Click to listen highlighted text!

REGULAMINY KONKURSÓW

Ogólnopolski Konkurs “Mistrz Programowania”

Plakat zachęcający uczniów do udziału w konkursie informatycznym.

Konkurs jest organizowany przez Olimpijskie Koło Informatyczne. Uczymy programowania, sztucznej inteligencji, pokazujemy drogę – od podstaw, każdego ucznia. Zajęcia są zdalne, bezpłatne, z nagrodami. Nasi podopieczni to laureaci Olimpiad Informatycznych, twórcy nowych aplikacji, liderzy zespołów.

Skąd się wzięła idea Olimpijskiego Koła Informatycznego?

 • By każdy nastolatek programował.
 • By każdy nastolatek z łatwością posługiwał się metodami, które przyspieszają działanie programów
 • By rozwiązanie problemów, wymyślanie, programowanie sprawiało fun!
 • By młodzi ludzie rozwiązali przy pomocy komputera problemy kraju, Europy, świata.
 • By stworzyli nowe leki, ekonomię, przyjazny świat.

Regulamin konkursu Mistrz Programowania

Harmonogram zajęć programistycznych / przygotowujących do Olimpiad Informatycznych:

II Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny dla klas VII-VIII Szkół Podstawowych “Pierwiastkowy zawrót głowy” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego

Regulamin II Powiatowego Konkursu Biologiczno-Chemicznego dla klas VII-VIII Szkół Podstawowych “Pierwiastkowy zawrót głowy” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego (PDF, 901 KB)

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20.
 2. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z tereny powiatu świętokrzyskiego
 • zainteresowanie szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 02.2022 roku przesyłając formularz zgłoszeniowy z imieniem
  i nazwiskiem koordynatora (załącznik 1) z adresu mailowego szkoły na adres mailowy: zsipp3@ostrowiec.edu.pl w tytule wiadomości: „Pierwiastkowy zawrót głowy”
 • uczestnicy III etapu muszą posiadać wypełnioną zgodę na udział
  w konkursie (załącznik 2)
 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań biologiczno-chemicznych
 • umiejętności klasyfikowania pierwiastków chemicznych
 • wskazywanie znaczenia właściwości pierwiastków
 • stosowanie poprawnej terminologii
 • umiejętność posługiwania się źródłami wiedzy
 • zastosowanie wiedzy w praktyce
 1. Zakres tematyczny
 • makro i mikroelementy jako składniki budulcowe struktur organizmu
 • skutki i objawy niedoboru pierwiastków w organizmie
 • źródła makroelementów i mikroelementów
 • biologiczna rola pierwiastków u człowieka
 • pierwiastki biogenne ich znaczenie dla człowieka
 • znajomość symboli pierwiastków chemicznych
 • klasyfikacja mikro i makroelementów na metale i niemetale
 • właściwości i zastosowanie wybranych pierwiastków
 • tworzenie związków chemicznych
 • występowanie wykorzystywanie związków chemicznych w życiu codziennym

Poszerzenie treści podstawy programowej obejmuje następujące zagadnienia:

 • ultraelementy
 • oblicza zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznego
 • właściwości fizyczne, zastosowanie metali i niemetali (sód, magnez, wapń, miedź, żelazo, cynk, srebro, glin, ołów, siarka, fosfor, węgiel, chlor, brom).
 1. Konkurs odbędzie się w trzech etapach:
 • I etap klasowy  –  test

Szkoła, która zgłosiła chęć przystąpienia do konkursu, otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres mail test, który uczniowie piszą przez 45 minut.

 • II etap szkolny – test wiedzy obejmujący treści wynikające z podstawy programowej chemii i biologii. Test uczniowie piszą online. O formie zostaną poinformowani na dzień przed terminem II etapu.

Test będzie trwał 45 minut.

25% zgłoszonych uczniów z najlepszymi wynikami testów przechodzi do III etapu. Organizatorzy powiadomią mailowo sekretariaty szkół o tym fakcie.

