Click to listen highlighted text!

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

logo Szkoła z klasą
ceo_logo
logo Gazeta Wyborcza
logo Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
logo Fundacja Agory

W październiku 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu “Szkoła z klasą 2.0”. Do głównych zadań akcji należy wspieranie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata, wzmacnianie rozwoju kompetencji XXI wieku, doskonalenie pracy nauczycieli i budowanie prestiżu ich pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzież oraz wzmacnianie obywatelskiej misji szkoły.

Akcję prowadzą Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), “Gazeta Wyborcza” w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Agory.

W bieżącym roku szkolnym chcemy położyć akcent na poczucie odpowiedzialności za proces zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Dlatego tegoroczne hasło brzmi: “Weź szkołę w swoje ręce”. To nasz uniwersalny przekaz, który kierujemy do nauczycieli, dyrektorów, innych pracowników szkoły i rodziców, ale przede wszystkim do uczniów. Zachęcamy Was, żebyście włączyli dzieci i młodzież na każdym etapie działań, oddali im głos i się w niego wsłuchali, pozwolili im współdecydować i wziąć odpowiedzialność za zmianę i szkołę.

ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT:

 • p. Marta Dobrowolska-Wesołowska – Dyrektor Szkoły

KOORDYNATOR PROJEKTU:

 • p. Danuta Wiśniewska – nauczyciel religii i informatyki

TERMIN REALIZACJI:

 • od października 2018 r. do czerwca 2019 r.

DZIAŁANIA:

Pierwszym zadaniem szkolnego zespołu „Szkoła z klasą 2.0” był wybór głównego obszaru działania na ten rok szkolny.

Wybraliśmy obszar „Obywatelstwo”, ponieważ naszym priorytetowym działaniem jest zaangażowanie uczniów w proces podejmowania decyzji oraz kształtowanie w nich postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

O przystąpieniu do projektu zostało poinformowane grono pedagogiczne na radzie pedagogicznej. Wychowawcy klas przekazali informacje rodzicom na wywiadówce, a uczniowie dowiedzieli się o programie „Szkoła z klasą 2.0” na lekcji z wychowawcą.

Ponadto informacja o programie umieszczona została na stronie internetowej szkoły oraz była podawana podczas różnych imprez kulturalnych, w których brała udział społeczność lokalna oraz przedstawiciele władz.

Kolejnym działaniem było dokonanie analizy zasobów i braków szkoły pod kątem wybranego obszaru.

WARSZTATY W LUBLINIE

27 listopada 2019 r. wzięliśmy udział w warsztatach dla zespołów „Szkół z klasą 2.0” w Lublinie. Podczas spotkania dzieliliśmy się pomysłami, dobrymi praktykami, i doświadczeniami. Pracowaliśmy metodę design thinking, oraz omawialiśmy poszczególne elementy kolejnych etapów programu.

Zespół projektu „Szkoła z klasą 2.0” odbył spotkanie pod kierunkiem dyrekcji szkoły oraz koordynatora. W wyniku dyskusji podjęto decyzję o przeprowadzeniu ankiety diagnozującej potrzeby wśród rodziców.

W grupie klas I-III nauczyciele przeprowadzili rozmowę z wybranymi przedstawicielami wyjaśniając cel spotkania. Uczniowie za pomocą emotikonków (w trzech kolorach) wyrażali aprobatę dla wymienionych działań przedstawiających propozycje aktywności uczniów na terenie naszej szkoły i w środowisku lokalnym..

Przedstawiciele klas IV – VI wzięli udział w panelu dyskusyjnym i udzielili odpowiedzi na zadane pytania. Rezultat powyższych działań przybrał formę „Pytania na sznurku”. Zgodnie z planem „rozwieszono pranie”, aby wyniki badań były widoczne dla całej społeczności szkolnej.

Uczniowie kl. VII – VIII brali udział w burzy mózgów. Najważniejsze przemyślenia zapisali na ścianie myśli, która znajduje się na szkolnym korytarzu, gdzie każdy ma do niej dostęp i może coś dopisać.

Uczniowie poczuli się docenieni i dumni z faktu, że mogli współdecydować o zmianach dotyczących szkoły.

Potrzeby uczniów pokryły się z realizowanymi w szkole zadaniami, a także pokazały drogę do zmian, które są konieczne, aby wszyscy dobrze czuli się w naszej placówce. Społeczność szkolna napisała, że czuje potrzebę integracji z kolegami i nauczycielami. Zwróciła uwagę, że w realizacji podstawy programowej może wyjść poza mury naszej szkoły, choćby na lekcje w plenerze. Uczestnicy burzy mózgów odczuwają też potrzebę działania i chcą angażować się w różne akcje na rzecz środowiska lokalnego.

Podczas spotkań uczniowie zaprojektowali i wykonali plakaty “Szkoły z klasą 2.0”

Po przeanalizowaniu potrzeb uczniów i rodziców oraz własnych zasobów sprecyzowaliśmy ostatecznie cel dla szkoły, który brzmi:

“Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji “Festiwalu Talentów”.

Festiwal Talentów został zaplanowany na dzień 1.06.2019 r.

Ten festiwal umożliwi prezentację talentów naszych uczniów nie tylko przed rówieśnikami, ale także przed gośćmi, rodzicami i dziadkami.

Wierzymy, że wydarzenie to będzie szansą na integrację pokoleń i zaangażuje nowe osoby do pracy na rzecz szkoły.

Tabela działań i spodziewanych rezultatów

Cel dla szkoły: „Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji „Festiwalu Talentów”.

