Click to listen highlighted text!

PROJEKTY EDUKACYJNE

Program z Pandą

Baner - Program z Pandą.

“Program z Pandą” – wyzwanie ekologiczne na miarę naszych czasów.

W bieżącym roku szkolnym, dzieci ze świetlicy biorą udział w 2 edycji projektu “Program z Pandą”. To edukacyjna przygoda przygotowana przez Fundację WWF Polska.

CEL EDUKACYJNE PROGRAMU:

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego:
 • uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną,
 • uczeń ma świadomość tego, jak mocno człowiek związany jest ze światem przyrody,
 • uczeń wzmacnia swoją wrażliwość w odniesieniu do otaczającego go świata
  przyrody.

2. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń:

 • uczeń wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach: cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu i sposobach poruszania się.

3. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej:

 • uczeń wykorzystuje różne techniki do tworzenia prac w ramach projektu: rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), maluje farbami
 • tworzy prace przestrzenne 
Baner - Program z Pandą.

KOORDYNATOR:

 • p. Renata Baran
 • p. Mariola Zbieska

ZASADY PROGRAMU:

Grupa świetlicowa uczniów z klas I-III o wdzięcznej nazwie “Ekoludki 5” z entuzjazmem i wielkim zaangażowaniem realizuje zadania programu. Podążając wybraną ścieżką edukacyjną, uczniowie odkrywają świat różnorodności biologicznej, ochrony gatunków oraz roli człowieka w przyrodzie. Uczestnicy, pod kierunkiem nauczyciela, korzystają z materiałów przygotowanych przez organizatora projektu: zdjęcia, opisy gatunków zwierząt, gotowe szablony do wykonania prac plastycznych.

Zajęcia mają ogromny wymiar edukacyjny, dostarczają uczniom wiedzę i radość, czego dowodem są piękne prace plastyczne.

FOTORELACJA

EKO-SZKOŁA

Baner - EKO-SZKOŁA 2022.

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego, rocznego projektu edukacyjnego „EKO – SZKOŁA 2022” autorstwa p. Joanny Gadomskiej, powstał on w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę i dzielenie się pomysłami, będą kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

CELE PROJEKTU:

 1. Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
 2. Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
 3. Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
 4. Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;
 5. Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;
 6. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;
 7. Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski, w celu promowaniu postaw proekologicznych;
 8. Przygotowanie e-booka zwiększającego wiedzę uczniów o ważne zagadnienia związane z edukacją ekologiczną;
 9. Poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii;
 10. Realizacja punktu 6 „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”, zawartego w Podstawowych kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonych przez MEiN.

KOORDYNATOR:

 • p. Agata Róg

REALIZATORZY:

 • p. Ewelina Baran-Żelaszczyk
 • p. Iwona Kara
 • p. Wioletta Szymańska

ZASADY PROGRAMU:

Po rocznej współpracy zgłoszeni nauczyciele, który zrealizowali działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska, przysłali „Eko-Raport” ze zrealizowanych zadań projektowych oraz przysłali wymagane załączniki – strony do e-booka (przysłanie Eko-Raportu i stron do e-booka to wymóg konieczny) otrzymają tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2022”. Każdej placówce, w której realizowane były akcje i działania przygotowane przez grupę projektową przyznany zostanie tytuł „EKO-SZKOŁA 2022”.

FOTORELACJA:

Eko-ozdoby świąteczne

CZYSTE ŚWIĘTOKRZYSKIE

Baner Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski uczestniczyła w programie z zakresu edukacji ekologicznej poprzez udział w konkursie pt. “Czyste Świętokrzyskie”.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • Podniesienie jakości edukacji ekologicznej prowadzonej w szkole podstawowej.

REALIZACJA PROGRAMU:

Praca uczennicy naszej szkoły została doceniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

14 października 2021 r. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekazała naszej szkole pomoce dydaktyczne. Był to komputer przenośny i urządzenie wielofunkcyjne. Nagroda została przydzielona za realizację zadania “Doposażenie pracowni biologicznej w PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu – Czyste Świętokrzyskie”.

Koszt zakupu sprzętu wyniósł 4 000,00 zł brutto i został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Sprzęt stanowi wyposażenie pracowni biologicznej w PSP nr 5. Będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w placówce.

Zajęcia zostaną przeprowadzone 23 edycjach w formie 2 godzinnych warsztatów dla uczniów klas IV-VIII pt. “Jestem z pokolenia zero waste!”.

Uczniowie dowiedzą się, co oznacza styl życia “zero waste”. Zdobędą informacje na temat wpływu odpadów na środowisko, możliwości minimalizowania wytwarzania odpadów oraz zaplanowania zakupów w stylu “zero waste”.