 • III etap finałowy – odbędzie się w siedzibie organizatora – Zespół Szkół i Placówek Publicznych n 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20.
 1. Terminy poszczególnych etapów:

Zgłoszenia przystąpienia do konkursu do 28 lutego 2022

 • I etap klasowy – wersja papierowa – 7 marca 2022 rozpoczęcie w każdej szkole o godz.10.00. Do konkursu przystępują chętni uczniowie
  z każdego oddziału.
 • II etap szkolny – odbędzie się online 30 marca 2022 o godz. 10.00. Do konkursu przystępują uczniowie z najlepszymi wynikami z etapu I.
 • III etap finałowy powiatowy odbędzie się dnia 26 kwietnia 2022
  o godz.10.00 w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 1. Każdy uczeń, który weźmie udział w etapie finałowym otrzyma dyplom.
 2. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Nauczyciele – koordynatorzy, którzy przygotowali uczniów otrzymają dyplomy z podziękowaniem.

Załącznik 1

Formularz zgłoszeniowy

 1. Nazwa Szkoły zgłaszającą się do konkursu „Pierwiastkowy zawrót głowy”:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu:

……………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko ucznia zgłoszonego do konkursu – mail ucznia (w celu udostepnienia linku do wykonania testu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 2

(imię i nazwisko dziecka)

(nazwa szkoły)

ZGŁOSZENIE UCZNIA/UCZENNICY NA KONKURS

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna w konkursie …………………………………………………………………………. dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w roku szkolnym 2021/2022. Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego zapisy.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że c wyrażam zgodę / c nie wyrażam zgody * na publikowanie danych osobowych oraz wyników mojego dziecka moją (imię i nazwisko, klasa, szkoła) na stronie internetowej organizatora konkursu.

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że c wyrażam zgodę / c nie wyrażam zgody * na publikację wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego w trakcie konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez organizatora konkursu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* zaznaczyć właściwe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu – Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.: 41 247 20 42 36 49, e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@arx.net.pl.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres e-mail lub adres korespondencyjny organizatora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa
 4. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. Przysługują Pani/Panu prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych uczestnika jest niezbędne, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konkursie. Podanie danych dotyczących publikacji danych osobowych czy publikacji wizerunku na podstawie zgody jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

XV Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna” dla klas VI – VIII Szkół Podstawowych i klas I-III Szkół Ponadpodstawowych

 • Regulamin XV Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna” dla klas VI – VIII Szkół Podstawowych oraz kl. I-III Szkół Ponadpodstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego i Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak (PDF, 1 MB)

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs poezji i piosenki religijno-patriotycznej jest organizowany pod hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, Miejskie Centrum Kultury oraz Parafia Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 3. Patronat nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej.
 4. Patronat medialny objęli: Radio Ostrowiec, pl oraz Sandomierski Gość Niedzielny.
 5. Konkurs ma charakter rejonowy.

§ 2
Cele konkursu

 • Popularyzowanie poezji i piosenki o tematyce religijno – patriotycznej.
 • Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji i piosenki wątku religijno-patriotycznego.
 • Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej, kulturowej, religijnej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
 • Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie i utwory muzyczne o tematyce religijno-patriotycznej.
 • Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
 • Promowanie młodych talentów.

§3
Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów kl. I-III szkół ponadpodstawowych rejonu ostrowieckiego.
 2. Uczestnicy konkursu indywidualnie prezentują swoje utwory.

§ 4
Przebieg konkursu

Konkurs odbędzie się w III etapach.

 1. Etap szkolny:
 • Szkoły w wyniku eliminacji konkursowych wybierają maksymalnie 2 osoby w kategorii: wiersz religijno-patriotyczny i 2 osoby w kategorii: piosenka religijno – patriotyczna.
 • Eliminacje powinny być przeprowadzane przez Jury składające się  z nauczyciela religii, języka polskiego oraz muzyki.
 • Wytypowani uczniowie będą reprezentować swoją placówkę w etapie międzyszkolnym.
 • Zgłoszenia do II etapu konkursu należy wysyłać w dniach 25-29.04. 2022 r.
 1. Etap międzyszkolny
 • Nauczyciel przygotowujący ucznia przesyła drogą elektroniczną (https://www.transfernow.net/pl), na adres zsipp3@gmail.com film wideo
  z prezentacją recytatorską lub wokalną utworu w wersji poziomej oraz następujące załączniki:
 • Kartę zgłoszenia do XV Powiatowego Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
 • Teksty wykonywanych utworów.
 • Zgodę na udział w konkursie oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka
  i przetwarzanie danych osobowych.
 • Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przesłuchania konkursowego i kwalifikacji finalistów dokona wybrana przez organizatora Komisja na podstawie przysłanych nagrań. Przesłuchanie odbędzie się w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3, w dniu 05.2022 r.
 • Przesłanie do szkół wyników kwalifikacji i zaproszenie finalistów do udziału w III etapie konkursu nastąpi w dniu 05.2022 r.
 1. Etap powiatowy
 • Przesłuchania konkursowe finalistów, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się do 05.2021 r. w Ostrowieckim Browarze Kultury.

