Click to listen highlighted text!

UCZNIOWIE

SZAFKI UCZNIOWSKIE

Żółte szafki uczniowskie

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKRYTKOWYCH SZAFEK SZKOLNYCH

1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów.
2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „szkole” należy rozumieć, że mowa jest o Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. Szafki szkolne są własnością Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ilości według spisu inwentarzowego.
4. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się Sekretariat Szkoły.
5. Szafki szkolne wpisane są do księgi inwentarzowej przechowywanej w Szkole.
6. Szafki szkolne podlegają spisowi z natury.
7. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.
8. Na każdej szafce znajduje się numer szafki , który przypisany jest do danego ucznia.
9. Każda szafka posiada dwa klucze. Jeden z niech przeznaczony jest do użytku ucznia.
Drugi klucz jest kluczem rezerwowym.

1. Szkoła zapewnia przydział szafki, konserwację i naprawę szafek.
2. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek i przekazuje ją do 15 września dyrektorowi szkoły lub wyznaczonemu pracownikowi sekretariatu.

1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
6. Uczniowi nie wolno przechowywać w szafkach :
– żadnych przedmiotów szklanych;
– produktów spożywczych o krótkim terminie ważności do spożycia (np. otwarty jogurt, niezjedzona kanapka pozostawiona na kolejny dzień);
– napojów z niezabezpieczonym fabrycznie zamknięciem (np. otwarty sok w kartoniku);
– brudnej odzieży (np. mokre ręczniki, brudne stroje sportowe).
7. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
8. Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów nie związanych z czasem pobytu w szkole, a w szczególności przedmiotów wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, naklejania naklejek oraz innych działań mających skutek trwały.
10. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.
11. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia do sekretariatu szkoły.
12. Na zakończenie roku szkolnego użytkownik składa klucz w depozycie u wychowawcy klasy, który oddaje zdeponowane klucze do sekretariatu szkoły

1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Odbiór klucza potwierdzony jest podpisem na liście sporządzonej przez wychowawcę klasy zawierającej imię i nazwisko ucznia oraz numer szafki. Kopię listy wychowawca składa w sekretariacie szkoły.
2. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niemniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1).
3. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.
4. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza w ostatnim tygodniu nauki w danym roku szkolnym. Zwrot potwierdza się na imiennej liście przygotowanej przez wychowawcę klasy, który zobowiązany jest przedłożyć kopię listy Dyrektorowi szkoły na dwa dni przed końcem roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.
5. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.
6. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki zamkowej (na podstawie rachunków).
7. Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, wtedy uczeń będzie obciążony kosztem wymiany zamka.
8. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

1. Korzystanie z szafki przez ucznia jest bezpłatne.

1. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzą funkcjonariusze policji po wcześniejszym powiadomieniu przez Dyrektora szkoły.
3. Uczeń na każde wezwanie Dyrekcji szkoły powinien okazać rzeczy przechowywane w szafce. W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia ucznia o przetrzymywanie w szafkach zabronionych przedmiotów np. posiadanie substancji odurzających, narkotyków, alkoholu lub innych substancji i przedmiotów Dyrekcja szkoły ma prawo wglądu do szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą min. 3 osoby (w tym właściciel szafki, wychowawca klasy lub inny pracownik pedagogiczny szkoły, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego).
4. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przeszukaniu uczestniczy przedstawiciel Dyrekcji szkoły lub inny pracownik pedagogiczny szkoły.
5. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczania się miedzy użytkownikami szafki. Dla szkoły użytkownikiem jest ta osoba, której przydzielono szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób, użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenia ze szkołą związane z użytkowaniem szafki.

1. Wszystkie usterki należy zgłaszać do wychowawcy lub pracowników administracji, nie dokonywać napraw samodzielnie.
2. Uczeń zgłaszający usterkę lub zgubienie klucza powinien podać numer szafki i określić rodzaj uszkodzenia, a w przypadku konieczności otwarcia szafki okazać się legitymacją szkolną.
3. Za umyśle uszkodzenie szafki odpowiedzialność ponosi uczeń (rodzic/ prawny opiekun).
4. W przypadku wyłamania drzwiczek, uczeń (rodzic/prawny opiekun) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

1. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu. Za zapoznanie uczniów z Regulaminem odpowiada wychowawca klasy.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Dyrektor szkoły ma prawo zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu.
4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.psp5.eu oraz w dokumentacji wychowawcy klasy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora szkoły i Samorząd Uczniowski.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Oświadczenie
 • Lista przekazania kluczy uczniom
 • Lista zwrotu kluczy

SUKCESY UCZNIÓW KL. IV-VIII

baner-sukcesy4-8

„Wiedzę możemy zdobyć od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”.

/Adam Mickiewicz/

Uczniowie naszej szkoły mają szansę i możliwości wszechstronnego rozwoju i doskonalenia umiejętności. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z ambicją inspiruje dzieci do udziału w konkursach przedmiotowych.

Grafika przedstawiająca ludzika ubranego w czapkę absolwenta i siedzącego na stercie książek

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

48 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach
Kategoria: wokaliści 14-16 lat

 • III miejsce – Martyna Cieśla, klasa VIII a

48 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach
Kategoria: jodła harcerska wokaliści i duety 14-16 lat

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, klasa VIII a

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Gdynia open 2021 online”
Kategoria: jodła harcerska wokaliści i duety 14-16 lat

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, klasa VIII a

KONKURSY OGÓLNOPOLSKI

III Ogólnopolski Konkurs Matematyczno – Informatyczny INSTALOGIK 2021/2022

Klasy V

 • Finalista, najlepszy wynik w powiecie ostrowieckim – Maja Pietrzyk, klasa V b, uczennica pani Katarzyny Bieleckiej

Klasy VI

 • Finalista, najlepszy wynik w powiecie ostrowieckim – Macel Langner, klasa VI b, uczeń pani Katarzyny Bieleckiej

Klasy VII

 • Finalista, trzeci wynik w powiecie ostrowieckim – Filip Turek, klasa VII g, uczeń pani Anny Barańskiej

Klasy VIII

 • Finalista – Julia Mroczek, klasa VIII a, uczennica pani Katarzyny Bieleckiej

XIII Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

 • II miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Doroty Dziubek

KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

III Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

 • Finalista – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Jolanty Kargul

V Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

 • Laureat – Filip Rachwał, klasa VIII a, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • Finalista – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Doroty Dziubek
 • Finalista – Karol Osuch, klasa VII a, uczeń pani Doroty Dziubek

XIX Diecezjalna Olimpiada Wiedzy Liturgicznej

 • Finalista – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej

Wojewódzki etap XXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

 • I miejsce – Dawid Kłos, klasa IV a, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • II miejsce –  Zofia Walczak, klasa VII h, uczennica pani Doroty Dziubek i pani Agaty Róg
 • II miejsce –  Alicja Gębka, klasa IV a, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • III miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Doroty Dziubek

KONKURSY DEKANALNE, POWIATOWE

Dekanalny etap XIX Diecezjalnej Olimpiady Wiedzy Liturgicznej

 • I miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej
 • II miejsce – Julia Lis, klasa VII a, uczennica pani Danuty Wiśniewskiej
 • III miejsce – Konrad Cieślikowski, klasa VII a, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej
Pani dyrektor wraz z laureatami szkolnego etapu olimpiady liturgicznej.

II Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny dla klas VII-VIII Szkół Podstawowych “Pierwiastkowy zawrót głowy”

 • II miejsce – Igor Zięba, klasa VIII a, uczeń pani Wioletty Szymańskiej i pani Eweliny Baran Żelaszczyk

II Powiatowy Konkurs Geograficzny dla szkół podstawowych pod hasłem “Krajobrazy Polski”

 • II miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Agaty Róg
 • Wyróżnienie – Julia Lis, klasa VII a, uczennica pani Iwony Kary

Powiatowy etap III Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
Uczniowie zakwalifikowani do III etapu:

 • Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Jolanty Kargul

Powiatowy etap V Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Uczniowie zakwalifikowani do III etapu:

 • Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Doroty Dziubek
 • Karol Osuch, klasa VII a, uczeń pani Doroty Dziubek
 • Filip Rachwał, klasa VIII a, uczeń pani Mirosławy Zaremby

Powiatowy etap XXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej”

 • I miejsce – Dawid Kłos, klasa IV a, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • II miejsce –  Zofia Walczak, klasa VII h, uczennica pani Doroty Dziubek i pani Agaty Róg
 • II miejsce –  Alicja Gębka, klasa IV a, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • III miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Doroty Dziubek

Powiatowy Konkurs „JĘZYKOmaniacy w Staszku”

 • I miejsca – Filip Rachwał, klasa VIII a, uczeń pani Kariny Kateusz-Dominik

II Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny dla klas VII-VIII Szkół Podstawowych “Pierwiastkowy zawrót głowy”

 • II miejsce – Igor Zięba, klasa VIII a, uczeń pani Wioletty Szymańskiej i pani Eweliny Baran Żelaszczyk

XV Powiatowy Konkurs poezji i Piosenki Religijno – Patriotycznej “Bóg, Honor, Ojczyzna”
Kategoria – Poezja

 • I miejsce – Wiktoria Dzikowska, kl. VIII f, uczennica pani Iwony Pater

Kategoria – Piosenka

  • II miejsce – Martyna Cieśla, kl. VIII a, uczennica pani Danuty Wiśniewskiej

KONKURSY MIEJSKIE I MIĘDZYSZKOLNE

I Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy dla klas VI

 • III miejsce – Maja Waliszewska, klasa VI a i Marcel Langner, klasa VI b, uczniowie pani Małgorzaty Urban

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas VI “Rachmistrz”

 • I miejsce – Maja Waliszewska, klasa VI a, uczennica pani Małgorzaty Urban
 • II miejsce – Iga Starba, klasa VI b, uczennica pani Małgorzaty Urban
 • III miejsce – Amelia Fudalewska, klasa VI b, uczennica pani Małgorzaty Urban

II Międzyszkolny Konkurs „Królowa Nauk w Geografii”

 • Wyróżnienie – drużyna: Anna Michalczyk, klasa V a, uczennica pani Iwony Kary i pani Małgorzaty Urban oraz Amelia Markiewicz, klasa V c, uczennica pani Agaty Róg i Bożeny Winiarczyk

III Międzyszkolny konkurs piosenki religijnej „Songs for the Lord”

Kategoria: Klasy V-VIII

 • Grand Prix – Martyna Cieśla, klasa VIII a, uczennica pani Danuty Wiśniewskiej

Kategoria: Klasy I-IV

 • III miejsce – Dawid Pocheć, klasa IV a, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej

IV Ostrowiecki Turniej „PROste finanse, czyli BANKowe zagadki”
Kategoria: KLASY VI

 • II miejsce – Marcel Langner, klasa VI b, uczennica pani Małgorzaty Urban
 • III miejsce – Maja Waliszewska, klasa VI a, uczennica pani Małgorzaty Urban

XVII Przegląd Pieśni Patriotycznych i Legionowych

 • III miejsce – Martyna Cieśla, klasa VIII a

KONKURSY SZKOLNE

Eksperci Tabliczki Mnożenia klas IV – VIII:

 • Krystian Świstak, klasa IV a, uczeń pani Beaty Adamskiej
 • Blanka Pietrasik, klasa IV a, uczeń pani Beaty Adamskiej
 • Dawid Kłos, klasa IV a, uczeń pani Beaty Adamskiej
 • Kacper Mierzejewski, klasa IV b, uczeń pana Piotra Ramskiego
 • Wiktoria Lis, klasa IV b, uczeń pana Piotra Ramskiego
 • Nikodem Dzioba, klasa IV b, uczeń pana Piotra Ramskiego
 • Szymon Nowakowski, klasa IV c, uczeń pana Piotra Ramskiego
 • Jakub Lipiński, klasa IV d, uczeń pani Beaty Adamskiej
 • Kamil Statuch, klasa IV d, uczeń pani Beaty Adamskiej
 • Wiktor Skowron, klasa IV d, uczeń pani Beaty Adamskiej
 • Jakub Sejdziński, klasa V a, uczeń pani Małgorzaty Urban
 • Ewa Bajerczak, klasa V b, uczeń pani Małgorzaty Urban
 • Franciszek Zięba, klasa V b, uczeń pani Małgorzaty Urban
 • Amelia Krzeczkowska, klasa V c, uczeń pani Bożeny Winiarczyk
 • Hubert Oroń, klasa V d, uczeń pani Barbary Kani
 • Franciszek Czubak, klasa VI a, uczeń pani Małgorzaty Urban
 • Paweł Michalski, klasa VI a, uczeń pani Małgorzaty Urban
 • Iga Starba, klasa VI b, uczeń pani Małgorzaty Urban
 • Kamil Krawczyk, klasa VI b, uczeń pani Małgorzaty Urban
 • Karol Osuch, klasa VII a, uczeń pani Małgorzaty Urban
 • Krzysztof Kijak, klasa VII c, uczeń pani Barbary Kani
 • Jan Pietrala, klasa VII c, uczeń pani Barbary Kani
 • Mikołaj Bednarski, klasa VII d, uczeń pani Beaty Adamskiej
 • Gabriel Pocheć, klasa VII d, uczeń pani Beaty Adamskiej
 • Mikołaj Jedlikowski, klasa VII e, uczeń pani Magdaleny Jasińskiej
 • Nadia Sitnicka, klasa VII f, uczeń pani Beaty Adamskiej
 • Gabriela Madejska, klasa VII g, uczeń pani Bożeny Winiarczyk
 • Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pana Piotra Ramskiego
 • Mateusz Kowalski, klasa VIII a, uczeń pani Magdaleny Jasińskiej
 • Igor Zięba, klasa VIII a, uczeń pani Magdaleny Jasińskiej
 • Zofia Miller, klasa VIII b, uczeń pani Barbary Kani
 • Paulina Lenart, klasa VIII b, uczeń pani Barbary Kani
 • Kacper Michalski, klasa VIII d, uczeń pani Magdaleny Jasińskiej
 • Olha Khamuliak, klasa VIII e, uczeń pani Magdaleny Jasińskiej

Liga zadaniowa klas VIII

 • Mistrz Ligii Zadaniowej klas VIII – Mateusz Kowalski, klasa VIII a, uczeń pani Magdaleny Jasińskiej
 • Wicemistrz Ligii Zadaniowej klas VIII – Maja Piwońska, klasa VIII e, uczennica pani Magdaleny Jasińskiej

Szkolne eliminacje do II Powiatowego Konkursu Geograficznego dla szkół podstawowych pod hasłem „Krajobrazy Polski”

 • I miejsce – Julia Lis, klasa VII a, uczennica pani Iwony Kary
 • II miejsce – Karol Osuch, klasa VII a, uczeń pani Iwony Kary
 • II miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h uczeń pani Agaty Róg
 • III miejsce –Oliwia Zglińska, klasa VII h, uczennica pani Agaty Róg

Szkolny etap Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas IV- VIII Szkół Podstawowych “Yes I Can”

 • Laureat I miejsca – Blanka Pietrasik – klasa IV a, uczennica pani Beaty Dąbrowskiej
 • Laureat I miejsca – Amelia Krzeczkowska – klasa V c, uczennica pani Doroty Barańskiej Balin
 • Laureat I miejsca – Kacper Orłowski – klasa VI b, uczennica pani Edyty Walas
 • Laureat I miejsca – Marcel Mysłek – klasa VII a, uczeń pani Eweliny Zagórnej
 • Laureat I miejsca – Julia Mroczek – klasa VIII a, uczennica pani Alicji Sabat

Szkolny etap III Wojewódzkiego Konkursu z Biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
Uczniowie zakwalifikowani do II etapu:

 • Igor Zięba, klasa VIII a, uczeń pani Wioletty Szymańskiej

Szkolny etap III Wojewódzkiego Konkursu z Chemii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
Uczniowie zakwalifikowani do II etapu:

 • Katarzyna Soboń, klasa VIII e, uczennica pani Eweliny Baran-Żelaszczyk
 • Martyna Cieśla, klasa VIII a, uczennica pani Eweliny Baran-Żelaszczyk

Szkolny etap III Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
Uczniowie zakwalifikowani do II etapu:

 • Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Jolanty Kargul

Szkolny etap V Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
Uczniowie zakwalifikowani do II etapu:

 • Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Doroty Dziubek
 • Oliwia Zglińska, klasa VII h, uczennica pani Doroty Dziubek
 • Julia Lis, klasa VII a, uczennica pani Doroty Dziubek
 • Alicja Misztal, klasa VII h, uczennica pani Doroty Dziubek
 • Karol Osuch, klasa VII a, uczeń pani Doroty Dziubek
 • Filip Rachwał, klasa VIII a, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • Julia Mroczek, klasa VIII a, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • Igor Zięba, klasa VIII a, uczeń pani Mirosławy Zaremby

Szkolny etap V Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
Uczniowie zakwalifikowani do II etapu:

 • Adam Gocel, klasa VII b, uczeń pani Anny Rożek
 • Filip Markiewicz, klasa VIII c, uczeń pani Małgorzaty Czai
 • Natalia Foremniak, klasa VIII e, uczeń pani Beaty Dąbrowskiej

Szkolny etap „IV Ostrowieckiego Turnieju PROste finanse, czyli BANKowe zagadki”

Klasy IV

 • I miejsce – Antoni Gołąb, klasa IV b, uczeń pana Piotra Ramskiego
 • II miejsce – Kacper Zagórny, klasa IV d, uczeń pani Beaty Adamskiej

Klasy V

 • I miejsce – Franciszek Zięba, klasa V b, uczeń pani Małgorzaty Urban
 • II miejsce – Oliwia Boleń, klasa V a, uczennica pani Małgorzaty Urban