Baner-czyste świętokrzyskie. Na niebieskim tle dom i drzewo. Dół plakatu to zielona łąka.

ETWINNING

Logo projektu - eTwinning

ROK 2020 /2021

Od października do czerwca uczniowie klasy VI g realizowali projekt eTwinning pt. „Łączy nas Żeromski”. W ramach projektu współpracowaliśmy z Szkołą Podstawową nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu, Szkołą Podstawową nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej, Zespołem Placówek Oświatowych im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie i Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Górzynie, z którą rok temu realizowaliśmy inny projekt eTwinning.

Połączył nas Stefan Żeromski, więc wszystkie działania obracały się wokół naszego patrona. Wymieniliśmy się pozdrowieniami, zaprezentowaliśmy też nasze regiony. W ramach projektu powstał też przewodnik po Polsce pt. „Śladem Żeromskiego, czyli niebanalny i subiektywny przewodnik po Polsce”. Musicie jeszcze chwilkę poczekać nim zobaczycie go w całości, ponieważ trwają związane z końcem projektu. Na razie prezentujemy Wam okładkę.

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Logo Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do najmłodszych uczniów. W trakcie I semestru dzieci razem ze swoimi wychowawczyniami poznawały zasady dot. zachowania się w domu, na dworze i ulicy, w szkole i na wycieczce oraz w Internecie. Wiedzą już jak udzielić pierwszej pomocy, w jakich sytuacjach poprosić o wsparcie osobę dorosłą, ale również jak się zachować gdy jest się samemu w domu, czy podczas korzystania z Internetu.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
 • wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,
 • edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przekazanie uczniom klas I niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy,
 • kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia,
 • wyrobienie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

KOORDYNATOR:

 • p. wicedyrektor Anna Barańska

REALIZATORZY:

 • wychowawczynie klas I

WSPÓŁREALIZATORZY:

 • Rodzice uczniów klas I
 • Funkcjonariusz Policji
 • Przedstawiciele Straży Miejskiej
 • Pedagog szkolny

OKRES TRWANIA PROGRAMU:

 • od roku rok szkolny 2012

ZASADY PROGRAMU:

 • Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
 • Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciele przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
 • Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
 • Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
 • Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu, a pedagog szkolny przekaże najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią.
 • W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
 • W czasie realizacji programu nauczyciele w klasach przygotują gazetkę dotyczącą realizacji programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
 • Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
 • Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem “Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

 • Przystąpienie do realizacji programu w klasach pierwszych
 • Realizacja scenariuszy
 • Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat ,, Bezpieczna droga pierwszoklasisty do szkoły”
 • Wykonanie gazetki “Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasach
 • Poinformowanie o programie rodziców – na zebraniu z rodzicami w listopadzie
 • Przekazanie książeczek uczniom – po zebraniu z rodzicami

Uczniowie klas pierwszych przez kilka miesięcy realizowali ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Podczas różnorodnych zajęć zdobywali wiedzę, którą zweryfikowali podczas Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa. Poradzili sobie świetnie, o czym świadczy przyznany szkole certyfikat.

ASY INTERNETU

Grafika "Asy Internetu".

Asy Internetu to program edukacyjny, który pomaga w poznawaniu podstaw bezpieczeństwa i udziału w społeczności internetowej, by bez obaw poruszać się po świecie online.

Program Asy Internetu jest skorelowany z polską podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – na etapie edukacji wczesnoszkolnej realizowanej w formie kształcenia zintegrowanego oraz na drugim etapie edukacyjnym, obejmującym klasy 4–8 szkoły podstawowej, Program zawiera treści odpowiadające standardom edukacji: polonistycznej, społecznej, technicznej, informatycznej oraz etyki. Ponadto kształtuje kompetencje zawarte w Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych w kategoriach:

 • etyka i wartości w komunikacji i mediach,
 • bezpieczeństwo w komunikacji i mediach,
 • prawo w komunikacji i mediach,
 • kompetencje cyfrowe,
 • mobilne bezpieczeństwo,
 • korzystanie z informacji,
 • relacje w środowisku medialnym,
 • język mediów.

Przewodnie myśli programu edukacyjnego ASY INTERNETU: Rozsądek, Uważność, Siła (Asertywność), Życzliwość i Odwaga nauczą uczniów korzystania z Internetu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Pod każdym z haseł przewodnich kryją się interaktywne lekcje o tym jak:

 • Udostępniać z głową treści i informacje o sobie.
 • Nie dać się nabrać internetowym oszustom.
 • Chronić swoje sekrety używając silnych haseł.
 • Być życzliwym i reagować na niewłaściwe zachowania internautów.
 • Rozmawiać o wątpliwościach, gdy trafimy w internecie na coś niepokojącego.