§ 5
Warunki uczestnictwa – etap powiatowy

 • Prezentowane utwory powinny zawierać treści zarówno religijne jak
  i patriotyczne.
 • Utwory powinny być dostosowane do możliwości odtwórczych wykonawców.
 • Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.
 • Nagrane utwory mogą być wykonane z akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem aranżacji muzycznych (bez dodatkowych partii wokalnych).
 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

§ 6
Kryteria oceny

 1. Kategoria wiersz religijno-patriotyczny:
 • dobór utworu poetyckiego – treści religijne i patriotyczne,
 • zaangażowanie emocjonalne i innowacyjność interpretacji,
 • poprawność i ekspresja wypowiedzi,
 • dykcja oraz opanowanie tekstu.
 1. Kategoria piosenka religijno-patriotyczna:
 • dobór repertuaru – treści religijne i patriotyczne,
 • poziom warsztatu muzycznego wykonawcy,
 • własna interpretacja utworu,
 • stopień trudności utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.

§ 7
Nagrody

 1. Laureaci I, II i III miejsca oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 2. Opiekunowie wykonawców otrzymają podziękowania za przygotowanie młodzieży do Konkursu.

§ 8
Zakres umiejętności wymaganych w podstawie programowej

Zakres umiejętności wymaganych na wszystkich stopniach Konkursu obejmuje treści wymienione w podstawie programowej przedmiotu religia, język polski i muzyka:

 1. Religia
  Uczeń:
 • interpretuje wybrane utwory poezji religijnej,
 • ukazuje związek Kościoła z życiem Narodu Polskiego,
 • uzasadnia prawdę, iż miłość ojczyzny jest jednym z wymiarów realizacji przykazania miłości,
 • rozwija poczucie przynależności do różnych wspólnot: Kościoła, Narodu,
 • angażuje się we własny rozwój emocjonalny i społeczny
 • wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego.
 1. Język polski
  Uczeń:
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich,
 • wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji,
 • wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii  i kulturze,
 • recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem,
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie.
 1. Muzyka
  Uczeń:
 • śpiewa ze słuchu lub z wykorzystaniem nut,
 • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, młodzieżowego, popularnego,
 • improwizuje wokalnie oraz tworzy pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie różnorodne wypowiedzi muzyczne według ustalonych zasad,
 • zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej,
 • uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych.

§ 9
Zakres umiejętności wykraczających poza podstawę programową

Zakres umiejętności wymaganych na wszystkich stopniach Konkursu obejmuje umiejętności wykraczające poza podstawę programową z religii, języka polskiego i muzyki, a w szczególności:

 1. Wybitne zdolności recytatorskie (wymowa).
 2. Wybitne zdolności artystyczne w zakresie:
 • wysokiego poziomu warsztatu muzycznego,
 • prezentacji i ekspresji scenicznej,
 • indywidualnej interpretacji utworów.

§ 10
Dane osobowe uczestników konkursu

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia II i III etapu Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie. Rodzice bądź prawni opiekunowie uczestnika II i III etapu Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ww. celach, w formie oświadczenia.
 2. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w II i III etapie Konkursie.