Klasy VI

 • I miejsce – Marcel Langner, klasa VI b, uczeń pani Małgorzaty Urban
 • II miejsce – Maja Waliszewska, klasa VI a, uczennica pani Małgorzaty Urban

Klasy VII

 • I miejsce – Jan Pietrala, klasa VII c, uczeń pani Barbary Kani
 • II miejsce – Julia Lis, klasa VII a, uczennica pani Małgorzaty Urban

Szkolny etap XIX Diecezjalnej Olimpiady Wiedzy Liturgicznej

 • I miejsce – Julia Lis, klasa VII a, uczennica pani Danuty Wiśniewskiej
 • II miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej
 • III miejsce – Konrad Cieślikowski, klasa VII a, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej

Szkolny konkurs “Boże Narodzenie w poezji”

Klasy IV

 • I miejsce – Dawid Kłos, klasa IV a, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • I miejsce – Paweł Żak, klasa IV a, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • II miejsce – Krystian Świstak, klasa IV a, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • II miejsce – Ignacy Kądziela, klasa IV a, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • III miejsce – Blanka Pietrasik, klasa IV a, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • III miejsce – Igor Nowak, klasa IV a, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Maja Bogdańska, klasa IV a, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Julia Masternak, klasa IV a, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Wiktoria Starzomska, klasa IV a, uczennica pani Mirosławy Zaremby

Klasy V

 • I miejsce – Stanisław Burda, klasa V a, uczeń pani Doroty Dziubek
 • I miejsce – Olaf Rogowski, klasy V b, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • II miejsce – Anna Michalczyk, klasa V a, uczennica pani Doroty Dziubek
 • II miejsce – Maja Pietrzyk, klasy V b, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • II miejsce – Mateusz Krzemiński, klasa V b, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • III miejsce – Ewa Bajerczak, klasa V b, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Franciszek Zięba, klasa V b, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Kornel Ceglarski, klasa V b, uczeń pani Mirosławy Zaremby

Klas VII

 • I miejsce – Nicola Suchojad, klasa VII b, uczennica pani Anety Surowieckiej
 • II miejsce – Filip Gibała, klasa VII d, uczeń pani Doroty Dziubek
 • II miejsce – Mateusz Dyka, klasa VII d, uczeń pani Doroty Dziubek
 • III miejsce – Natalia Potrząsaj, klasa VII b, uczennica pani Anety Surowieckiej

Klasy VIII

 • I miejsce – Amelia Stawińska, klasa VIII b, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • II miejsce – Natalia Moskalik, klasa VIII b, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • III miejsce – Julia Nawodzińska, klasa VIII b, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • III miejsce – Zuzanna Sowińska, klasa VIII b, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Bartosz Kowalski, klasa VIII a, uczeń pani Mirosławy Zaremby

Szkolny konkurs “Dyktando Niepodległościowe”
Klasy IV – VI

 • I miejsce – Olaf Rogowski, klasa V b, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • II miejsce – Wiktoria Barańska, klasa V a, uczennica pani Doroty Dziubek
 • II miejsce – Hubert Oroń, klasa V d, uczeń pani Edyty Rutkowskiej
 • III miejsce – Amelia Krzeczkowska, klasa V c, uczennica pani Anety Surowieckiej
 • III miejsce – Blanka Pietrasik, klasa IV a, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Wiktoria Lis, klasa IV b, uczennica pani Edyty Rutkowskiej

Klasy VII – VIII

 • I miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Doroty Dziubek
 • I miejsce – Julia Lis, klasa VII a, uczennica pani Doroty Dziubek
 • II miejsce – Oliwia Zglińska, klasa VII h, uczennica pani Doroty Dziubek
 • II miejsce – Anna Burek, klasa VIII c, uczennica pani Iwony Pater
 • III miejsce – Karol Osuch, klasa VII a, uczeń pani Doroty Dziubek
 • III miejsce – Bartłomiej Berner, klasa VIII a, uczeń pani Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Aleksandra Herbuś, klasa VII g, uczennica pani Katarzyny Tomali
 • Wyróżnienie – Natalia Walczyk, klasa VII b, uczennica pani Anety Surowieckiej

Szkolny konkurs ekologiczny „Nie śmiecimy- segregujemy i odzyskujemy”

 • I miejsce – Anna Michalczyk, klasa V a, uczennica pani Iwony Kary
 • I miejsce – Nicola Suchojad, klasa VII b, uczennica pani Iwony Kary
 • II miejsce – Wiktor Pietrzyk, klasa VII a, uczeń pani Iwony Kary
 • II miejsce – Katarzyna Kot, klasa VII d, uczennica pani Iwony Kary
 • III miejsce – Natalia Walczyk, klasa VII b, uczennica pani Iwony Kary
 • III miejsce – Gabriel Pocheć, klasa VII d, uczeń pani Iwony Kary
 • III miejsce – Oliwia Zglińska, klasa VII h, uczennica pani Agaty Róg
 • Wyróżnienie – Bartosz Sadowski, klasa VII d, uczeń pani Iwony Kary
 • Wyróżnienie – Oliwia Dziekańska, klasa VII d, uczennica pani Iwony Kary
 • Wyróżnienie – Amelia Markiewicz, klasa VII f, uczennica pani Anny Chamery 

Szkolny konkurs historyczny- „Józef Piłsudski – życie i działalność”
Kategoria wiedza

 • I miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Jolanty Kargul
 • II miejsce – Krzysztof Kijak, klasa VII c uczeń pani Jolanty Kargul
 • III miejsce – Martyna Cieśla, klasa VIII a, uczennica pani Renaty Kudełko
 • Wyróżnienie – Michalczyk Anna, klasa V a, uczennica pani Renaty Kudełko
 • Wyróżnienie – Olaf Rogowski, klasa V b, uczeń pani Renaty Kudełko
 • Wyróżnienie – Marcel Langner, klasa.VI b, uczeń pani Renaty Kudełko
 • Wyróżnienie – Maja Rafalska, klasa VIII b, uczennica pani Beaty Dąbrowskiej

Kategoria plastyczna:

 • I miejsce – Adrian Charembski, klasa VII h, uczeń pani Jolanty Kargul
 • II miejsce – Gabriel Dryjas, klasa VII d, uczeń pani Jolanty Kargul
 • III miejsce – Anna Michalczyk, klasa V a, uczennica pani Renaty Kudełko
 • Wyróżnienie – Zofia Walczak, klasa VII h, uczennica pani Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Jan Pietrala, klasa VI c, uczeń pani Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Bartosz Rutkowski, klasa VII d, uczeń Jolanty Kargul

Szkolny konkurs informatyczny na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową dla uczniów klas IV – VI

 • I miejsce – Franciszek Zięba, klasa V b, uczeń pani Anny Barańskiej
 • I miejsce – Wiktoria Karbowniczek, klasa V b, uczennica pani Katarzyny Bieleckiej
 • I miejsce – Kacper Zagórny, klasa IV d, uczeń pana Dariusza Mruka
 • II miejsce – Maja Pietrzyk, klasa V b, uczennica pani Katarzyny Bieleckiej
 • II miejsce – Stanisław Burda, klasa V a, uczeń pana Dariusza Mruka
 • III miejsce – Szymon Kwiatkowski, klasa V b, uczeń pani Anny Barańskiej
 • III miejsce – Iga Ścibor, klasa IV b, uczennica pani Anny Barańskiej

Szkolny konkurs literacki “W drodze na Olimp”

 • I miejsce – Anna Michalczyk, klasa V a, uczennica pani Doroty Dziubek
 • I miejsce – Kamil Chodorek, klasa V a, uczeń pani Doroty Dziubek
 • II miejsce – Kuba Solnica, klasa V c, uczeń pani Anety Surowieckiej
 • II miejsce – Dawid Maj, klasa V a, uczeń pani Doroty Dziubek
 • III miejsce – Stanisław Burda, klasa V a, uczeń pani Doroty Dziubek
 • III miejsce – Mikołaj Rożek, klasa V a, uczeń pani Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Adam Chyzicki, klasa V a, uczeń pani Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Jakub Sejdziński, klasa V a, uczeń pani Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Filip Kamiński, klasa V a, uczeń pani Doroty Dziubek

Szkolny konkurs “Moja ojczyzna w dolinie Kamiennej”

 • I miejsce – Zofia Walczak, klasa VII h, uczennica pani Doroty Dziubek, pani Agaty Róg
 • I miejsce – Alicja Gębka, klasa IV a, uczennica pani Mirosławy Zaremby
 • II miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Doroty Dziubek
 • II miejsce – Dawid Kłos, klasa IV a, uczeń pani Mirosławy Zaremby

Szkolny konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny

Szkolny konkurs plastyczny “Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”