AUTORZY PROGRAMU:

 • Google we współpracy z iKeepSafe,
 • Fundacja “Szkoła z klasą”

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

 • uczenie młodych ludzi bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu w oparciu o podstawowe wartości takie jak: rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga.
 • wzmacnianie w dzieciach i nastolatkach wartości, które pomogą im uniknąć zagrozeń w sieci.

KOORDYNATOR:

 • p. Danuta Wiśniewska

REALIZATORZY:

 • p. Anna Barańska
 • p. Renata Bartnik
 • p. Katarzyna Bielecka
 • p. Jolanta Gawron
 • p. Paulina Jankowska
 • p. Magdalena Jasińska
 • p. Wanda Ostatek
 • p. Anna Wesołowska
 • p. Bożena Winiarczyk
 • p. Danuta Wiśniewska
 • p. Joanna Zagozdon
 • p. Joanna Zybura

ZASADY PROGRAMU:

Grafika "Jak działa program?" ze szkolenia "Asy Internetu".

Możesz zostać Asem Internetu, graj, ucz się i zachowuj bezpiecznie

I WARSZTATY ASÓW INTERNETU

6 grudnia 2019 r. odbyły się w naszej szkole pierwsze warsztaty dla nauczycieli ostrowieckich szkół w ramach Ogólnopolskiego Programu Asów Internetu poświęcone zagadnieniem bezpieczeństwa i prywatności w sieci.
Warsztaty prowadzili trenerzy Barbara Ostrowska i Jarosław Basaj z Fundacji Szkoła z Klasą i Google.

ZAJĘCIA WG PROGRAMU

Od stycznia 2020 r. uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach w ramach programu “Asy Internetu” prowadzonych przez nauczycieli uczestniczących w projekcie. Zapoznają się z zasadami bezpiecznego poruszania się w sieci.

WNIOSKI

Rozsądek - Udostępniaj z głową

1. Informacje, które powinniśmy chronić:

 • sekrety swoje i innych,
 • adres domowy i numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • hasła,
 • nazwy użytkownika,
 • dokumenty, które tworzysz.

2. To, co widzimy w sieci, jest tylko częścią tego, kim ktoś naprawdę jest i co jest dla niego ważne. Może też być tak, że ktoś udaje kogoś innego albo czuje coś tylko w danej chwili i akurat o tym napisze. Nie wiemy, jaki ktoś naprawdę jest ani co czuje, póki nie poznamy go osobiście – i nawet wtedy nie wiemy tego od razu!

3. Różne osoby mogą zobaczyć te same informacje i wyciągnąć z nich różne wnioski. Nie zakładaj, że ludzie w sieci zobaczą Cię tak, jak Ty się widzisz.

FOTORELACJA

II WARSZTATY ASÓW INTERNETU

17 stycznia 2020 r. odbyły się kolejne warsztaty z Jarosławem Basajem z Fundacji Szkoła z Klasą i Google na temat promowania pozytywnych wartości w sieci.

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

Baner_Edukacja przez szachy
Baner_Edukacja przez szachy

„Szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”

Polski Związek Szachowy rozumiejąc pozytywny wpływ gry w szachy na edukacyjny rozwój dzieci zaproponował szkołom realizację projektu pt. „Edukacja przez szachy w szkole”.

KRÓLEWSKA GRA W NASZEJ SZKOLE

Od września 2016 r nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu “Edukacja przez szachy w szkole”. Uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach gry w szachy, które prowadzi przedstawiciel Klubu Szachowego ,,Hetman” w Ostrowcu Świętokrzyskim p. Jarosław Choina oraz wychowawcy klas. Mali szachiści bardzo systematycznie i chętnie biorą udział w tych zajęciach. Pilnie uczą się i czekają na pierwsze turnieje szachowe.

Często mówi się o szachach, że jest “królewską grą”. Wiele wieków temu królowie i władcy, kiedy grali w szachy, ćwiczyli praktyczne umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika. Obecnie przeprowadzono wiele badań, które udowodniły, że szachy mają wiele walorów edukacyjnych.