§ 11
Informacje

 1. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: p. Danuta Wiśniewska, pod numerem telefonu: 509 025 474.
 2. Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymają:
 • Regulamin Konkursu
 • Kartę zgłoszenia do Konkursu
 • Zgody dla rodziców / opiekunów prawnych
 • Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. W razie zmian spowodowanych sytuacją pandemiczną w kraju, organizatorzy poinformują zainteresowane instytucje o zmianach dotyczących przebiegu konkursu

Organizatorzy konkursu są przekonani, że wspólny wysiłek zaangażowanych placówek kulturalno-oświatowych przyczyni się do kształtowania postawy szacunku wobec takich wartości jak „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

 

Karta zgłoszenia do XV Powiatowego Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”

Nazwa szkoły:  ……………………………………………………………………

Kategoria: wiersz religijno-patriotyczny

Imię i nazwisko ucznia:  …………………………………………………………..………

Tytuł utworu:  …………………………………………………………..………..…..….…

Autor utworu: ……………………………………………………………………..……..…

Imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego: …………………….….….……….…

Nr telefonu  nauczyciela przygotowującego: …………………………..………………

Imię i nazwisko ucznia:  …………………………………………………………..………

Tytuł utworu:  …………………………………………………………..………..…..….…

Autor utworu: ……………………………………………………………………..……..…

Imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego: …………………….….….……….…

Nr telefonu  nauczyciela przygotowującego: …………………………..………………

 

Karta zgłoszenia do XV Powiatowego Konkursu Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………

 

 Kategoria: piosenka religijno – patriotyczna

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………..……..…………

Tytuł utworu:  …………………………………………………………………………….….…

Autor utworu: …………………………………………………….……………………….……

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ………………..…………………………

Nr telefonu  nauczyciela przygotowującego: ……………………..……………..…………

Wymagania techniczne: ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………..……..…………

Tytuł utworu:  …………………………………………………………………………….….…

Autor utworu: …………………………………………………….……………………….……

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ………………..…………………………

Nr telefonu  nauczyciela przygotowującego: ……………………..……………..…………

Wymagania techniczne: ………………………………………………………………………

 (imię i nazwisko dziecka)

(nazwa szkoły)

ZGŁOSZENIE UCZNIA/UCZENNICY NA KONKURS

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna w konkursie …………………………………………………………………………. dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w roku szkolnym 2021/2022. Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego zapisy.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na publikowanie danych osobowych oraz wyników mojego dziecka moją (imię i nazwisko, klasa, szkoła) na stronie internetowej organizatora konkursu.

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na publikację wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego w trakcie konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez organizatora konkursu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* zaznaczyć właściwe 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu – Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.: 41 247 20 42 36 49, e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@arx.net.pl.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres e-mail lub adres korespondencyjny organizatora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa
 4. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. Przysługują Pani/Panu prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych uczestnika jest niezbędne, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konkursie. Podanie danych dotyczących publikacji danych osobowych czy publikacji wizerunku na podstawie zgody jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Powiatowy Konkursu Języka Angielskiego dla klas I-VIII Szkół Podstawowych

Regulamin Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas I-VIII Szkół Podstawowych pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego (PDF, 1 MB)

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Yes, I Can”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20 oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5. Koordynatorem Konkursu jest Marta Dobrowolska – Wesołowska, dyrektor ZSiPP nr 3, tel. 41 247 20 42, e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl , wesolowska_m@wp.pl.
 3. Konkurs ma charakter powiatowy.
 4. W każdej placówce, która zgłosi się do udziału w Konkursie powołani są Szkolni Koordynatorzy Konkursu (szczegółowe zadania Koordynatorów zawarte są w § 6 p.3.1.1).

§ 2
Cele i zakres konkursu 

Cel główny:

Celem Konkursu jest zachęcanie uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowieckiego do nauki języka angielskiego i sprawdzania swoich umiejętności na tle uczniów z innych placówek publicznych i niepublicznych.

Cele szczegółowe:

 1. Motywowanie wszystkich uczniów do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności z zakresu języka angielskiego.
 2. Przyzwyczajenie uczniów do konkursów jako formy sprawdzianu wiedzy i umiejętności.
 3. Rozbudzanie i szerzenie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych.
 4. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy.
 5. Zapewnienie możliwości rywalizacji jako elementu mobilizującego do poszerzania wiedzy i umiejętności językowych.
 6. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w dalszym podnoszeniu poziomu umiejętności językowych.
 7. Inspirowanie nauczycieli do wzbogacenia warsztatu pracy.
 8. Zainicjowanie systematycznej współpracy pomiędzy szkołami (nauczycielami języka angielskiego), a Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w zakresie różnorakich działań.

Zakres umiejętności wymaganych w podstawie programowej
Zakres umiejętności wymaganych na wszystkich stopniach Konkursu obejmuje treści
wymienione w podstawie programowej przedmiotu język angielski, a w szczególności:
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych).
2. Uczeń posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach
społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju
ojczystym z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego.
3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne w standardowej odmianie języka.
4. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. email, list formalny , ogłoszenia, tekst użytkowy).

 1. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z
  kontekstu, identyfikowanie słów kluczy).
 2. Uczeń tworzy proste wypowiedzi pisemne.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, logiczne i spójne wypowiedzi ustne.
  Zakres umiejętności wykraczających poza podstawę programową
  Zakres umiejętności wymaganych na wszystkich stopniach Konkursu obejmuje umiejętności
  wykraczające poza podstawę programową z języka angielskiego, a w szczególności:
 4. Wybitne zdolności językowe (wymowa, płynność wypowiedzi).
 5. Uczeń posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych i
  gramatycznych) w zakresie rozszerzonym.

§ 3
Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas I – VIII placówek publicznych i niepublicznych
  z powiatu ostrowieckiego.
 2. Szkoły zgłaszają chęć udziału w Konkursie wraz z podaniem liczby uczniów w poszczególnych oddziałach oraz nazwiskami Szkolnych Koordynatorów Konkursu do dnia 12 listopada 2021 r. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na adres mailowy: zsipp3@ostrowiec.edu.pl  – w tytule wiadomości: „Konkurs Yes I Can”.

§ 4
Dane osobowe uczestników konkursu

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia III i IV etapu Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie. Rodzice bądź prawni opiekunowie uczestnika III i IV etapu Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ww. celach,
  w formie oświadczenia.
 2. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w III i IV etapie Konkursie.

§ 5
Zasady uczestnictwa

 1. W Konkursie biorą udział uczniowie z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowieckiego.
 2. W etapie I mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z poszczególnych oddziałów. Decyzja dotycząca udziału ucznia jest dobrowolna. Zachęcamy jednak do udziału wszystkich uczniów.
 3. Do etapu II przechodzą laureaci 1, 2 i 3 miejsca z każdego oddziału.
 4. Do etapu III przechodzą laureaci 1 miejsca z etapu II z każdego poziomu (klasy I-VIII). Warunkiem udziału w etapie III jest dostarczenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 4 p.

§ 6
Przebieg Konkursu 

 1. Konkurs jest trzyetapowy.

I etap (klasowy) – część pisemna odbędzie się w terminie od 13 grudnia 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku na terenie każdej szkoły podstawowej zgłoszonej do konkursu na terenie powiatu ostrowieckiego, w trakcie lekcji języka angielskiego w każdym oddziale.

Harmonogram szczegółowy:

Klasa I – III – 13 – 14-15 grudnia 2021 r.
Klasa IV – V – 16- 17 grudnia 2021 r.
Klasa VI – 20 grudnia 2021 r.
Klasa VII – 21 grudnia 2021 r.
Klasa VIII – 22 grudnia 2021 r.

II etap (szkolny) – część pisemna odbędzie się w terminie między 28 a 31 marca 2022 roku na terenie każdej szkoły podstawowej zgłoszonej do konkursu z terenu powiatu ostrowieckiego.

III etap (powiatowy – międzyszkolny) – część pisemna i ustna odbędzie się w czerwcu 2022 roku w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednak nie później niż do 10 czerwca 2022roku.

Formy i zakres etapów Konkursu:

I etap – forma pisemna, test leksykalny, zadania zamknięte. Czas trwania: max. 45 minut.

