DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

baner-dostępowość

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 psp5.eu.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-07-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Dostępność cyfrowa

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo,
 • niektóre pliki dołączane do artykułów w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż są bardzo obszerne lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre materiały graficzne nie mają w pełni dokładnych opisów.

Wyłączenia:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje dodatkowe – strona posiada:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia liter,
 • możliwość pomniejszenia liter,
 • podświetlane linki,
 • podkreślone linki,
 • mapa strony,
 • nawigacja klawiaturą,
 • skala szarości,
 • jasne tło,
 • wyłączenie animacji na stronie.

Strona posiada czytnik GSpeech, który zapewnia automatyczną usługę zamiany tekstu na mowę dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią dyrektor Martą Dobrowolską–Wesołowską, zsipp3@ostrowiec.edu.pl. Można także dzwonić na numer 41 247 20 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • wystąpienia z żądaniem udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia do budynku placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dodatkowa
Do pomocy osobom z niepełnosprawnością ruchową jest wyznaczony pracownik szkoły.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
osiedle Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Opis dostępności wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku jest od osiedla Ogrody, prowadzą do niego schody. Jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia boczne. Jedno od strony ulicy Dziewulskiego, drugie – od boiska szkolnego.
 • Budynek nie posiada wind. Nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie szkoły znajdują się dwa parkingi dla samochodów osobowych oraz wyznaczone miejsce parkingowe przed wejściem głównym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na terenie szkoły znajdują się znaki informacyjne dla osób z niepełnosprawnością.

Opis dostępności korytarzy i schodów

 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajdują się gabinety: dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, sale lekcyjne oraz toalety. Jedna z nich wkrótce zostanie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Hol główny jest przestronny, posiada odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie.
 • Na każdym poziomie szkoły znajduje się korytarz.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 • W budynku Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Ostatni przegląd deklaracji został dokonany przez podmiot w dniu 30 marca 2022 r.

 • Wniosek o zapewnienie dostępności ZSiPP nr 3   (DOCX, 40 KB)