Szachy


Wychowawcze wartości szachów wynikają ze struktury samej gry, której intelektualne i sportowe elementy mają pozytywny wpływ na charakter i umysł dziecka. Granie w szachy sprzyja wzmacnianiu takich cech osobowości jak: zdolność koncentracji uwagi, pobudzanie wyobraźni, umiejętność analizy i dedukcji złożonej sytuacji. Szachy uczą cierpliwości, samodzielności w podejmowaniu decyzji, podnoszą sprawność w planowaniu i realizacji operacji wymagających stosowania strategii i taktyki, to najlepszy trening dla doskonałej pamięci.

Korzyści wynikające z umiejętności gry w szachy to: rozwój zdolności matematycznych, myślenia logicznego, umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Kształtują komunikację, kreują intelekt, wyrabiają zmysł obserwacji i pamięć. Uczą systematyczności, pilności i szacunku do przeciwnika. Dają pewność siebie, uczą odpowiedzialności, rozwijają kreatywność, wyobraźnię, koncentrację i skupienie. Kształtują poczucie dyscypliny, uczciwego współzawodnictwa, wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów. Rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach. Uczą myślenia strategicznego, determinacji, cierpliwości, zaangażowania, konsekwencji, planowania (strategicznego), prawidłowego oceniania sytuacji, radzenia sobie z niepowodzeniami i dodają odwagi. Rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem.

PROGRAM DLA SZKÓŁ

Grafika z "Programu dla szkół"
Grafika "Programu dla szkół"

„Program dla szkół” to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. Działania edukacyjne, w których uczniowie uczestniczą, takie jak: wspólne przygotowywanie i spożywanie drugiego śniadania, zakładanie ogródków szkolnych czy organizowanie warsztatów kulinarnych, festynów oraz wycieczek tematycznych, poszerzają ich wiedzę na temat pochodzenia warzyw, owoców i produktów mlecznych. Ambasadorem „Programu dla szkół” jest postać Chrumasa – animowanego bohatera, który w zabawny sposób prezentuje dzieciom zasady zdrowego odżywiania. Można go zobaczyć w Internecie na www.pamietnikchrumasa.pl i na kanale YouTube „Program dla szkół”.

„Program dla szkół” to unijny projekt będący kontynuacją dwóch programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” skierowany do dzieci klas I-VI.

KOORDYNATOR:

 • p. wicedyrektor Anna Barańska

CELE KAMPANII:

 • trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe,
 • upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety,
 • wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców.

OKRES UDOSTEPNIANIA:

 • 12 wybranych tygodni rozpoczynających się i kończących w danym semestrze danego roku szkolnego, podczas których owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne udostępniane są dzieciom z klas I-VI.

WARZYWA I OWOCE W SZKOLE

PORCJA OWOCOWA – WARZYWNA – składa się z jednego produktu owocowo-warzywnego (tj. jednego owocu albo jednego warzywa albo jednego soku określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.

Ulotka informacyjna "Programu dla szkół"

MLEKO W SZKOLE

PORCJA MLECZNA – składa się z jednego produktu mlecznego (tj. mleka albo przetworu mlecznego określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.

Ulotka informacyjna "Programu dla szkół"

ZADANIA DLA SZKOŁY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROGRAMIE

 • Realizacja 4 scenariuszy lekcyjnych, zgodnych z podstawą programową dla klas I-III, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych programu.
 • Przeprowadzenie z uczniami opracowanego mini quizu z wiedzy o zdrowym odżywianiu w dwóch etapach: wstępnego badania przed przeprowadzeniem pierwszej lekcji programu oraz końcowego badania po przeprowadzeniu czwartej, ostatniej lekcji programu (wraz z krótkim raportem). Mini quiz pozwoli pokazać stan wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania się oraz efekty programu w budowaniu świadomości prawidłowej diety.
 • Wspólne spożywanie drugiego śniadania połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów (w tym produktów ekologicznych i regionalnych),
 • Organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw (w tym ekologicznych), zakładów mleczarskich oraz na lokalne rynki,
 • Stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.

SZKOLNE ATELIER

Kolorowa grafika - rozpryskująca się woda.

Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie w uczniach wrażliwości estetycznej wraz z umiejętnościami manualnymi. Rozwój kulturalny jest elementem niezastąpionym w edukacji młodego człowieka. Stały kontakt ze sztuką, analizowanie dzieł oraz tworzenie w oparciu o nie własnych prac jest działaniem przynoszącym wiele korzyści. Zarażenie uczniów pasją tworzenia w dobie wszechobecnych telefonów komórkowych, tabletów i gier komputerowych ma zbawienny wpływ na ich rozwój. Stworzenie niewielkich grup osób zainteresowanych sztuką pozwala przekazać więcej informacji poprzez połączenie teorii z praktyką. Powołanie do życia sekcji plastycznej jako dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanych oraz zorganizowanie zajęć w mniejszych grupach pozwala na poświęcenie większej uwagi jednostce i indywidualne podejście do ucznia. Rozwiązanie takie z kolei umożliwia dokładne poznanie profesjonalnych technik plastycznych, poszerza horyzonty oraz pokazuje młodym ludziom możliwości, których wcześniej nie dostrzegali.