II etap – dla kategorii klas I, II, III forma pisemna, test leksykalny z elementami rozumienia ze słuchu, dla klas IV – V forma pisemna, test leksykalny z elementami rozumienia ze słuchu zadania zamknięte i otwarte; dla kategorii klas VII – VIII – forma pisemna, test leksykalno – gramatyczny, z elementami słuchania oraz wiedzy o kulturze, literaturze
i geografii krajów anglojęzycznych (Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki); zadania otwarte i zamknięte. Czas trwania: max. 45 minut.

III etap – forma pisemna – forma pisemna, test leksykalny z elementami rozumienia ze słuchu oraz forma ustna (wypowiedź ustna na jeden z tematów podanych wcześniej do przygotowania (różne tematy do poszczególnych kategorii wiekowych), opis obrazka, udzielanie odpowiedzi na pytania do obrazka. Czas trwania wypowiedzi ustnej: max. 5 minut/osoba. W związku z sytuacją epidemiczną, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły przeprowadzenia etapu III.

 1. Organizacja Konkursu w szkole:
 • Powołanie Szkolonych Koordynatorów Konkursu.

Szkolnych Koordynatorów Konkursu – nauczycieli języka angielskiego (1 osoba dla klas I-III i 1 osoba dla klas IV – VIII), powołuje Dyrektor szkoły i przekazuje Organizatorowi Konkursu imiona i nazwiska powołanych nauczycieli wraz z adresami mailowymi
i numerami telefonów do 12 listopada 2021 r.

Koordynatorzy otrzymują wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia konkursu – etap I i II na adresy mailowe.

 • Zadania Szkolnych Koordynatorów Konkursu:

– Koordynatorzy Konkursu z każdej szkoły odbierają od Organizatora arkusze konkursowe (wraz z zadaniami dogrywki) oraz klucze odpowiedzi w wersji elektronicznej.

(I etap – najpóźniej 09 grudnia 2021 r, II etap – najpóźniej 26 marca 2022 r.)

– Koordynatorzy rozdają kopie arkuszy wszystkim nauczycielom języka angielskiego
w swojej szkole;

– nauczyciele kopiują arkusze dla uczniów i przeprowadzają test (etap I)
na swojej lekcji języka angielskiego w terminie od 13 grudnia do 22 grudnia 2021 roku;

– wszyscy nauczyciele sprawdzają testy swoich klas (wg klucza dostarczonego przez Szkolnego Koordynatora Konkursu) w terminie do 14 stycznia 2022 r. i przygotowują protokoły z przeprowadzonego etapu I (wg wzoru dostarczonego przez Organizatora
za pośrednictwem Szkolnego Koordynatora Konkursu);

– nauczyciele przekazują protokoły Koordynatorom Konkursu w szkole najpóźniej
17 stycznia 2022 r.;

– Szkolni Koordynatorzy Konkursu przygotowują listy uczestników etapu II i ustalają
z Dyrektorem Szkoły miejsce przeprowadzenia testu w terminie między 28 a 31 marca 2022 r.

– Szkolni Koordynatorzy Konkursu powołują osiem komisji konkursowych
do przeprowadzenia etapu II i odpowiadają za prawidłowe przeprowadzenie tego etapu
w swojej szkole;

– Komisje konkursowe sprawdzają testy z etapu II (wg klucza) w terminie
do 20 maja 2022 r.

– Koordynatorzy Konkursu przygotowują protokół z etapu II ze swojej szkoły i przekazują go do Organizatora drogą elektroniczną (zapisany w formacie doc.) na adres zsipp3@ostrowiec.edu.pl oraz w formie wydruku, do którego należy dołączyć pisemne oświadczenia, o których mowa w § 4 p. 1 w terminie najpóźniej do 27 maja 2022 r.

§ 7
Zasady wyłaniania laureatów etapów Konkurs

 1. Laureatami etapu I są 3 osoby z każdego oddziału z każdej kategorii wiekowej (klasy I-VIII), które uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku wyniku ex aequo przeprowadzona zostanie dogrywka (zadania zostaną dostarczone przez Organizatora na wniosek Szkolnego Koordynatora Konkursu).
 2.  Laureatami etapu II jest 1 osoba z każdej kategorii wiekowej (z klas I-VIII – w sumie 8 osób z każdej szkoły), które uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku wyniku ex aequo przeprowadzona zostanie dogrywka (zadania zostaną dostarczone przez Organizatora na wniosek Szkolnego Koordynatora Konkursu).
 3. Laureatami etapu III są 3 osoby z każdej kategorii wiekowej (z klas I-VIII), które uzyskają największą liczbę punktów za test oraz wypowiedź ustną przed Komisją Konkursową.

