Treść artykułu

ORGANIZACJE SZKOLNE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV-VIII

Opiekun: mgr  Małgorzata Czaja, mgr  Anna Rożek, mgr 
Przewodnicząca: 
Z-ca przewodniczącego:
Członkowie:

Wdrażanie się do demokracji poprzez korzystanie z wolności w połączeniu z odpowiedzialnością.

MAŁY SAMORZĄDZIK UCZNIOWSKI KLAS I - III

Opiekun: mgr  Marta Ćwik, mgr Ilona Kucharska
Przewodnicząca: 
Z-ca przewodniczącego:
Członkowie:

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności w szkole.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie samorządności i aktywności na forum klasy i szkoły od najmłodszych lat,
 • kultywowanie tradycji szkoły
 • zapewnienie każdemu uczniowi wychowanie obywatelskie i patriotyczne,
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej wśród uczniów klas I – III,
 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów klas I – III.

KLUB MAŁEGO EKOLOGA

Opiekun: mgr  Iwona Kara

Działaniami ekologicznymi objęci są wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, którzy rozumieją rolę przyrody, cenią jej wartość, podziwiają jej piękno i pragną, by została niezniszczona dla następnych pokoleń. Istnieje nierozerwalny związek pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowotnym społeczeństwa. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc ochrona środowiska leży nam także na sercu. Myśląc i działając ekologicznie, nie tylko chronimy przyrodę, ale też czujemy się jej częścią!

 • propagowanie akcji ekologicznych światowych i krajowych,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej,
 • kształtowanie właściwych zachowań i nawyków wobec przyrody, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów.

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekun: mgr Alicja Musiał, mgr Wioletta Szymańska

Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:

17

Cel główny:

 • Działalność opiekuńcza i pomoc potrzebującym.

Cele szczegółowe:

 • poznanie prawnych reguł działalności w zakresie pomocy społecznej oraz roli SK PCK,
 • rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku: w szkole, w domu, sąsiedztwie i organizowaniu pomocy na miarę posiadanych możliwości,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • propagowanie honorowego krwiodawstwa,
 • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed- lekarskiej,
 • pogłębianie wiary uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,
 • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 • kształtowanie własnej osobowości poprzez wymagania i pracę nad sobą.

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE

Opiekun: mgr Bogusław Wojtkiewicz

SKKT zrzesza uczniów zainteresowanych krajoznawstwem i turystyką, zajmuje się też propagowaniem tych działań w szkole. Uczniowie zbierając i gromadząc materiały krajoznawcze upowszechniają wiedzę o kraju i regionie.

19
 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawstwem i turystyką,
 • kształtowanie nawyków uprawiania turystyki,
 • ułatwienie poznania regionu, jego tradycji, kultury, przyrody i historii,
 • propagowanie turystyki kwalifikowanej i rozbudzanie pasji krajoznawczych.

SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

Opiekun: mgr Bogusław Wojtkiewicz

20
 • wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko naturalne
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej
 • poznanie problemu zagrożenia gatunków roślin i zwierząt
 • pobudzenie kreatywnych postaw uczniów w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy
 • kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody , budzenie jej umiłowania
 • zapobieganie niszczeniu i uszkodzeniu środowiska przyrodniczego
 • dbanie o otaczającą nas ziele
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 • pogłębianie wiedzy przyrodniczej
 • uwrażliwienie do wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata oraz najbliższej okolicy
 • dostrzeganie zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze
 • rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej
 • znajomość prawnie chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych