Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Organizacje szkolne

  25SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Opiekunki: p. Małgorzata Czaja, p. Anna Rożek, p. Edyta Rutkowska

  Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
   Przewodniczący:  Julia Mendyk   kl. IV d
   Igor Skrok   kl. V c
   Sekcja organizacyjna  Oliwia Czechowska   kl. VI d
   Martyna Polak   kl. VI c
   Sekcja plastyczna:  Zuzanna Stępień   kl. VI b
   Julia Opałka   kl. IV d
   Martyna Jurek  kl. IV a

  Cel główny:
  Wdrażanie się do demokracji poprzez korzystanie z wolności w połączeniu z odpowiedzialnością


  46MAŁY SAMORZĄDZIK KLAS I - III
  Opiekun: p. 

  Skład Małego Samorządziku Uczniowskiego
   Przewodniczący:    kl. 
      kl. 
   Sekcja kulturalno – rozrywkowa:     kl. 
     kl. 
   Sekcja dekoracyjna:     kl. 
     kl. 
     kl. 

  Cel główny:

  • Rozwijamy samorządność w szkole.

  Cele szczegółowe:

  • rozwijać samorządność i aktywność na forum klasy i szkoły od najmłodszych lat,
  • kultywować tradycje szkoły,
  • zapewnić każdemu uczniowi wychowanie obywatelskie i patriotyczne,
  • kształtować postawy prozdrowotne wśród uczniów klas I – III,
  • rozwijać różnorodne zainteresowania uczniów klas I – III.

  121

   

  KLUB MAŁEGO EKOLOGA
  Opiekunki: p. Jolanta Cieślak, p. Jolanta Chobot, p. Iwona Kara

  Działaniami ekologicznymi objęci są wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, którzy rozumieją rolę przyrody, cenią jej wartość, podziwiają jej piękno i pragną, by została niezniszczona dla następnych pokoleń. Istnieje nierozerwalny związek pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowotnym społeczeństwa. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc ochrona środowiska leży nam także na sercu. Myśląc i działając ekologicznie, nie tylko chronimy przyrodę, ale też czujemy się jej częścią!
  Cel główny:

  • propagowanie akcji ekologicznych światowych i krajowych,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej,
  • kształtowanie właściwych zachowań i nawyków wobec przyrody,
  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów.

  115

   

  SZKOLNE KOŁO PCK
  Opiekun: p. Lidia Tokarska

  Skład Szkolnego Koła PCK
   Przewodniczący:  Martyna Polak  kl. VI c
   Zastępca  Maja Arcowska  kl. VI c
   Skarbnik  Julia Szymańska  kl. VI c

  Cel główny:

  • Działalność opiekuńcza i pomoc potrzebującym.

  Cele szczegółowe:

  • uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
  • kształtowanie własnej osobowości poprzez wymagania i pracę nad sobą,
  • poznanie prawnych reguł działalności w zakresie pomocy społecznej oraz roli SK PCK,
  • rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku: w szkole, w domu, sąsiedztwie i organizowaniu pomocy na miarę posiadanych możliwości,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej,
  • propagowanie honorowego krwiodawstwa,
  • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed- lekarskiej,
  • pogłębianie wiary uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,
  • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.

  59

   

  SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE
  Opiekunk: p. Bogusław Wojtkiewicz
  SKKT zrzesza uczniów zainteresowanych krajoznawstwem i turystyką, zajmuje się też propagowaniem tych działań w szkole. Uczniowie zbierając i gromadząc materiały krajoznawcze upowszechniają wiedzę o kraju i regionie.
  Cel główny:

  • rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawstwem i turystyką,
  • kształtowanie nawyków uprawiania turystyki,
  • ułatwienie poznania regionu, jego tradycji, kultury, przyrody i historii,
  • propagowanie turystyki kwalifikowanej i rozbudzanie pasji krajoznawczych.

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...