Click to listen highlighted text!

REKRUTACJA DO KLASY I

Grafika przedstawia dziewczynkę i chłopca z plecakami. Dzieci trzymają się za ręce. Dziewczynka w prawej ręce trzyma kredkę. Na dole rysunku mamy grafikę przedstawiającą szkolne przybory, między innymi kredki, farby, książki, globus. Tłem rysunku jest zeszyt w kratkę.

Szanowni Państwo,
zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

KRYTERIA NABORU

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Zapisy do klas pierwszych prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż proces rekrutacji do szkoły odbywa się zgodnie z harmonogramem.
Dokumenty można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce Rodzice – Rekrutacja.
Wypełnione dokumenty można przesłać w wersji zeskanowanej, bądź w postaci zdjęcia na nasz adres mailowy zsipp3@ostrowiec.edu.pl.
Można również zostawić wypełnione dokumenty w pudełku na korespondencję wystawionego przy wejściu głównym do szkoły.
Szczegółowych informacji udzielimy Państwu telefonicznie 41 247 20 42.

Dyrekcja i Nauczyciele przyszłych klas pierwszych

 • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. (PDF, 206 KB)
 • Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (PDF, 538 KB)
 • Oświadczenie o wielodzietności (PDF, 420 KB)
 • Oświadczenie woli dla rodziców klas pierwszych (PDF,  88 KB)
 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (PDF, 1 MB)
 • Zgłoszenie (PDF, 1 MB)
 • Lista uczniów przyjętych do PSP nr 5 (PDF, 703 KB)

Edukacja, sukces, bezpieczeństwo, dialog i zmiana – to hasła przyświecające od lat Publicznej Szkole Podstawowej numer 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, szkole, która opiera się na mocnych filarach zakorzenionych w jej tradycji i stale rozwijanych, aby dorównać postępowi technologicznemu i metodycznemu.

Dyrekcja i kadra pedagogiczna PSP nr 5 zdaje sobie sprawę, że najważniejszym aspektem życia szkoły jest proces edukacji, w skład którego wchodzi szeroko pojęte kształtowanie młodego człowieka we wszystkich sferach życia. Dlatego tak ważny jest dobór metod i form pracy, który zapewnić może bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, która za cel stawia sobie wprowadzenie innowacji pedagogicznych wspierających realizowanie podstawy programowej.

Nauczyciel nie jest jedynie osobą, której zadaniem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności związanych z określonym programem nauczania. Poprzez swoje zachowanie i manifestowane postawy kształtuje osobowość młodego człowieka. Aby wypełniać swoją funkcję w sposób właściwy i efektywny, musi być kreatywny, przyjmować coraz to nowe wyzwania. Tacy są właśnie nauczyciele w PSP nr 5. Eksperymentują, tworzą nowe koncepcje, twórcze dyskusje, innowacje. Kształtują one umiejętności praktyczne, wzmacniają i zmieniają uczniów. Stają się oni samodzielni, zmotywowani, zaangażowani, aktywni, ciekawi wiedzy.

Taką kadrę PSP nr 5 zapewnia przyszłym klasom pierwszym w roku szkolnym 2021/2022. Uczniowie otrzymają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań w ramach różnych „klas profilowanych”:

 • matematycznej,
 • ekologicznej z elementami promocji zdrowia,
 • dziennikarskiej,
 • artystycznej,

poszerzonych o innowacje z zakresu biologii, chemii, fizyki, wychowania fizycznego.

Tego typu działania są możliwe dzięki bogatemu wyposażeniu w zakresie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu IT. We wszystkich salach w pawilonie edukacji wczesnoszkolnej znajdują się tablice lub monitory interaktywne. Uczniowie korzystają z pracowni informatycznej i robotów do programowania, podłogi interaktywnej, a także gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej.

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 „Razem dla Piątki” klasy pierwsze mogą mieć wydłużony pobyt w szkole. Do godziny 15.30 prowadzone są różnorodne zajęcia, m. in.

 • codzienna nauka języka angielskiego, w tym dwie godziny konwersacji z native speaker’em,
 • zajęcia samoobrony,
 • taniec ze Szkołą Tańca „TWIST”,
 • szachy z Klubem Szachowym „Hetman”,
 • ćwiczenia umiejętności grafomotorycznych,
 • rozwijanie ciekawości poznawania świata dzięki zajęciom z biologii, fizyki, chemii.

