Article content

ORGANIZACJE SZKOLNE

Przewodnicząca: Maja Rola, kl. VIII b
Z-ca, Bartosz Zarzycki, kl. VIII a
Członkowie: Zuzanna Sowińska,kl. VII b, Domnika Sawiniec, kl. VII d, Aleksandra Wejman, kl. VI a, Maja Sitarska, kl. VIII c, Norbert Czaja, kl. VI f

Cel główny:
Wdrażanie się do demokracji poprzez korzystanie z wolności w połączeniu z odpowiedzialnością
MAŁY SAMORZĄDZIK KLAS I – III

Opiekun: p. Marta Ćwik, p. Ilona Kucharska
Przewodnicząca: Wiktor Gawlik kl. II e
Z-ca I Artur Drobek kl. III c
Sekretarz: Kacper Zagórny kl. II e
Członkowie: Dawid Kłos kl. II a, Laura Stańczak kl. II b, Nikola Haba kl. II c, Oskar Praga kl. II e, Nikola Mikołajek kl. III a, Maciej Wójcik kl. III b, Natalia Nadratowska kl. III d

Cel główny:
Rozwijamy samorządność w szkole.
Cele szczegółowe:
rozwijać samorządność i aktywność na forum klasy i szkoły od najmłodszych lat,
kultywować tradycje szkoły zapewnić każdemu uczniowi wychowanie obywatelskie i patriotyczne, kształtować postawy prozdrowotne wśród uczniów klas I – III,• rozwijać różnorodne zainteresowania uczniów klas I – III.

KLUB MAŁEGO EKOLOGA
Opiekunki: p. Iwona Kara
Działaniami ekologicznymi objęci są wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, którzy rozumieją rolę przyrody, cenią jej wartość, podziwiają jej piękno i pragną, by została niezniszczona dla następnych pokoleń. Istnieje nierozerwalny związek pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowotnym społeczeństwa. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc ochrona środowiska leży nam także na sercu. Myśląc i działając ekologicznie, nie tylko chronimy przyrodę, ale też czujemy się jej częścią!
Cel główny:
propagowanie akcji ekologicznych światowych i krajowych,
kształtowanie świadomości ekologicznej,
kształtowanie właściwych zachowań i nawyków wobec przyrody, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów.

SZKOLNE KOŁO PCK
Opiekun: p. Wioletta Szymańska, Alicja Musiał
Skład Szkolnego Koła PCK
Przewodniczący: Wioletta Śliwińska kl. VI e
Zastępca: Olha Khamuliak kl. VI e
Skarbnik:Antonina Nowak kl. VI a, Julia Makowska kl. VI a, Maja Piwońska kl. VI e, Julia Błaszkiewicz kl. VI e
Cel główny:
Działalność opiekuńcza i pomoc potrzebującym.
Cele szczegółowe:
uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
kształtowanie własnej osobowości poprzez wymagania i pracę nad sobą,
poznanie prawnych reguł działalności w zakresie pomocy społecznej oraz roli SK PCK,
rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku: w szkole, w domu, sąsiedztwie i organizowaniu pomocy na miarę posiadanych możliwości,
szerzenie oświaty zdrowotnej,
propagowanie honorowego krwiodawstwa,
szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed- lekarskiej,
pogłębianie wiary uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,
kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNE
Opiekunk: p. Bogusław Wojtkiewicz
SKKT zrzesza uczniów zainteresowanych krajoznawstwem i turystyką, zajmuje się też propagowaniem tych działań w szkole. Uczniowie zbierając i gromadząc materiały krajoznawcze upowszechniają wiedzę o kraju i regionie.

Cel główny:
rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawstwem i turystyką,
kształtowanie nawyków uprawiania turystyki,
ułatwienie poznania regionu, jego tradycji, kultury, przyrody i historii,
propagowanie turystyki kwalifikowanej i rozbudzanie pasji krajoznawczych.

SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY
Opiekunk: p. Bogusław Wojtkiewicz
Udział uczniów w pracach szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody umożliwia:
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
pogłębianie wiedzy przyrodniczej
uwrażliwienie do wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata oraz najbliższej okolicy
dostrzeganie zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego
dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze
rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej
znajomość prawnie chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych

Celem Ligi Ochrony Przyrody jest:
wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko naturalne
upowszechnianie wiedzy ekologicznej
poznanie problemu zagrożenia gatunków roślin i zwierząt
pobudzenie kreatywnych postaw uczniów w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy
kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody , budzenie jej umiłowania
zapobieganie niszczeniu i uszkodzeniu środowiska przyrodniczego
dbanie o otaczającą nas zieleń