 • I miejsce – Amelia Pucułek, klasa IV d, uczennica pani Marzeny Szymczyk

Szkolny konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej

 • I miejsce – Oliwia Zglińska, klasa VII h, uczennica pani Agaty Róg
 • II miejsce – Mateusz Gromski, klasa VIII e, uczeń pani Agaty Róg
 • III miejsce – Filip Turek, klasa VII g, uczeń pani Iwony Kary
 • Wyróżnienie – Gabriela Kądziela, klasa V c, uczennica pani Agaty Róg
 • Wyróżnienie – Katarzyna Kot, klasa VII d, uczennica pani Iwony Kary
 • Wyróżnienie – Dominika Męciwoda, klasa VII d, uczennica pani Iwony Kary
 • Wyróżnienie – Bartosz Sadowski, klasa VII d, uczeń pani Iwony Kary

Szkolny konkurs plastyczny „Wesołego Alleluja”
Kl. IV-VI

 • I miejsce – Marcel Langner, klasa VI b, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej i pani Katarzyny Nowak
 • I miejsce – Amelia Fudalewska, klasa VI b, uczennica pani Danuty Wiśniewskiej i pani Katarzyny Nowak
 • I miejsce – Wiktoria Sierpień, klasa V a, uczennica pani Barbary Gadkowskiej i pani Marzeny Szymczyk
 • II miejsce – Maciej Wójcik, klasa V b, uczeń pani Barbary Gadkowskiej i pani Marzeny Szymczyk
 • II miejsce – Anna Kozieł, klasa V a, uczennica pani Barbary Gadkowskiej i pani Marzeny Szymczyk
 • II miejsce – Jakub Błachut, klasa V b, uczeń pani Barbary Gadkowskiej i pani Marzeny Szymczyk
 • II miejsce – Jan Parczewski, klasa IV b, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej i pani Marzeny Szymczyk
 • III miejsce – Kamil Krawczyk, klasa VI b, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej i pani Katarzyny Nowak
 • III miejsce – Anna Michalczyk, klasa V a, uczennica pani Barbary Gadkowskiej i pani Marzeny Szymczyk
 • III miejsce – Blanka Pietrasik, klasa IV a, uczennica pani Danuty Wiśniewskiej i pani Marzeny Szymczyk

Kl. VII-VIII

 • I miejsce – Jan Markiewicz, klasa VII h, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej i pani Marzeny Szymczyk
 • II miejsce – Oliwia Jedlikowska, klasa VII h, uczennica pani Danuty Wiśniewskiej i pani Marzeny Szymczyk
 • II miejsce – Adrian Charembski, klasa VII h, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej i pani Marzeny Szymczyk
 • III miejsce – Bartosz Sadowski, klasa VII d, uczeń pani Danuty Wiśniewskiej i pani Marzeny Szymczyk

Szkolny konkurs „Samorząd terytorialny – dawniej i dziś”

 • I miejsce – Filip Rachwał, klasa VIII a, uczeń pani Jolanty Kargul
 • II miejsce – Zofia Miller, klasa VIII b, uczennica pani Jolanty Kargul
 • III miejsce – Zuzanna Sowińska, klasa VIII b, uczennica pani Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Julia Gądek, klasa VIII c, uczennica pani Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Julia Mroczek, klasa VIII a, uczennica pani Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Wiktoria Dzikowska, klasa VIII f, uczennica pani Jolanty Kargul

SUKCESY UCZNIÓW KL. I-III

baner-sukcesy1-3

 “Niech każde dziecko wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać”.                                                                                                                                                                            /Jadwiga Hanisz/

Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań uczniów w procesie uczenia się i zapewniamy warunki sprzyjające wyzwalaniu ich aktywności.

Grafika przedstawiająca ludzika trzymającego w prawej ręce puchar

KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE, MIEJSKIE

IV Ostrowieckiego Turnieju PROste Finanse, czyli BANKowe Zagadki

 • II miejsce – Kacper Mądry, klasa III e, uczeń pani Jolanty Chobot
 • Wyróżnienie – Mikołaj Kieloch, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego “English Contest”

 • I miejsce – Natalia Myśliwiec, klasa III e i Daniel Krzemiński, klasa II a, uczniowie pani Agnieszki Brożek

Miejski Konkurs Plastyczny pn. „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”

 • I miejsce – klasa II b, uczniowie pani Pauliny Jankowskiej

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny “Coś ciekawego z czegoś odzyskanego”

 • Nagroda główna – Nikola Młynarczyk, klasa III e, uczennica pani Jolanty Chobot
 • Wyróżnienie – Mikołaj Kieloch klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • Wyróżnienie – Anna Szerścień klasa III d, uczennica pani Pauliny Freilich

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zdrowo i aktywnie z rodziną”
Klasy I

 • II miejsce – Fabian Ruszkiewicz, klasa I c , uczennica pani Joanny Zybury

Klasy II

 • I miejsce – Nicole Byba, klasa II a, uczennica pani Anny Wesołowskiej

Klasy III

 • Wyróżnienie – Oliwia Perchel, klasa III b, uczennica pani Lucyny Wiśniewskiej

IV Ostrowiecki Turniej „PROste finanse, czyli BANKowe zagadki”
Kategoria: KLASY III

 • II miejsce – Kacper Mądry
 • Wyróżnienie – Maciej Kieloch

KONKURSY SZKOLNE

Szkolne eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu Ortograficzno – Gramatycznego

 • I miejsce – Wojciech Rachwał, klasa III a, uczeń pani Wandy Ostatek
 • I miejsce – Dawid Kozieł, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • I miejsce – Zuzanna Karbowniczak, klasa III e, uczennica pani Jolanty Chobot
 • Wyróżnienie – Paula Jurczyk, klasa III e, uczennica pani Jolanty Chobot
 • Wyróżnienie – Lena Rudnicka, klasa III d, uczennica pani Pauliny Frejlich
 • Wyróżnienie – Mikołaj Kieloch, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • Wyróżnienie – Maja Łagoda, klasa III a, uczennica pani Wandy Ostatek
 • Wyróżnienie – Jagoda Żurek, III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • Wyróżnienie – Radosław Miłek, klasa III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • Wyróżnienie – Iweka Mary, klasa III d, uczennica pani Pauliny Frejlich

Szkolny etap II Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Zdrowo i aktywnie z rodziną”

Klasy I

 • I miejsce – Fabian Ruszkiewicz, klasa I c, uczeń pani Joanny Zybury
 • II miejsce – Natalia Hordyjewicz, klasa I a, uczennica pani Marty Ćwik
 • III miejsce – Kornelia Gawlik, klasa I c, uczennica pani Joanny Zybury

Klasy II

 • I miejsce – Nikola Byba, klasa II a, uczennica pani Anny Wesołowskiej
 • II miejsce – Jan Klimas, klasa II d, uczeń pani Joanny Zagozdon
 • III miejsce – Kalina Malicka, klasa II a, uczennica pani Anny Wesołowskiej

Klasy III

 • I miejsce – Oliwia Perchel, klasa III b, uczennica pani Lucyny Wiśniewskiej
 • II miejsce – Nikola Młynarczyk, klasa III e, uczennica pani Jolanty Chobot
 • III miejsce – Oliwia Wojtyła, klasa III c, uczennica pani Iwony Stańczak

Szkolny etap „IV Ostrowieckiego Turnieju PROste finanse, czyli BANKowe zagadki”

 • I miejsce – Jakub Krawczyk, klasa III a, uczeń pani Wandy Ostatek
 • I miejsce – Mikołaj Kieloch, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • I miejsce – Kacper Mądry, klasa III e, uczeń pani Jolanty Chobot
 • I miejsce – Natalia Myśliwiec, klasa III e, uczennica pani Jolanty Chobot
 • II miejsce – Antoni Nowak, klasa III a, uczeń pani Wandy Ostatek
 • II miejsce – Dawid Kozieł, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • III miejsce – Dominik Gaber, klasa III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • Wyróżnienie – Zuzanna Jarek, klasa III c, uczennica pani Iwony Stańczak
 • Wyróżnienie – Tymon Machowski, klasa III d, uczeń pani Pauliny Frejlich
 • Wyróżnienie – Lena Rudnicka, klasa III d, uczennica pani Pauliny Frejlich

Szkolny etap konkursu matematycznego „Jestem mistrzem w rozwiązywaniu zadań tekstowych”

 • I miejsce – Jakub Krawczyk, klasa III a, uczeń pani Wandy Ostatek
 • I miejsce – Maja Rosiek, klasa III e, uczennica pani Jolanty Chobot
 • II miejsce – Mikołaj Kieloch, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • III miejsce – Piotr Wykrota, klasa III a, uczeń pani Wandy Ostatek
 • Wyróżnienie – Dawid Kozieł, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • Wyróżnienie – Marcel Orłowski, klasa III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • Wyróżnienie – Tymon Machowski, klasa III d, uczeń pani Pauliny Frejlich
 • Wyróżnienie – Oliwier Borek III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • Wyróżnienie – Kacper Mądry, klasa III e, uczeń pani Jolanty Chobot
 • Wyróżnienie – Lena Rudnicka, klasa III d, uczennica pani Pauliny Frejlich

Szkolny etap Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas I-III Szkół Podstawowych “Yes I Can”

 • Laureat I miejsca – Mikołaj Łagoda – klasa I c, uczeń pani Alicji Sabat
 • Laureat I miejsca – Daniel Krzemiński – klasa II a, uczeń pani  Agnieszki Brożek
 • Laureatka I miejsca – Amelia Szewczyk – klasa III a, uczeń pani Agnieszki Brożek 

Szkolny konkurs historyczno – regionalny klas III pn. „Czy znam swoje miasto?”

