas czwartych.

  Plan realizacji zajęć w II półroczu

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Klasa,

  liczba uczniów

  Termin

  Rodzaj zajęć

   

  Małgorzata Urban

   

  Gr. I, kl. VI

  14 ucz.

  poniedziałek

  1335-1420

  Dodatkowe zajęć z matematyki

  Pomyśl – Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce

   

  Małgorzata Urban

   

  Gr. III, kl. V

  14 ucz.

  środa

  1240-1325

   

  Małgorzata Urban

   

  Gr. II, kl. VI

  14 ucz.

  czwartek

  1240-1325

   

  Małgorzata Urban

   

  Gr. I, kl. IV

  14 ucz.

  wtorek

  1240-1325

   

  Michał Kępczyński

  Gr. I, kl.V

  14 ucz.

  wtorek

  1430-1515

  Matematyka w sporcie

  Zajęcia realizowane w ramach projektu

   

  Michał Kępczyński

  Gr. II, kl V

  14 ucz.

  poniedziałek

  14.30-15.15

   

  Michał Kępczyński

  Gr. III, kl. V

  14 ucz.

  poniedziałek

  14.30-15.15

   

  Bożena Winiarczyk

  Gr. I, kl. V

  14 ucz.

  poniedziałek

  13.35-14.20

  Dodatkowe zajęć z matematyki

  Pomyśl – Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce

   

  Bożena Winiarczyk

  Gr. II, kl. V

  14 ucz.

  czwartek

  14.30-15.15

   

  Bożena Winiarczyk

  Gr. III, kl. VI

  14 ucz

  środa

  14.30-15.15

   

  Bożena Winiarczyk

  Gr. III, kl IV

  14 ucz.

  środa

  13.30- 14.20

   

  Bożena Winiarczyk

  Gr. II, kl. IV

  14 ucz.

  poniedziałek

  14.30-15.15

   

  Anna Rożek

  Gr. II, kl. V

  14 ucz.

  piątek

  12.40 -13.25

  ,Let's talk about our world'

  Zajęcia z języka angielskiego realizowane w ramach projektu

   

  Anna Rożek

  Gr. III, kl.VI

  14 ucz.

  piątek

  1335-1420

   

  Justyna Walczak

  Gr. II, kl. VI

  14 ucz.

  poniedziałek

  7.15- 8.00

  Zajęcia z j. angielskiego realizowane w ramach projektu

   

  Justyna Walczak

  Gr. II, kl. IV

  14 ucz.

  piątek

  12.30- 13.15

   

  Małgorzata Czaja

  Gr. I, kl. V

  14 ucz.

  poniedziałek

  7.10- 7.55

  Zajęcia z języka angielskiego 'Jak skutecznie uczyć się angielskiego
  z zastosowaniem internetu' realizowane w ramach projektu

   

  Małgorzata Czaja

  Gr. I, kl. IV

  14 ucz.

  Środa

  7.10- 7.55

   

  Beata Dąbrowska

  Gr. III, kl. IV

  14 ucz.

  środa

  8.00 – 8.45

  „Speaking English is fun” - zajęcia z języka angielskiego realizowane w ramach projektu

   

  Beata Dąbrowska

  Gr. I, kl. VI

  14 ucz.

  piątek

  7.10- 7.55

   

  Beata Dąbrowska

  Gr. III, kl. V

  14 ucz.

  środa

  13.30- 14:15

   

  Renata Baran

  Gr. III, kl. VI

  14 ucz.

  czwartek

  12.30– 14.20

  Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego „Prosto do sukcesu
  na rynku pracy” realizowane |
  w ramach projektu:

  ZADANIA PROJEKTOWE:


  ZADAN
  IE 1

  Pomyśl - Policz - Pokaż, czyli eksperymenty w matematyce

  DOKUMENTACJA:

  GRUPA 4.1

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane

  Pokazy naukowe "Rozkosze łamania głowy"

  Wyjście do Urzędu Pocztowego

  • Szachy
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Bartnik pobrane

  GRUPA 4.2

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane

   

  • Szachy
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Bartnik pobrane

  GRUPA 4.3

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  p. Bożena Winiarczyk pobrane

   

  • Szachy
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Bartnik pobrane

  GRUPA 5.1

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane

  • Zajęcia ruchowe
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Michał Kępczyński pobrane

  GRUPA 5.2

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane

   

  • Zajęcia ruchowe
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Michał Kępczyński pobrane

  GRUPA 5.3

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane  • Zajęcia ruchowe
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Michał Kępczyński pobrane

  GRUPA 6.1

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane


  Wyjście do banku

   GRUPA 6.2

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Urban pobrane

  GRUPA 6.3

  • Matematyka
     

  Plan zajęć projektowych

  - p. Bożena Winiarczyk pobrane

   

  ZADANIE 2

  Speaking English is fun! - eksperymentujemy z językiem angielskim

  DOKUMENTACJA

  • Język angielski

  GRUPA 4.1

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Czaja pobrane

  GRUPA 4.2

  Plan zajęć projektowych

  - p. Justyna Walczak pobrane

  GRUPA 4.3

  Plan zajęć projektowych

  - p. Beata Dąbrowska pobrane

  GRUPA 5.1

  Plan zajęć projektowych

  - p. Małgorzata Czaja pobrane

  GRUPA 5.2

  Plan zajęć projektowych

  - p. Anna Rożek pobrane

  GRUPA 5.3

  Plan zajęć projektowych

  - p. Beata Dąbrowska pobrane

  GRUPA 6.1

  Plan zajęć projektowych

  - p. Beata Dąbrowska pobrane

  GRUPA 6.2

  Plan zajęć projektowych

  - p. Justyna Walczak pobrane

  GRUPA 6.3

  Plan zajęć projektowych

  - p. Anna Rożek pobrane

   

  ZADANIE 3
  Prosto do sukcesu na rynku pracy - doradztwo edukacyjno – zawodowe

  DOKUMENTACJA:

  • Doradztwo edukacyjno - zawodowe

  Plan zajęć projektowych

  - p. Renata Baran pobrane

  GRUPA 6.1

  GRUPA 6.2

  GRUPA 6.3

   

  Wycieczka do Warszawy

   

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Menu boczne

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...