Click to listen highlighted text!

WOLONTARIAT – AKCJE CHARYTATYWNE

PIELUSZKA DLA MALUSZKA

Wolontariat-Pieluszka dla maluszka

W bieżącym roku szkolnym członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z dużym zaangażowaniem przystąpili do pracy. Ze względu na pandemię zmieniliśmy formę niektórych działań. 

 Na początku października ogłosiliśmy w naszej szkole zbiórkę dla wychowanków Domu Dziecka w Nisku. Siostry zakonne, prowadzące tę placówkę, zastępują rodzinę wielu maluszkom, przedszkolakom i uczniom młodszych klas szkoły podstawowej. Potrzeb związanych z wychowaniem i edukacją dzieci jest wiele, dlatego poproszono nas szczególnie o pampersy, kosmetyki do pielęgnacji dzieci, ubranka, przybory szkolne.

Nasi uczniowie bardzo szybko odpowiedzieli na apel. Przynieśli niezbędne rzeczy. Darczyńcami okazali się głównie uczniowie klas starszych: VIII b, VIII c, VII a, VII b, VII f, VI c, VI d, VI e, VI h i IV b. 

Kolejna akcja pokazała, że zawsze możemy liczyć na naszych uczniów, ich otwarte serca, empatię i zaangażowanie. Działania wolontariuszy koordynowały opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu – pani Danuta Wiśniewska i pani Renata Kudełko, przy współpracy pani Jolanty Kargul.

ŻONKILOWE POLA NADZIEI

Wolontariat-Żonkilowe Pola Nadziei

20 października 2020 r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z opiekunami uczestniczyli w kampanii społecznej ,,Pola Nadziei”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na los osób nieuleczalnie chorych, a także edukacja dzieci, uwrażliwianie ich na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka. Ważna była nauka rozwijania umiejętności pomagania. Uczniowie pozyskali również fundusze na działalność Domu Ulgi w Cierpieniu imienia Jana Pawła II.

„Pola Nadziei” to program stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer w Wielkiej Brytanii. To ogólnoświatowa akcja edukacyjno-charytatywna na rzecz hospicjów. Co roku, w październiku, tysiące ludzi na świecie sadzi cebulki żonkili. Z nadejściem wiosny wolontariusze wychodzą na ulice miast, aby wręczać kwiaty osobom wspierającym hospicja.

Do akcji zorganizowanej w ostrowieckiej „Piątce” przyłączyła się duża liczba uczniów i nauczycieli. Wspólnie posadzili ponad 500 cebulek żonkili. „Jestem głęboko przekonana, że zainicjowana przez nas akcja, która – należy podkreślić – nie miała jeszcze miejsca w naszym mieście, zaowocuje zwiększeniem świadomości i poczucia troski wśród społeczności szkolnej, a może również wśród mieszkańców Ostrowca”, podkreśliła dyrektor PSP nr 5, Marta Dobrowolska – Wesołowska.

Ksiądz Paweł Anioł z ostrowickiego hospicjum, serdecznie podziękował wszystkim za zaangażowanie. Zwrócił uwagę, iż tegoroczna akcja odbyła się w szczególnym roku – roku Jana Pawła II. „Wierzę, że ta inicjatywa wzbudzi w młodzieży chęć niesienia pomocy w cierpieniu. Zbuduje potrzebę dostrzegania drugiego człowieka w naszym życiu, nawet, a może zwłaszcza u jego końca”, dodał ksiądz Anioł.

„Pole Nadziei” powstało przy PSP nr 5 dzięki pomysłowi i zaangażowaniu opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu – paniom katechetkom Danucie Wiśniewskiej i Barbarze Gadkowskiej, pani Dyrektor szkoły, Marcie Dobrowolskiej – Wesołowskiej. Podziękowania należą się także opiekunkom szkolnych organizacji: PCK – pani Wioletcie Szymańskiej, Ligi Ochrony Przyrody -pani Annie Chamerze. Organizatorzy mają nadzieję, że za rok dołączą do nich pozostałe placówki edukacyjne oraz inne instytucje w mieście.

Wolontariusze klas VII - VIII idą sadzić żonkile.

25 kwietnia 2021 roku 74 wolontariuszy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod opieką 27 nauczycieli uczestniczyło w akcji charytatywnej pod nazwą „Żonkilowe Pola Nadziei”. Przedsięwzięcie miało na celu pozyskanie funduszy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków medycznych dla podopiecznych Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wrażliwi młodzi ludzie, poruszeni losem osób nieuleczalnie chorych, chętnie i z dużym zaangażowaniem kwestowali przy 11 kościołach w naszym mieście. Wręczali żonkile – kwiaty nadziei, darczyńcom, którzy wspierali potrzeby hospicjum. Uzyskane środki finansowe (w kwocie przewyższającej 10 000 zł) zostały przekazane ks. Dyrektorowi Domu Ulgi w Cierpieniu.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego za okazaną życzliwość i wyrozumiałość, Księżom Proboszczom ostrowieckich parafii za wsparcie modlitewne i organizacyjne, wszystkim wspaniałym Wolontariuszom i Nauczycielom ZSiPP nr 3 na czele z panią Dyrektor Martą Dobrowolską – Wesołowską za pomoc w przeprowadzeniu akcji, która nie tylko wsparła finansowo hospicjum, ale ukazała ogrom miłości wobec cierpiącego i potrzebującego człowieka.

