ORGANIZACJE SZKOLNE

organizacje_baner

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV-VIII

Opiekun: p.  Małgorzata Czaja,  p. Artur Pocheć, p.  Anna Rożek, p. Edyta Walas 

 • Przewodnicząca: Aleksandra Maj, kl. 8c
 • Z-ca przewodniczącego: Norbert Czaja, kl. 7f
 • Sekretarz: Maja Janczyk kl. 8c
 • Członkowie SU: Bartłomiej Berner kl. 7a, Zuzanna Makarska kl. 8b, Maja Rafalska kl. 7b, Zuzanna Sowińska kl. 7b, Wojociech Zięba kl. 8a
Grafika przedstawiająca grupę ludzików siedzącą przy stole

Wdrażanie się do demokracji poprzez korzystanie z wolności w połączeniu z odpowiedzialnością.

MAŁY SAMORZĄDZIK UCZNIOWSKI KLAS I - III

Opiekun: p. Marta Ćwik, p. Ilona Kucharska

Członkowie Małego Samorządu Uczniowskiego

 • Klasa 2 a – Antoni Nowak
 • Klasa 2 b – Zuzanna Czub
 • Klasa 2 c – Gabriela Rogowska
 • Klasa 2 d – Lena Rudnicka
 • Klasa 2 e – Marta Gronkiewicz
 • Klasa 3 a – Dawid Kłos
 • Klasa 3 b – Wiktoria Lis
 • Klasa 3 c – Mateusz Kubik
 • Klasa 3 d – Kacper Zagórny
 • Klasa 3 e – Oskar Praga
Grafika przedstawiająca grupę ludzików siedzącą przy stole i układającą puzzle.

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka )
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

KLUB MAŁEGO EKOLOGA

Opiekun: p.  Iwona Kara

Działaniami ekologicznymi objęci są wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, którzy rozumieją rolę przyrody, cenią jej wartość, podziwiają jej piękno i pragną, by została niezniszczona dla następnych pokoleń. Istnieje nierozerwalny związek pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowotnym społeczeństwa. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc ochrona środowiska leży nam także na sercu. Myśląc i działając ekologicznie, nie tylko chronimy przyrodę, ale też czujemy się jej częścią!

Grafika przedstawiająca ludzika z lupą i napis CO2.
 • propagowanie akcji ekologicznych światowych i krajowych,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej,
 • kształtowanie właściwych zachowań i nawyków wobec przyrody, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów.

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekun: mgr Anna Chamera, mgr Wioletta Szymańska

Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:

Grafika przedstawiająca ludzika udzielającego pierwszą pomoc.

Cel główny:

 • Działalność opiekuńcza i pomoc potrzebującym.

Cele szczegółowe:

 • poznanie prawnych reguł działalności w zakresie pomocy społecznej oraz roli SK PCK,
 • rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku: w szkole, w domu, sąsiedztwie i organizowaniu pomocy na miarę posiadanych możliwości,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • propagowanie honorowego krwiodawstwa,
 • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed- lekarskiej,
 • pogłębianie wiary uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,
 • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 • kształtowanie własnej osobowości poprzez wymagania i pracę nad sobą.

W ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa członkowie Szkolnego Koła PCK pragną zachęcić wszystkich dorosłych do oddawania krwi. Jest to wspaniała idea i niezastąpiona metoda leczenia, która może uratować komuś życie. Wspieramy i dziękujemy Honorowym Dawcom Krwi za chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Członkowie SK PCK.

"Krew ratuje życie" - prace plastyczne

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE

Opiekun: p. Bogusław Wojtkiewicz

SKKT zrzesza uczniów zainteresowanych krajoznawstwem i turystyką, zajmuje się też propagowaniem tych działań w szkole. Uczniowie zbierając i gromadząc materiały krajoznawcze upowszechniają wiedzę o kraju i regionie.

Grafika przedstawiająca ludzika, który w prawej ręce trzyma lupę
 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawstwem i turystyką,
 • kształtowanie nawyków uprawiania turystyki,
 • ułatwienie poznania regionu, jego tradycji, kultury, przyrody i historii,
 • propagowanie turystyki kwalifikowanej i rozbudzanie pasji krajoznawczych.

SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

Opiekun: p. Bogusław Wojtkiewicz

Ludzik z kulą ziemską.
 • wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko naturalne
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej
 • poznanie problemu zagrożenia gatunków roślin i zwierząt
 • pobudzenie kreatywnych postaw uczniów w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy
 • kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody , budzenie jej umiłowania
 • zapobieganie niszczeniu i uszkodzeniu środowiska przyrodniczego
 • dbanie o otaczającą nas ziele
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 • pogłębianie wiedzy przyrodniczej
 • uwrażliwienie do wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata oraz najbliższej okolicy
 • dostrzeganie zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze
 • rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej
 • znajomość prawnie chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych