Click to listen highlighted text!

BHP W CZASIE KORONAWIRUSA

Baner-koronawirus

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.
Od 18 stycznia 2021 r. klasy I-III wracają do nauki stacjonarnej, zaś klasy IV-VIII pozostają w trybie nauki zdalnej.
Poniżej przekazuję najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy od 18 stycznia br.
1. W klasach I-III obowiązuje zmodyfikowany indywidualny harmonogram zajęć wraz z grafikiem przerw dostarczony uczniom przez wychowawców.
2. Zajęcia w klasach IV-VIII odbywają się zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 01 września 2020 r. Zmieniony plan na drugie półrocze roku szkolnego 2020/21 będzie obowiązywał od 01 lutego 2021 r. i zostanie przekazany uczniom przez wychowawców klas.
3. Świetlica zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach 6.30 – 16.30 dla uczniów klas I-III. W jednej grupie może być maksymalnie 12 osób – obowiązują maseczki u uczniów przez cały czas przebywania na świetlicy.
4. Biblioteka szkolna będzie dyżurowała dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) od 8.00 do 16.30 celem umożliwienia wypożyczeń. Pozostałe godziny pracy biblioteki pozostają bez zmian. Obowiązuje zmieniony regulamin biblioteki dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce BHP w czasie Koronawirusa.
5. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klas I-III odbywają się stacjonarnie, dla uczniów pozostałych klas – zdalnie.
6. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna dostępna jest stacjonarnie na terenie szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
7. Zaktualizowano procedury przyprowadzania, obierania dziecka ze szkoły oraz zasady przebywania na terenie szkoły. Dostępne są one na stronie internetowej szkoły w zakładce BHP w czasie Koronawirusa. Zobowiązuje się Rodziców uczniów do zapoznania się z ww. procedurami i do ich stosowania.
8. Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny będzie codziennie w godzinach 7.30 – 15.00.
9. Opieka stomatologiczna dla uczniów naszej szkoły (profilaktyka lub kontrola) świadczona jest przez Centrum Medyczne OPIEKUN sp. z o.o. ul. J. Słowackiego 60. Wizyty należy umawiać indywidualnie pod nr telefonu 41 266 12 13 wew. 1 (do końca stycznia 2021 r.)
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące zasad pracy w trybie zdalnym znajdują się w załączniku 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 45/2020 „Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 26 października 2020 r. w systemie zdalnym”.

Przestrzeganie zasady ograniczania kontaktów między uczniami stanowi pierwszą i najważniejszą zasadę zapewniającą zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 na całą placówkę.

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone, kaszlące lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza sytuacjami wyjątkowymi (konieczny osobisty kontakt z dyrekcją, pedagogiem, psychologiem). Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, poza sytuacjami wyjątkowymi i wtedy zachowują zasady:
  – 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  – dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  -dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  – opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem, zaś dyrektor zgłasza przypadek do Sanepidu. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 9. W szkole uczniów i nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi obowiązuje do odwołania nakaz noszenia maseczek. Uczniowie noszą maseczki w częściach wspólnych szkoły. Maseczki należy zdjąć po wejściu do sali lekcyjnej, włożyć do foliowej torebki z zapięciem i położyć na stoliku lub schować do plecaka.
 10. Rodzic odprowadzający dzieci oraz młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Przed wejściem do budynku każdy zobowiązany jest dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy każdym wejściu do placówki.
 11. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 12. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. Uczeń może pozostawić przybory i podręczniki w przydzielonej sali lekcyjnej.
 13. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualności.

Z poważaniem,
Marta Dobrowolska – Wesołowska
Dyrektor szkoły

1. Zaktualizowana procedura przyprowadzania i odbierania oraz pobytu uczniów na terenie szkoły

2. Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

3. Procedura wyjścia grupy uczniów na boiska szkolne

4. Procedura pobytu grupy w ogrodzie, na boisku szkolnym

5. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

6. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

7. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

8. Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej

9. Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

10. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

11. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej\ innych

12. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych

13. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć wychowania fizycznego

14. Procedura prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w salach korekcyjnych ZSiPP nr 3 w związku z trwającą pandemią COVID-19

15. Procedury bhp obowiązujące w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 na czas trwania pandemii COVID – 19

16. Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły

koronowirus_grafika

PROCEDURY NA WYPADEK ZAKAŻEŃ W SZKOLE

Get 30% off your first purchase

X
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!