REKRUTACJA

misja_baner

Szanowni Państwo,
zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

ludzik-zapisy

KRYTERIA NABORU

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Zapisy do klas pierwszych prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 - 15.00.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż proces rekrutacji do szkoły odbywa się zgodnie z harmonogramem.
Dokumenty można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce Rodzice – Rekrutacja.
Wypełnione dokumenty można przesłać w wersji zeskanowanej, bądź w postaci zdjęcia na nasz adres mailowy zsipp3@ostrowiec.edu.pl.
Można również zostawić wypełnione dokumenty w pudełku na korespondencję wystawionego przy wejściu głównym do szkoły.
Szczegółowych informacji udzielimy Państwu telefonicznie 41 247 20 42.

Dyrekcja i Nauczyciele przyszłych klas pierwszych

  • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
  • Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
  • Oświadczenie o wielodzietności
  • Oświadczenie woli dla rodziców klas pierwszych
  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
  • Zgłoszenie