 • I miejsce – Zuzanna Karbowniczak , kl. III e, uczennica pani Jolanty Chobot
 • I miejsce – Zuzanna Czub, kl. III b, uczennica pani Lucyny Wiśniewskiej
 • I miejsce – Wojciech Rachwał, kl. III a, uczeń pani Wandy Ostatek
 • II miejsce – Maja Łagoda, kl. III a, uczennica pani Wandy Ostatek
 • II miejsce – Natalia Myśliwiec, kl. III e, uczennica pani Jolanty Chobot
 • III miejsce – Adam Kałuża , kl. III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • III miejsce – Dominik Gaber, kl. III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • III miejsce – Julia Kobus, kl. III d, uczennica pani Pauliny Frejlich
 • Wyróżnienie – Wiktor Gierczak, kl. III d, uczeń pani Pauliny Frejlic

Szkolny konkurs na Mistrza i Wicemistrza Tabliczki Mnożenia klas III

 • Mistrz – Antoni Nowak, klasa III a, uczeń pani Wandy Ostatek
 • Mistrz – Dawid Kozieł, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • Mistrz – Radosław Miłek, klasa III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • Mistrz – Lena Strojna, klasa III d, uczeń pani Pauliny Frejlich
 • Mistrz – Maja Rosiek, klasa III e, uczeń pani Jolanty Chobot
 • Wicemistrz – Dawid Kozak, klasa III a, uczeń pani Wandy Ostatek
 • Wicemistrz – Mikołaj Kieloch, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • Wicemistrz – Filip Szemraj, klasa III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • Wicemistrz – Anita Kieloch, klasa III d, uczeń pani Pauliny Frejlich
 • Wicemistrz – Jakub Gronkiewicz, klasa III e, uczeń pani Jolanty Chobot

Szkolny konkurs plastyczny “Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”

 • I miejsce – Milena Kapsiak, klasa II b, uczennica pani Pauliny Jankowskiej
 • II miejsce – Michał Środoń, klasa II b, uczennica pani Pauliny Jankowskiej
 • II miejsce – Oliwia Wojtyła, klasa III c, uczennica pani Iwony Stańczak
 • III miejsce – Maria Skrzypczyńska, klasa I d, uczennica pani Ilony Kucharskiej
 • III miejsce – Lena Słowik, klasa II a, uczennica pani Anny Wesołowskiej

Szkolny konkurs plastyczny „Wesołego Alleluja”

 • I miejsce – Zuzanna Ślęczek, klasa III e, uczennica księdza Marka Kulińskiego i pani Jolanty Chobot
 • I miejsce – Jakub Strzębski, klasa II d, uczeń pani Małgorzaty Krysy i pani Joanny Zagozdon
 • II miejsce – Igor Antonkiewicz, klasa I a, uczeń księdza Marka Kulińskiego i pani Marty Ćwik
 • III miejsce – Maja Turek, klasa III e, uczennica księdza Marka Kulińskiego i pani Jolanty Chobot

Szkolny konkurs z języka angielskiego dla klas II i III “Christmas Tree”
Klasy II

 • I miejsce – Malwina Borowska, klasa II a, uczennica pani Agnieszki Brożek
 • I miejsce – Nelly Zioło, klasa II b, uczennica pani Agnieszki Brożek
 • I miejsce – Kacper Kościołek, klasa II b, uczeń pani Agnieszki Brożek
 • II miejsce – Filip Walczyk, klasa II b, uczeń pani Agnieszki Brożek
 • II miejsce – Aleksander Kwiatkowski, klasa II d, uczeń pani Agnieszki Brożek
 • III miejsce – Dawid Pietrzyk, klasa II c, uczeń pani Agnieszki Brożek
 • III miejsce – Bartosz Górecki, klasa II d, uczeń pani Agnieszki Brożek

Klasy III

 • I miejsce – Miłosz Ziółek, klasa III a, uczeń pani Agnieszki Brożek
 • I miejsce – Mikołaj Kieloch, klasa III b, uczeń pani Agnieszki Brożek
 • II miejsce – Igor Sikora, klasa III a, uczeń pani Agnieszki Brożek
 • II miejsce – Zuzanna Ślęczek, klasa III e, uczennica pani Agnieszki Brożek
 • III miejsce – Oliwia Perchel, klasa III b, uczennica pani Agnieszki Brożek
 • III miejsce – Radosław Miłek, klasa III c, uczeń pani Agnieszki Brożek

RZECZNIK PRAW UCZNIA

rzecznik_baner
 • FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ZSiPP NR 3 PEŁNI:
  pani Marta Dobrowolska – Wesołowska, dyrektor szkoły
 • FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA W ZSiPP NR 3 PEŁNI
  pani Iwona Zarzycka, pedagog szkolny
 • RZECZNIK UCZEŃRoksana Kochańska – klasa VIII d i Marcel Antonkiewicz – klasa VIII a
Grafika przedstawiająca dwa ludziki pracujące na komputerze.

Drodzy Uczniowie!

Szkoła jest jednym z miejsc, w którym prawa człowieka, w tym prawa ucznia, powinny być szanowane z najwyższą troską. Jako Rzecznik Praw Ucznia podejmuję działania na rzecz zapewnienia Wam warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania Waszej godności i podmiotowości. Moja rola polega na:

 • reagowaniu w sytuacjach, gdy naruszane są Wasze prawa,
 • inicjowaniu działań mających na celu ich odnowę,
 • czuwaniu nad przestrzeganiem praw ucznia i wypełnianiem przez ucznia jego obowiązków,
 • udzielaniu porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
 • rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń,
 • ochronie przed przemocą, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem,
 • interwencji w przypadku indywidualnego ucznia, grupy uczniów, a nawet całej klasy,
 • świadczeniu pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych),
 • współpracy z psychologiem szkolnym,
 • wypracowywanie właściwych rozwiązań dla sytuacji trudnych z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną,
 • reprezentowaniu interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

Przy wykonywaniu zadań kieruję się zasadą dyskrecji, równości, dobra ucznia, a także zasadą odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców (opiekunów prawnych).

Rzecznik Praw Ucznia
Iwona Zarzycka

Plakat- elektroniczna Skrzynka Zaufania
 • Rzecznik Praw Ucznia pełni dyżur w każdą środę na długiej przerwie w sali nr …
 • Istnieje możliwość umówienia się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy (do niego zwracamy się w pierwszej kolejności).
 • Podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 • Pełni funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory rozwiązywane są na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania.
 • W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.
 • Sprawuje nadzór nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Inicjuje działania, których celem jest ochrona praw ucznia.
 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • W sprawach problemowych reprezentuje społeczność szkolną, jest wybrany przez Samorząd Uczniowski.
 • Podejmuje działania mające na celu przybliżenie i zrozumienie problemów uczniów (nie przyjmuje jednak bezpośrednio skarg, rolę tę pełni Rzecznik – Nauczyciel).
 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do pedagoga w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.
 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie (w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu).

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem, powołany na wniosek Dyrektora Szkoły, przy akceptacji społeczności uczniowskiej reprezentowanej przez Samorząd Uczniowski.

Prawa Dziecka
 • PRAWO do prywatności – oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w twoje sprawy osobiste i rodzinne.
 • PRAWO do wychowania w rodzinie – oznacza, że nikomu nie wolno zabrać cię od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów, gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.
 • PRAWO do życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie wolno bezprawnie pozbawiać życia.
 • PRAWO do informacji – oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.
 • PRAWO do tożsamości – oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie: mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko
 • PRAWO do życia bez przemocy i poniżania – oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne.
 • PRAWO do nauki – oznacza, że możesz uczyć się tak długo, jak pozwalają na to twoje zdolności; jeśli masz 6 lat możesz zacząć naukę w kl. 0; pracować możesz, gdy skończysz 15 lat.
 • PRAWO do stowarzyszania – oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych, jeśli masz 16 lat sam decydujesz o swojej przynależności
 • PRAWO do swobody myśli, sumienia i wyboru religii – oznacza, że możesz decydować o swoim sposobie myślenia o świecie, gdy jesteś już wystarczająco dojrzały, wcześniej kierują Tobą rodzice.
 • PRAWO do wypowiedzi – oznacza, że w różnych sprawach dotyczących ciebie, możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę.
 • PRAWO do wypoczynku – oznacza, że masz prawo odpocząć, kiedy masz na to ochotę.

PODSTAWĄ DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA JEST:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument uchwalony 10 grudnia 1948 roku w Paryżu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Był to pierwszy tego typu akt przyjęty przez środowisko międzynarodowe. Aktualnie stanowi podstawę prawną systemu ochrony praw człowieka ONZ, a także punkt wyjścia dla działania wielu organizacji zajmujących się ochroną wolności jednostki.

Deklaracja praw człowieka składa się ze wstępu i 30 artykułów, które określają prawa jednostki w dziedzinie cywilnej, politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, m.in.: prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, do pracy, nauki, wolności wyznania, wolności słowa i stowarzyszania się.

Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.

W 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka, która weszła w życie w 1990 roku, a Polska ratyfikowała ją w 1991 roku.

Konwencja o Prawach Dziecka powstała na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Postanowieniem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obchodzimy w Polsce 20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, 7 listopada 2014 r. uchwałę w tej sprawie podjął Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

W polskim kalendarzu jest dzień, w którym głośniej niż zwykle mówi się, że dzieci mają swoje prawa i przypomina, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.

§ 103. Prawa i obowiązki uczniów.
 
1. Każdy uczeń w Szkole ma prawo do:

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
8) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
12) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
13) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora Szkoły;
14) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
15) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
16) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i zajęć komputerowych po otrzymaniu decyzji dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
18) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;
19) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;
20) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
21) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
22) uczeń ma prawo do poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu, a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;

§ 104 .1. Każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
9) usprawiedliwiania nieobecności bezpośrednio po zakończeniu absencji, ale nie później niż 2 tygodnie;
10) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
11) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
12) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
13) dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
14) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
15) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

§ 105. 1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub zajęć komputerowych, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki lub zajęć komputerowych, drugiego języka, o ile jest wprowadzony, po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 106. W ostatnim tygodniu nauki (VIII klasa i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.

§ 107. Uczniom nie wolno:
1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
7. Używać podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
8. Zapraszać obcych osób do szkoły.

Rozdział 4
Strój szkolny

§ 108 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.
2. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, spodenek, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.
3. Zabrania się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w szkole.
4. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci (dopuszcza się jedynie użycie bezbarwnego lakieru).
5. Dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii.
6. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
7. Strój na wychowanie fizyczne to koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą. Strój gimnastyczny noszony jest tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.
8. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne. Niedopuszczalne, ze względów bezpieczeństwa, jest noszenie obuwia na obcasie; w okresie letnim klapek niezabezpieczających w sposób właściwy nóg przed poślizgiem, uderzeniem, itp.
9. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, egzaminów ósmoklasisty, konkursów szkolnych i pozaszkolnych obowiązuje uczniów strój galowy, tj. biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

§ 113. 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
2) ustalanie kryteriów zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 120;
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 114. 1. W ocenianiu obowiązują zasady:

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

§ 115. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są :

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
2) w formie wydruku papierowego znajdującego się u wicedyrektora – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy;
3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

4. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem kształcenia/modułem, przekazuje uczniowi informacje na temat umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.
5. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 116. Rodzaje ocen szkolnych.
1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

§ 117. Jawność ocen.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.
2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.
3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do dziennika elektronicznego.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

1) na zebraniach ogólnych;
2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

§ 118. Uzasadnianie ocen.

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy.
4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

§ 119. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 120. Skala ocen z zajęć edukacyjnych
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.
3. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów.
4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią);

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.

5. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.
6. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.
7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki – brany będzie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 121. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

1) prace pisemne:

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,
b) kartkówka – pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,
c) referaty,
d) zadania domowe;

2) wypowiedzi ustne:

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
b) wystąpienia (prezentacje),
c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji,

3) sprawdziany praktyczne;
4) projekty grupowe;
5) wyniki pracy w grupach;
6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje multimedialne, plakaty, itp.;
7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach;
8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.)

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny;
2) dwie godziny tygodniowo- minimum 3oceny;
3) trzy godziny tygodniowo- minimum 4 ocen;
4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 4 ocen.

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje zasady przeliczania punktów na ocenę zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.
4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje zasady przeliczania punktów na ocenę zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.
5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.
7. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.
8. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem.
9. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
10. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
11. Dopuszcza się stosowanie skrótów w dzienniku elektronicznym.
12. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela :

1) z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo – szczegółowe zasady określają przedmiotowe systemy oceniania;
2) ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów.

13. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
14. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z przedmiotu, którego uczy.
15. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” (bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.
16. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż dwa sprawdziany/prace klasowe w klasach IV-VI, trzy sprawdziany w klasach VII – VIII, a w jednym dniu nie więcej niż jeden sprawdzian.
17. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych – o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.

§ 122. System oceniania na I etapie edukacyjnym
1. W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z wyjątkiem j. angielskiego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej

2. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.
3. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi. Comiesięczne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają informacje dotyczące:

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody;
2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec wytworów kultury;
3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie;

4. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). Przy ocenach dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

1) Szczegółowe kryteria ocen w klasach I – III:

a) do oceny wiadomości, umiejętności i zachowania w edukacji wczesnoszkolnej są stosowane następujące oceny:

aa) znakomicie /6/,
ab) bardzo dobrze /5/,
ac) dobrze /4/,
ad) słabo /3/,
ae) bardzo słabo /2/,
af) nie potrafi /1/.

2) Ogólne kryteria ocen /wiadomości i umiejętności/:

a) znakomicie /6/ – otrzymuje uczeń, który:

aa) posiadł wiedzę i umiejętności wyraźnie i w sposób szczególny wykraczające poza standardy osiągnięć edukacyjnych dla odpowiedniego etapu nauki, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
ab) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
ac) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu miejskim, wojewódzkim, posiada inne porównywalne osiągnięcia;

b) bardzo dobrze /5/ – otrzymuje uczeń, który:

ba) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności,
bb) sprawnie i samodzielnie posługuje się tymi wiadomościami,
bc) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

c) dobrze /4/ – otrzymuje uczeń, który:

ca) ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach, ale uczeń jest w stanie sam je uzupełnić,
cb) właściwie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce,
cc) zwykle samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

d) słabo /3/ – otrzymuje uczeń, który:

da) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które nie przekreślają jego osiągnięć, ale mogą pociągnąć za sobą kłopoty przy opanowywaniu kolejnych, trudniejszych partii materiału programowego,
db) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
dc) wymaga pomocy w rozwiązywaniu niektórych problemów;

e) bardzo słabo /2/ – otrzymuje uczeń, który:

ea) ma wyraźne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych podstawa programową, napotyka na poważne trudności w samodzielnym ich opanowaniu,
eb) rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności,
ec) zazwyczaj oczekuje pomocy w rozwiązaniu problemów.

f) nie potrafi /1/ – otrzymuje uczeń, który:

fa) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy,
fb) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim /elementarnym/ stopniu trudności,
fc) nie potrafi rozwiązywać problemów.

6. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz podczas spotkań z rodzicami.
7. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

1) słowną wyrażoną ustnie;
2) pisemną;
3) wyrażoną symbolem graficznym;
4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VI.

8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinię wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

§ 123. Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV -VIII.
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV –VIII ustala się w stopniach według skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym.
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,
c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),
d) posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,
e) z przedmiotu sztuka – poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne);

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych (około 75%),
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,
b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,
b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli,

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,
c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności;

7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu);
2) testy/sprawdziany;
3) kartkówki z trzech ostatnich tematów;
4) prace domowe;
5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
6) różnego typu sprawdziany pisemne;
7) wypowiedzi ustne;
8) praca w zespole;
9) testy sprawnościowe;
10) prace plastyczne i techniczne;
11) wiadomości i umiejętności muzyczne.

8. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:

1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową:
zasady przeprowadzania:

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są odnotowywane w dzienniku elektronicznym,
b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy w klasach VII – VIII i nie więcej niż dwie w klasach IV-VI;

2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji;
zasady przeprowadzania:

a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,
b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany,
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa;

3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.

9. W pracy pisemnej ocenie podlega:

a) zrozumienie tematu,
b) znajomość opisywanych zagadnień,
c) sposób prezentacji,
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
e) język,
f) estetyka zapisu.

10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

a) znajomość zagadnienia,
b) samodzielność wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

11. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności:

a) planowanie i organizacja pracy grupowej,
b) efektywne współdziałanie,
c) wywiązywanie się z powierzonych ról,
d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

12. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć / ocen, a jeśli w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen w okresie wynosi 3 /trzy/.
13. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).
14. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.
15. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
16. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe z języka polskiego i matematyki poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z języka polskiego wszystkie winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane uczniom do wglądu.
17. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca semestru.
18. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.
19. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. Jeżeli przypada jedna godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika elektronicznego skrót „np”.
Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. W przypadkach uzasadnionych decyzję o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji, jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek.
20. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.
21. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego /ponad zasadę ustaloną w ust.19 /odnotowywane są w dzienniku elektronicznym znakiem /- / i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.
22. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali:

a) stopień dobry – 4 – db,
b) stopień bardzo dobry – 5 – bdb,
c) stopień celujący – 6 – cel.

23. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte wg zasad określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
24. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

§ 124. Ocenianie zachowania.

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

1) wzorowe – wz;
2) bardzo dobre – bdb;
3) dobre – db;
4) poprawne – pop;
5) nieodpowiednie – ndp;
6) naganne – ng.

7. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.
8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.
9. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.
10. W ciągu okresu /nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w dzienniku elektronicznym w zakładce Uwagi. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.
11. Wychowawca klasy w oparciu o zapis ust.10 i ogólne kryteria ocen z zachowania zawarte w § 125 ocenia zachowanie uczniów raz w miesiącu, biorąc pod uwagę elementy zachowania zawarte w tym paragrafie.
12. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.
13. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 18.
14. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
16. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) przestrzeganie ustalonych zasad porządku w czasie lekcji;
3) punktualne przychowdzenie na zajęcia;
4) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
5) dbałość o właściwy wyglad zewnętrzny;
6) dbałość o ład, porządek i estetykę otoczenia;
7) dbałość o honor i tradycje szkoły;
8) dbałość o piękno mowy ojczystej;
9) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
10) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
11) okazywanie szacunku innym osobom.

17. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klas;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) przedstawiciel Sejmiku Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

§ 125. Kryteria ocen z zachowania w klasach I – III.
1. W klasach I – III ocena zachowania jest ocena opisową.

1) Znakomicie /6/ otrzymuje uczeń, który:

a) w zakresie aktywności społecznej – uczeń wykazuje się własną inicjatywą w organizowaniu działań przynoszących pożytek jego klasie, jest zawsze chętny do współpracy w realizacji inicjatyw innych dzieci i nauczycieli,
b) w zakresie kultury osobistej – jest nienagannie grzeczny, samorzutnie organizuje pomoc dla innych, jest pod każdym względem uczciwy i wykazuje się odwagą cywilną,
c) w zakresie stosunku do szkoły – jest w szczególny sposób zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli, „żyje” szkołą;

2) Bardzo dobrze /5/ otrzymuje uczeń, który:

a) w zakresie aktywności społecznej – bardzo aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
b) w zakresie kultury osobistej – zawsze stosuje w rozmowie wymagane zwroty grzecznościowe, pomaga innym, jest prawdomówny,
c) w zakresie stosunku do szkoły – w miarę swoich możliwości w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką, zawsze starannie i solidnie wykonuje polecenia nauczyciela;

3) Dobrze /4/ otrzymuje uczeń, który:

a) w zakresie aktywności społecznej – zwykle angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły, często wykazuje własną inicjatywę w tym zakresie,
b) w zakresie kultury osobistej – jego zachowanie jest adekwatne do zaistniałych sytuacji,
c) w zakresie stosunku do szkoły – zwykle wywiązuje się z zadań związanych z nauką, wypełnia polecenia nauczyciela;

4) Słabo /3/ otrzymuje uczeń, który:

a) w zakresie aktywności społecznej – nie zawsze angażuje się w działania prowadzone w klasie i szkole, rzadko wykazuje własną inicjatywę w tym względzie,
b) w zakresie kultury osobistej – zachowuje się w sposób poprawny, choć czasami zdarzają mu się drobne uchybienia, które nie mają jednak charakteru stałego,
c) w zakresie stosunku do szkoły – czasami zdarzają mu się drobne niedociągnięcia, nie wynikające ze złej woli;

5) Bardzo słabo /2/ otrzymuje uczeń, który:

a) w zakresie aktywności społecznej – często podejmuje działania przynoszące szkodę innym dzieciom, klasie lub szkole,
b) w zakresie kultury osobistej – często przejawia agresję słowną, fizyczną, brak poszanowania dla innych ludzi, dla cudzego i własnego mienia, kłamie,
c) w zakresie stosunku do szkoły – często nie wypełnia obowiązków uczniowskich;

6) Nie potrafi /1/ otrzymuje uczeń, który:

a) w zakresie aktywności społecznej – świadomie podejmuje działania przynoszące szkodę klasie lub szkole,
b) w zakresie kultury osobistej – często prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja, kłamstwo, nadmierny tupet, brak szacunku dla innych, brak poszanowania dla cudzego i własnego mienia itp.,
c) w zakresie stosunku do szkoły – regularnie nie wypełnia obowiązków szkolnych, prezentuje zachowanie nie będące w zgodzie z „Regulaminem praw i obowiązków ucznia klas I – III”.

2. Oceniając wiadomości, umiejętności i zachowanie ucznia nauczyciel posługuje się oceną opisową i jej cyfrowym odpowiednikiem wpisując go do zeszytów, na kartach pracy, do dzienniczka ucznia. W dzienniku zajęć nauczyciel wpisuje jedynie ocenę cyfrową.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 126. Kryteria ocen z zachowania w klasach IV – VIII.
1. W Szkole przyjmuje się punktowy system oceniania zachowania.
Działania ucznia oceniane punktami dodatnimi:

a) konkursy szkolne:

aa) udział + 5 (każdorazowo),
ab) zdobycie punktowanych miejsc + 10 (każdorazowo);

b) konkursy pozaszkolne:

ba) – udział + 10 (każdorazowo),
bb) zdobycie punktowanych miejsc + 15 (każdorazowo);

c) udział w imprezach i zawodach sportowych:

ca) na terenie szkoły + 10 (za semestr),
cb) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych + 20 (za semestr);

d) czynny udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych + 5 (każdorazowo);
e) dodatkowe prace na rzecz klasy (pozalekcyjne) + 15 (za semestr);
f) dodatkowe prace na rzecz szkoły (pozalekcyjne) +15 (za semestr);
g) pełnienie stałych funkcji:

ga) szkolnych do + 20 (za semestr),
gb) klasowych do + 10 (za semestr);

h) rozwijanie zainteresowań (praca w różnych organizacjach i kołach zainteresowań) w szkole i poza szkołą + 20 (za semestr);
i) systematyczne uczestniczenie w zespołach wyrównawczych + 10 (za semestr).

Działania ucznia oceniane punktami ujemnymi:

a) powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć -20 (za semestr),
b) niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły -10 (każdorazowo),
c) niewłaściwe zachowanie podczas zajęć pozalekcyjnych (uroczystości szkolne, wycieczki) i w miejscach publicznych -10 (każdorazowo),
d) niezmienianie obuwia – 5 (za semestr),
e) niszczenie i dewastację sprzętów – 20 (każdorazowo),
f) kłamstwo, oszustwo – 5 (każdorazowo),
g) niekoleżeńskie zachowanie – 5 (każdorazowo),
h) pobicia – 20 (każdorazowo),
i) używanie wulgarnych słów – 10 (każdorazowo),
j) naganne zachowanie poza szkołą – 20 (każdorazowo),
k) opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia (wagary, ucieczki) – 5 (każdorazowo),
l) spóźnianie się na zajęcia (powyżej 5 spóźnień) – 5 (za semestr),
ł) używanie telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych – 10 (każdorazowo),
m) używanie telefonu komórkowego na przerwach (bez zgody nauczyciela) – 3 (każdorazowo)
n) szkodliwe działania wobec drugiej osoby z wykorzystaniem telefonu komórkowego i Internetu – 20 (każdorazowo),
o) bieganie podczas przerw w szatniach – 5 (każdorazowo),
p) naruszenie zapisów dotyczących wyglądu ( nieodpowiedni strój, makijaż, malowanie paznokci) -5 (każdorazowo),
r) używki:

ra) palenie papierosów, e-papierosów -10 (każdorazowo),
rb) picie alkoholu -15 (każdorazowo),
rc) używanie dopalaczy i innych środków psychoaktywnych -15 (każdorazowo),
rd) wychodzenie poza budynek szkoły -10 (każdorazowo).

Ponadto wychowawca ma do dyspozycji 100 punktów dodatkowych. Znając dobrze zespół klasowy, może nagrodzić uczniów za:

a) pracę nad sobą (pozytywne zmiany osobowości),
b) właściwe funkcjonowanie w grupie i podejmowanie bezinteresownych działań na rzecz kolegów i koleżanek (np. samopomoc koleżeńska),
c) dobra praca ucznia mimo trudnych warunków domowych,
d) inne, nieobjęte kryteriami.

Zespół klasowy ma do dyspozycji 20 punktów, które może przyznać swoim kolegom i koleżankom za utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych i bezinteresowną pomoc.

Zasady oceniania zachowania:

a) ocena dobra jest oceną wyjściową. Otrzymuje ją uczeń, gdy wypełnia na miarę swoich możliwości obowiązki dydaktyczne, wychowawcze oraz dba o bezpieczeństwo i zdrowie,
b) jeśli uczeń nie spełnia warunków na ocenę dobrą, wychowawca nie uwzględnia punktów dodatnich,
c) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę dobrą oraz uzyska 30 punktów dodatkowych,
d) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który uzyska co najmniej 45 punktów dodatkowych,
e) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę dobrą,
f) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który zebrał do 40 punktów ujemnych,
g) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który zebrał powyżej 40 punktów ujemnych,
h) oceny dobrej ani poprawnej nie może otrzymać uczeń, który:

ha) używa środków szkodliwych dla zdrowia,
hb) znęca się nad zwierzętami,
hc) notorycznie stosuje przemoc,
hd) kradnie, wyłudza pieniądze,
he) wchodzi w konflikt z prawem.

2. Dopuszcza się możliwość stosowania autorskiego systemu oceniania zachowania w klasach realizujących nowatorskie programy wychowawcze, jeżeli wychowawca opracował je wraz z uczniami, rodzicami oraz uzyskał ich całkowitą akceptację.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 127. Klasyfikacja śródroczna i roczna.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a okres drugi trwa od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego.
3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie.
4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego okresu.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
9. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.
11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
12. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.

§ 128. 1. Najpóźniej na tydzień przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć, umieszczając wpis w dzienniku elektronicznym.

a) Na tydzień przed radą klasyfikacyjną rodzice zostają poinformowani o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia na spotkaniach z wychowawcą. Rodzice potwierdzają obecność oraz otrzymane informacje własnoręcznym podpisem na liście obecności. Nieobecność rodzica na zebraniu zwalnia szkołę z obowiązku przekazania informacji rodzicowi w obowiązującym terminie;

§ 129. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.

§ 130. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 131. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 134 statutu szkoły.

§ 132 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się cenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w statucie Szkoły.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 123 Statutu Szkoły).
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 133. Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.
7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 134. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicom.
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:

1) Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o który mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodziacami (opiekunami prawnymi).
12. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 135. Egzamin poprawkowy.
1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
4. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 120 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 134 ust. 1.
13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 135. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 136. Egzamin ośmioklasisty.
1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.
2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.
3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole jako język obowiązkowy.
5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.
6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.
7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej częsciegzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
12. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie
albo
2) przerwał daną część egzaminu
przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”
18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 137. Wyniki egzaminu.
1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 136 ust. 14 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 138. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
6. Uczeń, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie.
7. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
8. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.
11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
12. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.
14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
16. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
17. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się :

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

baner-sport

“W zdrowym ciele zdrowy duch!”

Motywujemy uczniów do aktywnego udziału w wychowaniu fizycznym, dbając w ten sposób o równowagę między sprawnością fizyczną i intelektualną. Podejmujemy także działania na rzecz aktywności ruchowej w czasie wolnym dziecka.

Grafika przedstawiająca ludzika ze złotym pucharem i piłką nożną

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w w Taekwondo Olimpijskim
Kategoria:  53 kg

 • Mistrz Polski, złoty medal – Dominik Czaja, klasa 7c, uczeń pani Wioletty Walerowicz i pana Piotra C

ZAWODY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE

I eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim
Kategoria: do 53 kg.

 • I miejsce, złoty medal – Dominik Czaja, klasa VII c, uczeń  pani Wioletty Walerowicz i pana Piotra Cza

Finał wojewódzki  XVII Ogólnopolskiego Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

 • III miejsce – Mikołaj Łagoda, Błażej Kłos, Wojciech Kula, Stanisław Fiszer, Aleksander Kulikiewicz, klasa I c;  Antoni Gajowniczek, Franciszek Sado, Wojciech Mazur, klasa I a, uczniowie pana Pawła Łagody i pana Andrzeja Waniela

ZAWODY POWIATOWE

Powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
Kategoria U-8

 • I miejsce – Antoni Gajowniczek, Franciszek Sado, Wojciech Mazur uczniowie klasy I a; Mikołaj Łagoda, Stanisław Fiszer, Błażej Kłos, Wojciech Kula, Aleksander Kulikiewicz, uczniowie klasy I c uczniowie pana Pawła Łagody i Andrzeja Waniela

ZAWODY MIEJSKIE

III Mityng Lekkoatletyczny o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego

 • złoty medal – Bartosz Kowalski, klasa VIII a, w skoku w dal, uczeń pana Romana Kowalskiego
 • złoty medal – Maja Rafalska, klasa VIII b, w biegu na 600 m, uczeń pana Michała Kępczyńskiego
 • srebrny medal – Bartosz Kowalski, klasa VIII a, w biegu na 100 m, uczeń pana Romana Kowalskiego
 • srebrny medal – Antoni Jedlikowski, klasa VII a, w skoku w dal, uczeń pana Michała Kępczyńskiego
 • srebrny medal – Julia Radlak, klasa VII f, w biegu na 300 m, uczeń pana Michała Kępczyńskiego
 • srebrny medal – Wiktor Stachera, klasa VII a, w biegu na 600 m, uczeń pana Michała Kępczyńskiego
 • brązowy medal – Adam Czuba klasa VII a, w biegu na 600 m, uczeń pana Michała Kępczyńskiego

ZAWODY SZKOLNE

Szkolny etap Korespondencyjnej Świętokrzyskiej Miniolimpiady w Turnieju Gier i Zabaw”

ORGANIZACJE SZKOLNE

organizacje_baner

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV-VIII

Opiekun: pani  Małgorzata Czaja,  pani  Anna Rożek, pani Edyta Walas 

Przewodnicząca: Igor Zięba, klasa VIII a
Z-ca przewodniczącego: Mateusz Dyka, klasa VII d
Członkowie Samorządu Uczniowskiego: 

 • Gaia Rokita, klasa VIII b
 • Alicja Misztal, klasa VII h
 • Maja Wojton, klasa VII
 • Antoni Jedlikowski, klasa VII a
 • Dominika Męciwoda, klasa VII d
 • Dominik Pękacki, klasa VII
 • Marcel Langner, klasa VI b
 • Nikola Kassaraba, klasa VI a
Grafika przedstawiająca grupę ludzików siedzącą przy stole

MAŁY SAMORZĄDZIK UCZNIOWSKI KLAS I - III

Opiekun: pani Marta Ćwik, pani Ilona Kucharska i pani Paulina Jankowska

Przewodnicząca: Paula Jurczyk z klasy III e
Z-ca przewodniczącego: Karol Nowocień z klasy II c

Członkowie Małego Samorządu Uczniowskiego

 • Klasa II a – Nicola Byba
 • Klasa II b – Milena Kapsiak
 • Klasa II c – Karol Nowocień
 • Klasa II d – Julia Gawlak
 • Klasa II a – Wojciech Rachwał
 • Klasa II b – Maja Gutorska
 • Klasa II c – Gabriela Rogowska
 • Klasa II d – Lena Rudnicka
 • Klasa II e – Paula Jurczyk
Grafika przedstawiająca grupę ludzików siedzącą przy stole i układającą puzzle.

KLUB MAŁEGO EKOLOGA

Opiekun: pani  Iwona Kara

Działaniami ekologicznymi objęci są wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, którzy rozumieją rolę przyrody, cenią jej wartość, podziwiają jej piękno i pragną, by została niezniszczona dla następnych pokoleń. Istnieje nierozerwalny związek pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowotnym społeczeństwa. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc ochrona środowiska leży nam także na sercu. Myśląc i działając ekologicznie, nie tylko chronimy przyrodę, ale też czujemy się jej częścią!

Grafika przedstawiająca ludzika z lupą i napis CO2.

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekun: pani Anna Chamera i pani Wioletta Szymańska

Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:

W ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa członkowie Szkolnego Koła PCK pragną zachęcić wszystkich dorosłych do oddawania krwi. Jest to wspaniała idea i niezastąpiona metoda leczenia, która może uratować komuś życie. Wspieramy i dziękujemy Honorowym Dawcom Krwi za chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Grafika przedstawiająca ludzika udzielającego pierwszą pomoc.

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE

Opiekun: pan Bogusław Wojtkiewicz

SKKT zrzesza uczniów zainteresowanych krajoznawstwem i turystyką, zajmuje się też propagowaniem tych działań w szkole. Uczniowie zbierając i gromadząc materiały krajoznawcze upowszechniają wiedzę o kraju i regionie.

Grafika przedstawiająca ludzika, który w prawej ręce trzyma lupę

SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

Opiekun: pani Anna Chamera

Przewodnicząca: Zofia Walczak, klasa VII h
Z-ca przewodniczącego: Oliwia Zglińska, klasa VII h
Członkowie:

 • Antonina Luboch, klasa VII h
 • Maria Kamińska, klasa VII h
 • Oliwia Jedlikowska, klasa VII h
 • Michalina Murdza, klasa VII h
 • Alicja Misztal, klasa VII h
 • Maja Radowiecka, klasa VII h
 • Maja Majewska, klasa VII h

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zrzesza uczniów, którzy pogłębiają wiedzę przyrodniczą. Poznają problemy zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Kształtują właściwy stosunek człowieka do przyrody. Ponadto zapobiegają niszczeniu środowiska oraz dbają o otaczającą zieleń.

Ludzik z kulą ziemską.

Get 30% off your first purchase

X
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!