Szkoła to nie budynek, szkoła to ludzie którzy ją tworzą – uczniowie, nauczyciele, administracja i obsługa oraz rodzice i dziadkowie. Wszyscy mają wpływ na edukację młodego pokolenia, które nie może zapominać o przeszłości i tradycji, ale musi iść z duchem czasu. Takie właśnie zadanie postawiła przed sobą kadra dydaktyczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – edukować pokolenia mądrych młodych ostrowczan. A o ich sukcesach odniesionych w murach PSP nr 5 przeczytać będzie można w kolejnej części „Pięciu filarów ostrowieckiej „Piątki”. Zapraszamy.

W PSP nr 5 każde dziecko może odnieść sukces. Dzieje się tak dzięki wartościom i zasadom, które przekazujemy naszym wychowankom, stwarzaniu warunków, by jak najczęściej doświadczali sukcesów na miarę swoich możliwości i potrzeb. Sukcesy te mają niejedno imię, bardzo różny wymiar – najczęściej związane są z wynikami w nauce, w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych, pracą w organizacjach, udziałem w projektach. „Warto podkreślić, że dzieci, wyposażone w odpowiednie kompetencje, swoje działania będą pomyślnie kończyły nie tylko „tu i teraz” – jako uczniowie naszej szkoły, ale także na kolejnym etapie kształcenia, w dorosłym życiu. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, z ich każdego, najmniejszego nawet sukcesu. Chcąc podkreślić wagę tych sukcesów wprowadziłam „Dyplomy uznania”, które wręczamy co trzy miesiące naszym uczniom, którzy wyróżnili się na płaszczyznach związanych z nauką, sportem, czy działalnością na rzecz szkoły lub społeczeństwa”, podkreśla dyrektor szkoły, Marta Dobrowolska – Wesołowska.psp5

Cechuje nas profesjonalizm. Bazę do tego, co dzieje się w szkole, stanowią rozwiązania wprowadzone wtedy, gdy placówka znalazła się – jako jedna z pierwszych w Polsce – w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Podjęte wówczas działania wciąż doskonalimy, wzbogacamy o nowe, dostosowujemy do wymagań współczesnej edukacji, potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców. Diagnozujemy zdolności
i uzdolnienia dzieci, stwarzamy sprzyjające warunki wszechstronnego rozwoju, uczymy, jak porażkę, która może się pojawić w drodze do sukcesu, przekuć w zwycięstwo. Dlatego też nasi uczniowie nie boją się podejmować wyzwań, a radość z osiągniętego zwycięstwa
i nagrodzenie uczniowskiego wysiłku motywuje ich do podejmowania kolejnych działań.

Otrzymaliśmy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Był to efekt przemyślanych, różnorodnych działań, które podejmujemy w każdym roku, ogromnego zaangażowania całego szkolnego środowiska, wielu dodatkowych godzin poświęcanych uczniom. Tytuł ten przyznawany jest placówkom, które odkrywają, wspierają zdolności, zainteresowania uczniów, promują ich działalność: naukową, artystyczną, społeczną i sportową.

Jesteśmy Szkołą z Klasą 2.0. Tytuł ten wywalczyliśmy w roku szkolnym 2018/19. Cała społeczność PSP nr 5 zaangażowana była w działania prowadzące do organizacji wielkiego Festiwalu Talentów, który zdobył uznanie ogólnopolskiego jury i nasza szkoła znalazła się w gronie 10 szkół z całej Polski, które prezentowały się na podsumowaniu projektu w Warszawie.

Laureaci, finaliści, wyróżnieni. Corocznie organizujemy kilkadziesiąt szkolnych konkursów – każde dziecko może więc znaleźć coś dla siebie, stanąć na podium. Sukcesami kończą się udziały w konkursach przedmiotowych – mamy wielu laureatów i finalistów. Uczniowie zdobywają czołowe miejsca i w innych konkursach – nie tylko powiatowych, wojewódzkich, ale ogólnopolskich i międzynarodowych. Odnoszą również wspaniałe sukcesy w sporcie. Jak powtarzalne są to osiągnięcia, jak wielu mamy zwycięzców i jak zróżnicowane są to dyscypliny, można przekonać się, odwiedzając naszą stronę internetową z wynikami z tego roku i lat poprzednich.

By drogę mierzyć przyszłą, trzeba pamiętać, skąd się wyszło (C. K. Norwid). „Dajemy dzieciom skrzydła, ale nie zapominamy o korzeniach. W tym tkwi siła PSP nr 5, w tym tkwi siła naszych wychowanków”, podkreśla dyrektor szkoły.

Wobec narastających zagrożeń świata zewnętrznego, pogorszenia więzi społecznych, instrumentalizacji stosunków międzyludzkich, to właśnie szeroko rozumiane zapewnianie bezpieczeństwa uczniom jest filarem, na którym opiera się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5. „Jako największa placówka w mieście, z największą liczbą uczniów, musimy wdrażać wielorakie działania prewencyjne i informacyjne celem zapewnienia nam wszystkim najwyższego z możliwych poczucia bezpieczeństwa na terenie naszej szkoły”, podkreśla dyrektor szkoły, Marta Dobrowolska – Wesołowska.

W trosce o bezpieczeństwo uczn01 0406psp 5 bezpieczenstwoiów „Piątka” integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i rodziców) oraz współpracuje z policją, ratownictwem medycznym, strażą miejską, strażą pożarną oraz wdraża działania w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów wychowawczych klas i programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, dzięki którym uczniowie czują się w szkole bezpieczniej.

Wydzielenie osobnych pawilonów (w tym łazienek) dla dzieci z młodszych klas, wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w klasie, na terenie szkoły, podczas zajęć fizycznych, zapewnienie bezpiecznych przyborów i przyrządów używanych na zajęciach ruchowych oraz plastyczno – technicznych to podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie „Piątki”.

O bezpieczeństwie należy również pamiętać w drodze do szkoły i do domu. „Wdrażamy uczniów już od pierwszych dni nauki do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad zachowania w miejscach publicznych – na uroczystościach, w autobusach i autokarach. Wprowadzamy zasady bezpieczeństwa podczas spacerów, wyjść poza teren szkoły oraz wyjazdów na basen. Bezpieczny wypoczynek naszych uczniów jest również dla nas bardzo ważny”, dodaje wicedyrektor szkoły Anna Barańska.

Uczniowie PSP nr 5 bardzo aktywnie biorą udział w ogólnopolskich i regionalnych programach edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkole i na drodze – ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” – organizowane przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cyklicznie szkoła jest organizatorem happeningu na os. Ogrody w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

Szkoła realizuje program pn. ,,Asy Internetu”, dzięki któremu uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego udziału w internetowej społeczności. „W bieżącym roku szkolnym PSP nr 5 przystąpiła do projektu ,,Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”. Jest to projekt szkoleniowo – metodyczny skierowany do szkół podstawowych. Jego głównym celem jest dostarczanie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym oraz wyposażanie kadry pedagogicznej i rodziców w umiejętności kształtowania zdrowych nawyków cyfrowych najmłodszych”, dodaje dyrektor szkoły.

Szkoła bezpieczna to szkoła przyjazna, w której zarówno nauczyciele jak i uczniowie czują się dobrze, osiągają sukcesy, mają możliwość zaspokojenia najważniejszych potrzeb. Szkoła bezpieczna sprzyja zdrowiu psychicznemu, służy rozwojowi osobistemu uczniów i rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wymaga budowania porozumienia, tworzenia wspólnoty szkolnej. Porozumienie, współpraca, zakorzenienie w tradycji i w środowisku lokalnym, budowanie relacji w oparciu o wzajemny szacunek – wszystko to tworzy fundamenty szkoły bezpiecznej, przyjaznej, zapewniającej zdrowie fizyczne i psychiczne.

Komunikacja i dobre relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami mają kluczowe znaczenie w budowaniu nowoczesnej wspólnoty szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5. „Jesteśmy zespołem uczącym się, stawiającym na współpracę zespołową, rozwijającym umiejętności społeczne i pracę opartą na mocnych stronach ucznia, przy ścisłej współpracy z rodzicami i otoczeniem szkoły. Jesteśmy częścią środowiska lokalnego, chcemy być z nim w ciągłej interakcji oraz odpowiadać na jego potrzeby”, podkreśla dyrektor szkoły – Marta Dobrowolska – Wesołowska.

