Click to listen highlighted text!

ORGANIZACJE SZKOLNE

organizacje_baner

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV-VIII

Opiekun: p.  Małgorzata Czaja,  p. Artur Pocheć, p.  Anna Rożek, p. Edyta Walas 

 • Przewodnicząca: Aleksandra Maj, kl. 8c
 • Z-ca przewodniczącego: Norbert Czaja, kl. 7f
 • Sekretarz: Maja Janczyk kl. 8c
 • Członkowie SU: Bartłomiej Berner kl. 7a, Zuzanna Makarska kl. 8b, Maja Rafalska kl. 7b, Zuzanna Sowińska kl. 7b, Wojociech Zięba kl. 8a
Ludziki przy stole

Wdrażanie się do demokracji poprzez korzystanie z wolności w połączeniu z odpowiedzialnością.

MAŁY SAMORZĄDZIK UCZNIOWSKI KLAS I - III

Opiekun: p. Marta Ćwik, p. Ilona Kucharska

Członkowie Małego Samorządu Uczniowskiego

 • Klasa 2 a – Antoni Nowak
 • Klasa 2 b – Zuzanna Czub
 • Klasa 2 c – Gabriela Rogowska
 • Klasa 2 d – Lena Rudnicka
 • Klasa 2 e – Marta Gronkiewicz
 • Klasa 3 a – Dawid Kłos
 • Klasa 3 b – Wiktoria Lis
 • Klasa 3 c – Mateusz Kubik
 • Klasa 3 d – Kacper Zagórny
 • Klasa 3 e – Oskar Praga
Ludzik puzzle

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka )
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

KLUB MAŁEGO EKOLOGA

Opiekun: p.  Iwona Kara

Działaniami ekologicznymi objęci są wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, którzy rozumieją rolę przyrody, cenią jej wartość, podziwiają jej piękno i pragną, by została niezniszczona dla następnych pokoleń. Istnieje nierozerwalny związek pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowotnym społeczeństwa. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc ochrona środowiska leży nam także na sercu. Myśląc i działając ekologicznie, nie tylko chronimy przyrodę, ale też czujemy się jej częścią!

Ludzik CO2
 • propagowanie akcji ekologicznych światowych i krajowych,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej,
 • kształtowanie właściwych zachowań i nawyków wobec przyrody, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów.

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekun: mgr Anna Chamera, mgr Wioletta Szymańska

Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:

Ludzik pierwsza pomoc

Cel główny:

 • Działalność opiekuńcza i pomoc potrzebującym.

Cele szczegółowe:

 • poznanie prawnych reguł działalności w zakresie pomocy społecznej oraz roli SK PCK,
 • rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku: w szkole, w domu, sąsiedztwie i organizowaniu pomocy na miarę posiadanych możliwości,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • propagowanie honorowego krwiodawstwa,
 • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed- lekarskiej,
 • pogłębianie wiary uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,
 • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 • kształtowanie własnej osobowości poprzez wymagania i pracę nad sobą.

W ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa członkowie Szkolnego Koła PCK pragną zachęcić wszystkich dorosłych do oddawania krwi. Jest to wspaniała idea i niezastąpiona metoda leczenia, która może uratować komuś życie. Wspieramy i dziękujemy Honorowym Dawcom Krwi za chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Członkowie SK PCK.

"Krew ratuje życie" - prace plastyczne

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE

Opiekun: p. Bogusław Wojtkiewicz

SKKT zrzesza uczniów zainteresowanych krajoznawstwem i turystyką, zajmuje się też propagowaniem tych działań w szkole. Uczniowie zbierając i gromadząc materiały krajoznawcze upowszechniają wiedzę o kraju i regionie.

Ludzik lupa
 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawstwem i turystyką,
 • kształtowanie nawyków uprawiania turystyki,
 • ułatwienie poznania regionu, jego tradycji, kultury, przyrody i historii,
 • propagowanie turystyki kwalifikowanej i rozbudzanie pasji krajoznawczych.

SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

Opiekun: p. Bogusław Wojtkiewicz

Ludzik z kulą ziemską
 • wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko naturalne
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej
 • poznanie problemu zagrożenia gatunków roślin i zwierząt
 • pobudzenie kreatywnych postaw uczniów w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy
 • kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody , budzenie jej umiłowania
 • zapobieganie niszczeniu i uszkodzeniu środowiska przyrodniczego
 • dbanie o otaczającą nas ziele
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 • pogłębianie wiedzy przyrodniczej
 • uwrażliwienie do wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata oraz najbliższej okolicy
 • dostrzeganie zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze
 • rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej
 • znajomość prawnie chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!