§ 8
Przebieg Konkursu 

Komisja Konkursowa – etap III

 1. Jury etapu III składa się ze Szkolnych Koordynatorów Konkursu.
 2. Powołane zostaną 4 komisje konkursowe, po 3 osoby w każdej komisji.
 3. Nad przeprowadzeniem etapu III nadzór sprawować będzie Organizator Konkursu.

§ 9
Wyniki Konkursu i nagrody

 1. Wyniki etapu I Konkursu zostaną ogłoszone w poszczególnych oddziałach przez nauczycieli prowadzących zajęcia języka angielskiego do dnia 14 stycznia 2022 r.
 2. Wyniki etapu II zostaną ogłoszone do dnia 20 maja 2022 roku przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu.
 3. Wyniki etapu III zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Laureatów, termin i miejsce której zostaną podane w tracie etapu III. Laureatom Konkursu za zajęcie trzech pierwszych miejsc na etapie III zostaną wręczone nagrody rzeczowe, a pozostałym uczestnikom etapu III – dyplomy. Dodatkowo, laureaci I,II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej będą mogli wziąć bezpłatnie udział w obozie językowym „SUMMER CAMP 2022” organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w pierwszym tygodniu wakacji.
 4. Gala Laureatów połączona będzie z koncertem „Simply the Best”. Informacje i zaproszenia do udziału w koncercie (piosenki anglojęzyczne) zostaną przekazane placówkom odrębnym pismem.
 5. Za udział w etapie II uczestnicy mogą otrzymać certyfikaty za udział (decyzję o tym podejmuje Szkolny Koordynator Konkursu). Organizator zapewnia wzór certyfikatu do samodzielnego wydruku na wniosek Szkolnych Koordynatorów Konkursu.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). wolne od podatku dochodowego są wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760 zł.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w nim zasad.
 3. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać od Koordynatora Konkursu pod numerem telefonu 41 247 20 42 lub pod adresem mailowym zsipp3@ostrowiec.edu.pl  bądź wesolowska_m@wp.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu.
 5. W przypadku jakichkolwiek zmian Organizator zobowiązuje się do powiadomienia wszystkich uczestniczących szkół drogą mailową

§ 11
Ważne terminy

 • 30 października 2021 r. – przekazanie szkołom Regulaminu Konkursu.
 • 13 grudnia – 22 grudnia 2021 roku – przeprowadzenie etapu I wg harmonogramu szczegółowego.
 • Do 14 stycznia 2022 r. – przekazanie przez nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego w każdym oddziale protokołów z wynikami etapu I do Szkolnych Koordynatorów Konkursu w każdej szkole.
 • Do 30 stycznia 2022 roku – przeprowadzenie dogrywki przez nauczycieli języka angielskiego.
 • 28 – 31 marca 2022 roku – etap II w szkole.
 • Do 20 maja 2022 r. – przygotowanie protokołu z wynikami etapu II
  i przeprowadzenie ewentualnej dogrywki.
 • Do 20 maja 2022 r. – doręczenie do Organizatora Konkursu protokołu z etapu II oraz oświadczeń, o których mowa w § 4.
 • Do 10 czerwca 2022 r. – etap III.
 • Czerwiec 2022 r.- Gala Laureatów.

Instrukcje dla Nauczycieli

Klasy I-III 

 1. Przed rozpoczęciem Konkursu prosimy podkreślić, iż należy go traktować jako zabawę, sprawdzenie swoich umiejętności i zachętę do dalszej nauki języka angielskiego. Uczniowie mają prawo odmowy wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Każdy z Uczestników chętnych do wzięcia udziału w Konkursie otrzymuje jeden arkusz. Nie ma konieczności druku w kolorze.
 3. Nauczyciel pomaga wpisać imię i nazwisko ucznia drukowanymi literami
  w kratki na górze strony.
 4. W miejsce „Oddział” wpisujemy klasę IA, IB, itd. , w miejsce Nr – numer ucznia w dzienniku.
 5. Wszystkie odpowiedzi zaznaczane są na arkuszach.
 6. W klasach pierwszych Nauczyciel odczytuje treść poleceń i wszystkich odpowiedzi, dając Uczestnikom czas na wykonanie polecenia.
 7. Zadania oparte na rozumieniu ze słuchu należy odtwarzać dwa razy.
 8. W razie konieczności spowodowanej słabą jakością wydruku można wyświetlić powiększone obrazki na tablicy interaktywnej, bądź poprzez projektor multimedialny.
 9. Czas przeznaczony na wykonanie zadań konkursowych może się wahać, jednak nie może przekroczyć 45 minut.
 10. Uczestnicy wykonują zadania samodzielnie.
 11. Po wypełnieniu arkuszy przez Uczestników Nauczyciel zbiera arkusze, sprawdza według otrzymanego klucza i przygotowuje protokoły z każdego oddziału. Protokoły prosimy przekazać Szkolnym Koordynatorom Konkursu do dnia 14 stycznia 2022 roku.            

Instrukcje dla Nauczycieli

Klasy IV – VIII

 1. Przed rozpoczęciem Konkursu prosimy podkreślić, iż należy go traktować jako zabawę, sprawdzenie swoich umiejętności i zachętę do dalszej nauki języka angielskiego. Uczniowie mają prawo odmowy wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Każdy z Uczestników chętnych do wzięcia udziału w Konkursie otrzymuje jeden arkusz. Nie ma konieczności druku w kolorze.
 3. Uczestnicy wpisują imię i nazwisko (drukowanymi literami) oraz oddział i numer w dzienniku w miejscach na to przeznaczonych u góry strony.
 4. Czas przeznaczony na wykonanie zadań konkursowych może się wahać, jednak nie może przekroczyć 45 minut.
 5. Wszystkie odpowiedzi zaznaczane są na arkuszach konkursowych.
 6. Zadania oparte na rozumieniu ze słuchu należy odtwarzać dwa razy.
 7. W razie konieczności spowodowanej słabą jakością wydruku można wyświetlić powiększone obrazki na tablicy interaktywnej, bądź poprzez projektor multimedialny.
 8. Uczestnicy wykonują zadania samodzielnie.
 9. Po wypełnieniu arkuszy przez Uczestników Nauczyciel zbiera arkusze, sprawdza według otrzymanego klucza i przygotowuje protokoły z każdego oddziału. Protokoły prosimy przekazać Szkolnym Koordynatorom Konkursu do dnia 14.01.2022 roku.

PROTOKÓŁ – ETAP I

Klasa i oddział:……………………….

Ilość Uczestników:……………………

Imię i nazwisko Nauczyciela:………………………………………

Laureaci:

I miejsce ………………………../ ilość punktów……………..

II miejsce ………………………../ ilość punktów……………..

III miejsce ………………………../ ilość punktów……………..

Konieczność dogrywki: TAK            NIE

 

Wyniki szczegółowe

Lp.

Imię i nazwisko Uczestnika

Liczba punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (imię i nazwisko dziecka)

(nazwa szkoły)

ZGŁOSZENIE UCZNIA/UCZENNICY NA KONKURS

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna w konkursie …………………………………………………………………………. dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
w roku szkolnym 2021/2022. Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego zapisy.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że c wyrażam zgodę / c nie wyrażam zgody * na publikowanie danych osobowych oraz wyników mojego dziecka moją (imię i nazwisko, klasa, szkoła) na stronie internetowej organizatora konkursu.

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że c wyrażam zgodę / c nie wyrażam zgody * na publikację wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego w trakcie konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez organizatora konkursu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* zaznaczyć właściwe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu – Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.: 41 247 20 42 36 49, e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@arx.net.pl.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres e-mail lub adres korespondencyjny organizatora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa
 4. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. Przysługują Pani/Panu prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych uczestnika jest niezbędne, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konkursie. Podanie danych dotyczących publikacji danych osobowych czy publikacji wizerunku na podstawie zgody jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Get 30% off your first purchase

X
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!