Koordynatorami akcji byli p. Barbara Gadkowska, p. Renata Kudełko, p. Danuta Wiśniewska i ks. Adam Kamiński.

WOLONTARIAT – AKCJE CHARYTATYWNE

Grafika przedstawia dłonie dorosłych oraz dzieci. Tło jest bardzo kolorowe.

“Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością”.

/Matka Teresa z Kalkuty/

Logo Szkolnego Klubu Wolontariatu

ODPOWIEDZIALNA

 • dyrektor pani Marta Dobrowolska – Wesołowska

KOORDYNATORZY

 • pani Barbara Gadkowska, pani Małgorzata Krysa,  pani Renata Kudełko i pani Danuta Wiśniewska

ADRESACI

 • Uczniowie klas VII i VIII

ZARZĄD

PRZEWODNICZĄCY 
ZASTĘPCA – 

LIDERZY:

 • Julia Mroczek – klasa VIII a
 • Zofia Miller – klasa VIII b
 • Oliwia Gondek – klasa VIII c
 • Mateusz Pronobis – klasa VIII d
 • Wioletta Śliwińska – klasa VIII e
 • Julia Norowska – klasa VIII f

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

AKCJE CAŁOROCZNE

 • Udział w “Zakręconej Akcji” polegającej na propagowaniu zbiórki plastikowych nakrętek, by wspierać osoby niepełnosprawne.
 • Zbieranie suchej karmy dla zwierząt znajdujących się w Hotelu „Azor”.
 • „Drugie życie” dla książki – akcja renowacji książek w bibliotece szkolnej.
 • Pomoc słabszym uczniom z klasy w świetlicy szkolnej.
 • Zbiórka makulatury.
 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.
 2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica/opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.
 4. Cele:

• zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
• angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
• promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
• organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
• tworzenie przestrzeni dla służby wolontariatu poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
• pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariatu w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
• wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
• promowanie idei wolontariatu;
• prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
• angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

5. Wolontariusze:
• wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
• wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
• warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
• po wstąpieniu do Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu i Kodeksu Etycznego wolontariusza;
• członkowie klubu mogą podejmować pracę w wolontariacie o wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
• członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
• członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
• wpisów do „Dzienniczka Wolontariusza” mogą dokonywać Koordynatorzy Wolontariatu lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;
• członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
• każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
• każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
• każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu i Kodeksu etycznego wolontariusza;
• wolontariusz może dobrowolnie zrezygnować z działalności w Szkolnym Klubie Wolontariatu;
• wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.

6. Struktura organizacyjna Szkolnego Klubu Wolontariatu:
• Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;
• Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc rodziców;
• Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe;
• Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego;
• Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza koordynatora;
• Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.

7. Formy działalności:
• działania na rzecz środowiska szkolnego;
• działania na rzecz środowiska lokalnego;
• udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.

8. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

9. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy w holu na parterze i w zakładce na stronie https://psp5.eu/wolontariat

10. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:
• Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania;
• Na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
• Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w Dzienniczku Wolontariusza;
• Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;
• Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
• Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;
• Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
• Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;
• Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
• Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4;
• W wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia;
• W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

11. Nagradzanie wolontariuszy:
• Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;
• Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność charytatywną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 1 Dziale VII statutu szkoły;
• Formy nagradzania:
– pochwała dyrektora na szkolnym apelu,
– przyznanie dyplomu,
– wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
– pisemne podziękowanie do rodziców,
– wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.
12. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu.

13. Każdy uczeń, który nie przystąpił do Szkolnego Klubu Wolontariatu może podejmować działania pomocowe.

14. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Każdy ma prawo być wolontariuszem.
Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach.

Prawa wolontariusza:

1. Wolontariusz może podejmować działania wolontaryjne w dowolnym wymiarze czasu, który nie utrudni mu nauki w szkole i pomocy w domu.
2. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz nauczycieli, którzy współdziałają w Klubie.
3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanych działaniach wolontaryjnych.
5. Wolontariusz powinien mieć jasno określony zakres swoich obowiązków w poszczególnych inicjatywach.
6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o wszelkich trudnościach związanych z wykonywanymi działaniami.
7. Nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem.
8. Wolontariusz ma prawo do satysfakcji z wykonywanej pracy.
9. Wolontariusz ma prawo pytać o rzeczy, których nie rozumie.
10. Wolontariusz nie powinien ponosić strat finansowych w związku z podejmowanymi działaniami.
11. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
12. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i z niego odejść.