Nauczyciele PSP nr 5 są świadomi tego, że we współczesnej szkole, szkole XXI wieku, zmienia się rola nauczyciela, który z osoby przekazującej wiedzę staje się bardziej mentorem czy coachem, wspierającym rozwój ucznia i stwarzającym mu przyjazne środowisko dla rozwoju, z włączaniem osób dla ucznia znaczących.

Zmienia się również język komunikacji, gdyż nauczyciel przestaje być jedynym autorytetem, który ma dostęp do wiedzy, staje się tym, który pomaga tę wiedzę oceniać i selekcjonować, co zazwyczaj wymaga szerokiej dyskusji nie tylko z uczniami, ale również z ich rodzicami, by przekonać ich do nowego podejścia do uczenia się i zjednywać jako partnerów zaangażowanych w proces edukacji dzieci.

Dlatego ostrowiecka „Piątka” odcina się od modelu szkoły pełnej rygoryzmu, autokratyzmu i formalizmu i systematycznie wzmacnia budowanie szkoły dialogu i szkoły na miarę dziecka. Jest to ważne i wymaga zupełnie nowego opisania zasad budowania relacji w szkole. „Obecnie zarówno uczniowie, jak i rodzice świetnie znają swoje prawa i obowiązki. Jeśli nie nawiążemy z nimi dialogu, stale będzie dochodzić do konfliktów, agresji między nauczycielami i uczniami oraz nauczycielami i rodzicami, którzy od dawna nie godzą się na relacje oparte na strachu, kontroli i powierzchownym ocenianiu ich kompetencji. To właśnie nauczyciele jako profesjonaliści muszą doskonalić swoje umiejętności interpersonalne, by wypracować język współpracy w kontaktach nie tylko z uczniami, ale również z ich rodzicami. Wychowanie bowiem jest najbardziej skuteczne wtedy, gdy jest spójne – to znaczy, że wszystkie zainteresowane wychowaniem dziecka strony angażują się w ten proces i działają w podobny sposób”, wyjaśnia pedagog PSP nr 5, pani Iwona Zarzycka.

Nic tak nie mobilizuje do działania jak poczucie posiadania wpływu na otaczającą rzeczywistość. W szkole jako instytucji społecznej każda ze stron ma prawo głosu i możliwość wpływu na decyzje. Takie podejście znacząco zwiększa prawdopodobieństwo angażowania się rodziców we współpracę ze szkołą i tworzenia jednolitego, spójnego frontu wychowawczego. „I taką szkołę tworzy społeczność PSP 5 – dyrekcja – nauczyciele – uczniowie i rodzice, szkołę w której preferujemy postawę dialogu, która jest drogowskazem kierującym na zmiany, jest lustrem właściwych zachowań, pozwala odkryć własne ograniczenia, otwiera drogę do doświadczenia siebie w relacji z drugim człowiekiem, ułatwia proces wychowania i samowychowania”, podkreśla dyrektor szkoły.

W „Piątce” nie brakuje szkolnych specjalistów, którzy pomagają w budowaniu dialogu – są nimi: pedagog i psycholog, którzy uważają, że ich gabinety to miejsca „wyjątkowe”. Obie panie zawsze chętnie służą pomocą i starają się znaleźć rozwiązanie w każdej trudnej i kryzysowej sytuacji. „Pamiętajcie, że pedagog i psycholog to osoby, które współpracują z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami na rzecz i w interesie uczniów. Wspierają wszystkich, prowadzą mediacje i pomagają przyjrzeć się trudnościom, ale i możliwościom. Warto więc skorzystać z ich pomocy gdy mamy jakiś problem, ponieważ w naszej „Piątce” dziecko jest najważniejsze” podkreśla szkolny psycholog, pani Katarzyna Foryś.

Najwyższą wartością w procesie wychowania jest dziecko – osoba, a celem – pełnia jego osobowego rozwoju. „W naszej szkole pierwszą zasadą wychowawczą jest osobowe i podmiotowe traktowanie ucznia. Prowadzimy wspólny dialog: dyrekcja – nauczyciele – uczniowie – rodzice, a dzięki temu szkoła staje się miejscem prawdziwego spotkania, podczas którego osoby mówią o swoich potrzebach i oczekiwaniach, a zarazem uczą się słuchać tego, co jest ważne dla innych”, zaznacza dyrektor Marta Dobrowolska – Wesołowska.

„W trosce o nasze dzieci jesteśmy zobowiązani myśleć i odpowiedzialnie działać na rzecz szeroko pojętego uspołecznienia naszej szkoły, w której wszechobecną presję zastępujemy dialogiem i partnerską współpracą. Kluczową postacią jest dyrektor szkoły, występujący jako świadomy lider zmian, inspirujący do dialogu, stwarzający przestrzeń, gdzie dialog może się rozwijać, oraz wyraźnie dający wszystkim podmiotom uczestniczącym w dialogu poczucie sprawczości, czyli możliwość działania”, podsumowują Iwona Zarzycka i Katarzyna Foryś.

„Jeśli ciągle słyszymy, że szkoła nie zmieni świata, to przynajmniej sama może być dla dzieci „kawałkiem lepszego świata” – z takiego założenia (za Ryszard Łukaszewiczem) wychodzi dyrekcja i grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Od kilku lat jednym z haseł przewodnich przyświecających pracy całego zespołu jest ZMIANA. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które znajduje odzwierciedlenie w każdym aspekcie szkolnego życia w „Piątce”.

„Obecnie mamy do czynienia z nowym światem edukacji. Abyśmy mogli w pełni dotrzeć do naszego ucznia, trzeba posługiwać się zupełnie innym zestawem narzędzi niż w XX wieku. W zasięgu rąk – dzieci, rodziców i nauczycieli – pojawiło się bogactwo interaktywnych i społecznościowych narzędzi oraz technik, które w naturalny sposób wykorzystywane są codziennie przez młodych ludzi. Niestety, tradycyjna kreda i tablica, okazały się niewystarczające, żeby zapewnić efektywność procesu edukacji. W związku z tym cały czas doposażamy nasze klasopracownie w coraz to nowocześniejszy sprzęt IT, nie zapominając jednakże o jakże ważnej roli nauczyciela”, podkreśla dyrektor szkoły Marta Dobrowolska – Wesołowska.

W PSP nr 5 na zajęciach stosuje się nowoczesne techniki nauczania, dbając o interakcję i dobrą zabawę podczas lekcji. Jest ona kluczem zarówno do rozwoju uczniów, jak i dobrej atmosfery. „Bardzo duży nacisk kładziemy na zadania projektowe, które pozwalają rozwijać kompetencje społeczne wśród naszych uczniów, zachęcamy do współpracy międzypokoleniowej pozwalając rodzinom naszych uczniów czynnie uczestniczyć w procesie edukacji i życiu szkoły”, dodaje dyrektor Dobrowolska – Wesołowska. Nowoczesna szkoła jest przyjazna nie tylko dla uczniów, lecz również dla ich rodziców. Rodzić wtedy ma pewność, że jego dziecko jest w dobrych rękach.

„Metamorfoza jaka zaszła w szkole widoczna jest na zewnątrz i wewnątrz budynku. Małymi krokami zmieniamy nasze otoczenie. Sadzimy nowe drzewa, zagospodarowujemy niewykorzystywane przez lata tereny zielone tworząc ścieżkę sensoryczną, żonkilowe pole nadziei, małe ogródki działkowe dla dzieci. Wewnątrz szkoła również się zmienia. Ściany na holu głównym zdobią piękne murale wykonane przez panią Marlenę Kot, nauczyciela plastyki i wychowawcę naszej świetlicy. Nawiązują one do misji jaka przyświeca naszej szkole – dajemy dzieciom korzenie i skrzydła, dajemy im pewność i trwałość w postaci poszanowania tradycji, ale pozwalamy się rozwijać dając szanse i możliwości uczestniczenia w procesie edukacji nakierowanym na ucznia i jego potrzeby. ZMIANA jest w nas – każdego dnia uczymy się, rozwijamy, poznajemy nowe i dostosowujemy się do realiów otaczającego nas świata, ale zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro naszych uczniów”, podsumowuje Marta Dobrowolska – Wesołowska.

Get 30% off your first purchase

X
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!