Kreatywne działania prócz tych najbardziej oczywistych – czyli rozwoju zdolności manualnych oraz wiedzy z zakresu historii sztuki przynoszą także inne korzyści.

Do najważniejszych z nich należą umiejętność twórczego myślenia, rozwój wrażliwości, umiejętności wyszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań. Aktywność artystyczna sprzyja także skupieniu uwagi, co pomocne jest nie tylko w procesach twórczych, ale także we wszystkich aspektach życia codziennego i rozwoju psychicznym.
Wszystkie działania w ramach projektu wzbogacają wiedzę uczniów o zagadnienia związane z szeroko pojętą sztuką poprzez wskazanie wielu dróg do ich poznania.

Logo projektu - Szkolne Atelier

CELE PROJEKTU:

 • rozwijanie wiedzy na temat historii sztuki
 • nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami kultury w celu poszerzenia horyzontów uczestników zajęć (wystawy, warsztaty we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych)
 • pokazanie pełnego spektrum technik plastycznych, oraz form wyrazu artystycznego (takich jak akwarela, gwasz, monotypia, formy graficzne i przestrzenne)
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • rozbudzanie wrażliwości, umiejętności wielotorowego myślenia, szukania rozwiązań problemu poprzez stosowanie różnych dróg do ich osiągnięcia
 • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia

KOORDYNATOR PROJEKTU:

 • p. Marlena Kot

CZAS TRWANIA:

 • od październik 2019

PLAN DZIAŁANIA

 1. Zebranie uczniów zainteresowanych dodatkowymi zajęciami artystycznymi.
 2. Dostosowanie planu pracy do grupy wiekowej
  – w przypadku młodszych klas ( I-III) pokazanie całego spektrum możliwości oraz technik plastycznych – nauka poprzez zabawę;
  ustalenie toku zajęć dla klas starszych, mających na celu przedstawienie szerokiego spektrum technik oraz możliwości (techniki z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki);
 3. Rozpoczęcie zajęć od podstaw rysunku zwiększając stopniowo poziom trudności oraz dodając coraz bardziej zaawansowane techniki;
 4. Włączenie do toku zajęć dodatkowych elementów takich jak:
  – pokazy artystyczne
  – wyjścia na wystawy
  – warsztaty plastyczne
 5. Nawiązanie współpracy z Ostrowieckim Browarem Kultury oraz BWA Ostrowiec.
 6. Tworzenie dokumentacji poczynionych postępów w postaci wystawy zbiorowej w BWA i kroniki ze zdjęciami z zajęć.

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • wystawa prac uczniów w Ostrowieckim Browarze Kultury – BWA,
 • wzmocnienie integracji w grupie,
 • zaobserwowanie rozwoju wrażliwości oraz kreatywności,
 • wzrost zainteresowania historią sztuki,
 • nabycie umiejętności związanych ze stosowaniem określonych technik,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • pogłębienie zainteresowania uczniów,
 • stworzenie więzi rówieśniczych na podstawie wspólnych pasji i zainteresowań.

PODSUMOWANIE

Edukacja artystyczna przygotowuje młodego człowieka do radzenia sobie z wieloma aspektami życia. Jest jednym z najskuteczniejszych sposobów kształtujących osobowość oraz poczucie wyjątkowości osoby przygotowującej się do wejścia w życie. Pomaga wyzwalać emocje i uczy zarówno samodzielnej pracy, jak i działania w grupie, a co za tym idzie jest nie tylko nośnikiem wiedzy, ale i środkiem wychowawczym. Nie można pozwolić by sztuka jako wartość uniwersalna w starciu ze współczesnym sposobem życia została zapomniana przez jednostki, którym jest ona niezbędna do właściwego rozwoju. Wartość ta jest szczególnie ważna w dobie kryzysu emocjonalnego jaki niesie świat otaczającej nas technologii.

Od początków ludzkości sztuka wzbogacała ludzkie istnienie oraz pomagała w kształtowaniu dojrzałości. Jako pedagodzy jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za kontynuowanie tej misji oraz krzewienie kultury wśród następujących po nas pokoleń.

Grafika dotycząca "Szkolnego Atelier"

Get 30% off your first purchase

X
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!