Click to listen highlighted text!

KONTAKT

Grafika przedstawiająca klawiaturę komputera z trzema niebieskimi klawiszami, które są oznakowane ikonami: telefon, koperta, małpa.

Sekretariat

tel.:(41) 247-20-42
e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl

Ludzik oparty o żółta słuchawkę-sekretariat

Administrator strony

Danuta Wiśniewska
e-mail: zsipp3@gmail.com

Grakika przedstawiająca ludzika piszącego na komputerze.

Formularz kontaktowy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych wysyłanych za pomocą formularza kontaktowego jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, adres e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust 1 lit c RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół i Placówek Publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim dostępne są w zakładce RODO.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z dnia 17.03.2017) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 t.j. z dnia 13.07.2015) Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – “Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę bądź w oparciu o profil zaufany.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Adres elektroniczna skrzynka podawcza Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP: /ZSiPPnr3OstrowiecSw/skrytkaESP

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 § 1 oraz 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 27.06.2017), którego brzmienie jest następujące:
„1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z art.63 § 3a ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 27.06.2017) korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi:

„§3a Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”
Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana na adres poczty elektronicznej ZSiPP nr 3 (e-mail) powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Korespondencje bez takiego podpisu należy traktować jako nie podpisaną (anonim).

W skład Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 wchodzą:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  • Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjne
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!