Click to listen highlighted text!
Żółte szafki uczniowskie

SZAFKI UCZNIOWSKIE

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKRYTKOWYCH SZAFEK SZKOLNYCH

1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów.
2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „szkole” należy rozumieć, że mowa jest o Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. Szafki szkolne są własnością Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ilości według spisu inwentarzowego.
4. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się Sekretariat Szkoły.
5. Szafki szkolne wpisane są do księgi inwentarzowej przechowywanej w Szkole.
6. Szafki szkolne podlegają spisowi z natury.
7. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.
8. Na każdej szafce znajduje się numer szafki , który przypisany jest do danego ucznia.
9. Każda szafka posiada dwa klucze. Jeden z niech przeznaczony jest do użytku ucznia.
Drugi klucz jest kluczem rezerwowym.

1. Szkoła zapewnia przydział szafki, konserwację i naprawę szafek.
2. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek i przekazuje ją do 15 września dyrektorowi szkoły lub wyznaczonemu pracownikowi sekretariatu.

1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
6. Uczniowi nie wolno przechowywać w szafkach :
– żadnych przedmiotów szklanych;
– produktów spożywczych o krótkim terminie ważności do spożycia (np. otwarty jogurt, niezjedzona kanapka pozostawiona na kolejny dzień);
– napojów z niezabezpieczonym fabrycznie zamknięciem (np. otwarty sok w kartoniku);
– brudnej odzieży (np. mokre ręczniki, brudne stroje sportowe).
7. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
8. Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów nie związanych z czasem pobytu w szkole, a w szczególności przedmiotów wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, naklejania naklejek oraz innych działań mających skutek trwały.
10. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.
11. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia do sekretariatu szkoły.
12. Na zakończenie roku szkolnego użytkownik składa klucz w depozycie u wychowawcy klasy, który oddaje zdeponowane klucze do sekretariatu szkoły

1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Odbiór klucza potwierdzony jest podpisem na liście sporządzonej przez wychowawcę klasy zawierającej imię i nazwisko ucznia oraz numer szafki. Kopię listy wychowawca składa w sekretariacie szkoły.
2. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niemniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1).
3. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.
4. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza w ostatnim tygodniu nauki w danym roku szkolnym. Zwrot potwierdza się na imiennej liście przygotowanej przez wychowawcę klasy, który zobowiązany jest przedłożyć kopię listy Dyrektorowi szkoły na dwa dni przed końcem roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.
5. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.
6. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki zamkowej (na podstawie rachunków).
7. Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, wtedy uczeń będzie obciążony kosztem wymiany zamka.
8. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

1. Korzystanie z szafki przez ucznia jest bezpłatne.

1. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzą funkcjonariusze policji po wcześniejszym powiadomieniu przez Dyrektora szkoły.
3. Uczeń na każde wezwanie Dyrekcji szkoły powinien okazać rzeczy przechowywane w szafce. W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia ucznia o przetrzymywanie w szafkach zabronionych przedmiotów np. posiadanie substancji odurzających, narkotyków, alkoholu lub innych substancji i przedmiotów Dyrekcja szkoły ma prawo wglądu do szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą min. 3 osoby (w tym właściciel szafki, wychowawca klasy lub inny pracownik pedagogiczny szkoły, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego).
4. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przeszukaniu uczestniczy przedstawiciel Dyrekcji szkoły lub inny pracownik pedagogiczny szkoły.
5. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczania się miedzy użytkownikami szafki. Dla szkoły użytkownikiem jest ta osoba, której przydzielono szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób, użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenia ze szkołą związane z użytkowaniem szafki.

1. Wszystkie usterki należy zgłaszać do wychowawcy lub pracowników administracji, nie dokonywać napraw samodzielnie.
2. Uczeń zgłaszający usterkę lub zgubienie klucza powinien podać numer szafki i określić rodzaj uszkodzenia, a w przypadku konieczności otwarcia szafki okazać się legitymacją szkolną.
3. Za umyśle uszkodzenie szafki odpowiedzialność ponosi uczeń (rodzic/ prawny opiekun).
4. W przypadku wyłamania drzwiczek, uczeń (rodzic/prawny opiekun) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

1. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu. Za zapoznanie uczniów z Regulaminem odpowiada wychowawca klasy.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Dyrektor szkoły ma prawo zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu.
4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.psp5.eu oraz w dokumentacji wychowawcy klasy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora szkoły i Samorząd Uczniowski.

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Oświadczenie (PDF 24 KB)
  • Protokół przekazania kluczy do szafek szkolnych (PDF 14 KB)
  • Lista potwierdzająca zwrot kluczy do szafek szkolnych (PDF 14 KB)
Skip to content Click to listen highlighted text!