Obowiązki wolontariusza:

1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza oraz zgłaszać wszystkie działania do opiekuna wolontariatu nie później niż tydzień po ich wykonaniu.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Członkowie wolontariatu starają się zachowywać kulturalnie i są wzorem dla innych uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią.
5. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Wolontariusz powinien:

Być pewnym
• Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym
• Nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym
• Zgłaszaj sugestie, nie “uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad
• Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
• Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.

Chętnie się uczyć
• Rozszerzaj swoją wiedzę. Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.

Stale się rozwijać
• Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
• Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od Ciebie oczekuje.

Być osobą, na której można polegać
• Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole
• Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Postać samotnika działającego na własną rękę jest mało skuteczna

Zobacz:
Materiały źródłowe www.wolontariusz.org.pl

 • optymizm i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość
 • kultura osobista,
 • współdziałanie,
 • tolerancja i akceptacja,
 • prawo do słabości,
 • dążenie do samodoskonalenia się.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Załącznik 1 – Zgoda rodziców na udział dziecka w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu
 • Załącznik 2 – Deklaracja przystąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu
Grafika przedstawiająca ludzika piszącego na komputerze.

AUKCJE I ZBIÓRKI

Czerwone serce leży na otwartej dłoni. W tle widać niebo, chmury oraz promienie słońca.

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

Przed świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna na rzecz chorej Oliwki. Uczniowie mogli nabyć gadżety świąteczne wykonane przez rówieśników pod okiem p. Marzeny SzymczykUdało się zebrać 775 zł 20 gr. Nad przebiegiem akcji czuwały p. Małgorzata Czaja, p. Anna Rożek i p. Danuta Wiśniewska.

GÓRA GROSZA

Grafika przedstawia dzieci siedzące na gałęziach drzew. Na środku znajduje się czerwony napis "Góra Grosza".

Wielka akcja zbierania monet pod nazwą Góra Grosza organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. W tym roku nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji.

 

CELE AKCJI:

 • pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych,
 • zakup rzeczy codziennego użytku czy przedmiotów dla dzieci,
 • wsparcie w remontach, a także bezpośrednia pomoc specjalistyczna dla dzieci i ich rodzin,
 • pomoc w rozwijaniu talentów, pasji i zainteresowań naszych podopiecznych

OPIEKUNOWIE:

p. Małgorzata Czaja, p. Anna Rożek, p. Artur Pocheć

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM

"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu" /Dz Ap 20, 35/

“I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” – pod tym hasłem uczniowie naszej szkoły po raz kolejny, włączyli się do pomocy osobom szczególnie potrzebującym w naszym mieście.

CELE AKCJI:

 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • wyrobienie potrzeby dzielenia się z bliźnim,
 • pomoc podopiecznym Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II i potrzebującym dzieciom.

KOORDYNATOR:

 • p. Danuta Wiśniewska

ODPOWIEDZIALNI:

 • p. Barbara Gadkowska
 • p. Lidia Tokarska
 • p. Danuta Wiśniewska
 • p. Małgorzata Czaja
 • p. Anna Rożek

TERMIN:

 • grudzień

5 i 6 grudnia 2019 r. przedstawiciele klas I-VIII przekazywali paczki z produktami żywnościowymi: budynie, kisiele, galaretki, biszkopty – przeznaczone dla Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II; słodycze, dla potrzebujących dzieci. Do akcji włączyła się cała społeczność naszej szkoły pod opieką wychowawców.

Ta mikołajkowa akcja, uwrażliwiła młodego człowieka na potrzeby innych ludzi, uświadomiła konieczność niesienia pomocy i uczyła życzliwości.

6 grudnia – w dzień Świętego Mikołaja – w holu głównym naszej szkoły odbył się koncert piosenek o św. Mikołaju, w którym wzięli udział ucz. kl. IV – VI. Koncert był dedykowany wszystkim, którzy wspierali akcję „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”, polegającą na zbiórce artykułów żywnościowych. Zebrane środki finansowe i produkty spożywcze wspomogą podopiecznych hospicjum oraz potrzebujących dzieci.

13 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli społeczności uczniowskiej PSP nr 5, dzieci z PP „Pajacyk”, dyrekcji i organizatorów akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem z Dyrektorem Domu Ulgi w Cierpieniu ks. Pawłem Aniołem. Ks. Paweł w imieniu podopiecznych podziękował wszystkim za okazane serce, wsparcie i wspaniałe słodkie prezenty. Wręczył również podziękowania dla Dyrekcji placówek oraz klas, które najbardziej się zaangażowały w prowadzoną zbiórkę, a były to: kl. I a, Vh, VIa, VIIa.

Wszystkim, którzy zadbali o to, aby w tym niezwykłym dniu pomnożyło się tyle dobra, sam Święty z Nieba serdecznie dziękuje i zachęca do niesienia każdemu duchowego wsparcia i pomocy.

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!