Click to listen highlighted text!
Grafika przedstawiająca klawiaturę komputera z trzema niebieskimi klawiszami, które są oznakowane ikonami: telefon, koperta, małpa.

KONTAKT

Sekretariat

tel.:(41) 247-20-42
e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl

Ludzik oparty o żółta słuchawkę-sekretariat

Administrator strony

Danuta Wiśniewska
e-mail: ostrowiec.psp5@gmail.com

Grakika przedstawiająca ludzika piszącego na komputerze.

Formularz kontaktowy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych wysyłanych za pomocą formularza kontaktowego jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, adres e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust 1 lit c RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół i Placówek Publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim dostępne są w zakładce RODO.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.2070 t.j. z dnia 2021.11.17) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 t.j. z dnia 2018.01.22) Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – “Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Sposób wniesienia
Zgodnie z art. 63 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) w formie elektronicznej mogą być wnoszone przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /ZSiPPnr3OstrowiecSw/skrytkaESP
„Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.”

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP:

Wymagania formalne
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną drogą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21), którego brzmienie jest następujące:
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z art. 14 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21) korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi:
„§ 1a. Sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.”
Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana drogą elektroniczną powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem w jednej ze wskazanych powyżej form. Korespondencje bez takiego podpisu należy traktować jako niepodpisaną (anonim).

Braki formalne
Kodeks postępowania administracyjnego określa sposób postępowania w przypadku wystąpienia braków formalnych w korespondencji (np. braku podpisu elektronicznego):„Art. 64. [Braki formalne podania]
§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”.

Get 30% off your first purchase

X
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!