Wybrana propozycja realizacji celu: Zorganizowanie „Festiwalu Talentów”

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

 1. Przegląd poezji anglojęzycznej

Działanie pozwoli na:

– wykształcenie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów oraz ich wszechstronny rozwój poprzez zaangażowanie w organizację i prowadzenie konkursu; uczniowie otrzymają wsparcie nauczycieli w realizacji zadań, nauczą się odpowiedzialności za własne działania w podejmowanych samodzielnie inicjatywach, co jednocześnie wpłynie na wzrost ich poczucia własnej wartości,

– integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez zaproszenie innych szkół podstawowych do udziału
w konkursie,

– uświadomienie uczniom ich roli w procesie kształtowania wizerunku placówki poprzez stworzenie im możliwości zaprezentowania swoich talentów na forum szkoły i w mieście.

 1. Przegląd poezji autorskiej

Działanie pozwoli na:

– obrazowe operowanie słowem, działanie poprzez nastrój; wiersze przybliżą rzeczywistość, przedstawią myśli, uczucia i refleksje,

-kształtowanie wyobraźni i uczuć dziecka będące inspiracją do aktywności twórczej, zachęcą do „przygody z poezją”,

– uświadomienie różnorodnych możliwości wykorzystania języka w opisywaniu świata, w intencjonalnym przekazaniu bogatych doznań i przeżyć,

– uwrażliwienie dzieci na piękno języka, złożoność formy, wyrobienie smaku literackiego,

– odziaływanie poprzez treść na myśli, uczucia i postępowanie, rozwinięcie wrażliwości na piękno języka; nowe doświadczenia rozszerzą horyzonty, rozwiną zainteresowania, dadzą możliwość zrozumienia innych ludzi i otaczającego świata. 

 1. Ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych:

Szkolny konkurs plastyczny „Ja i mój świat” dla kl. I-IV

Szkolny konkurs plastyczny „Ja – obywatel” dla kl. V-VII

Działanie pozwoli na:

– poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kultury i historii oraz walorów przyrodniczych własnego regionu przez obejrzenie prezentacji multimedialnej i rozmowę w grupach,

– wyrażenie osobistego stosunku do otaczającej rzeczywistości poprzez wypowiedzi oraz prace plastyczne,

– przedstawienie tego, co bliskie, szczególnie interesujące (ciekawe miejsca, piękna przyroda, architektura, człowiek),

– poznanie przestrzeni, w której funkcjonują,

– zwrócenie uwagi na piękno majestatu przyrody w różnych porach roku, ukazanie bogactwa jej form
i zjawisk technikami plastycznymi,

– rozwinięcie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz poczucia bycia równorzędnym partnerem
w wielokulturowym świecie,

– wymianę doświadczeń w zakresie stosowania różnych technik plastycznych,

– wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia się międzypokoleniowego.

 1. Spartakiada Rodzin

Działanie pozwoli na:

– wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności
i współdecydowania w zakresie organizacji zajęć zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, którzy sami wybiorą konkurencje sportowe i będą rywalizować w szkolnym turnieju klas,

– pogłębienie więzi międzypokoleniowej poprzez aktywny udział w zabawach ruchowych: młodszych dzieci i ich bliskich (rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa), natomiast wśród uczniów klas starszych na rywalizację poprzez pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez nich konkurencji,

– kształtowanie nawyku aktywności ruchowej i aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym,

– wypromowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu wspólnej aktywności w różnych grupach wiekowych i środowiskowych wśród społeczności lokalnej oraz wzmacnianie poczucia solidarności społecznej,

– kształtowanie postaw koleżeńskich zgodnych z zasadą fair play.

 1. Koncert piosenek „Muzyką przez pokolenia”

Działanie pozwoli na:

– integrację międzypokoleniową poprzez zaproszenie do udziału w koncercie uczniów, ich rodziców, dziadków, rodzeństwo, przyjaciół, dalszych członków rodzin; pozwoli to na wzmocnienie więzi uczniów i ich rodzin ze szkołą,

– integrację ze społecznością lokalną, poprzez zaproszenie do udziału w koncercie dzieci z sąsiadujących przedszkoli oraz przedstawicieli Rady Osiedla i mieszkańców osiedla; uczuli to uczniów naszej szkoły na rolę przynależności do społeczności lokalnej, podkreśli rolę współpracy w dążeniu do wspólnego celu,

– stworzenie szansy uczniom naszej szkoły na prezentację swoich talentów wokalnych i muzycznych; umożliwi to prezentację szerszemu gronu odbiorców,

– stworzenie szansy uczniom i pracownikom szkoły na współdziałanie w ramach organizacji koncertu: wspólny dobór repertuaru, wspólne tworzenie zaproszeń, wspólne próby; pozwoli to na podkreślenie roli współpracy, nauczy dzielenia zadań i odpowiedzialności, dostarczy sposobności do aktywnego włączenia się w życie szkoły,

– stworzenie szansy na promocję lokalnego zespołu rodzinnego, który będzie gwiazdą festiwalu.

 1. Pokazy indywidualne i grupowe „Taniec dobry na wszystko”

Działanie pozwoli na:

– popularyzację tańca jako formy aktywności muzycznej oraz zainteresowania uczniów różnymi formami tanecznymi,

– promocję alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

– rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,

– prezentację pasji uczestników pokazu, co wzbogaci ofertę kulturalną osiedla Ogrody,

– integrację przedszkolaków, tancerzy ze Szkoły Tańca „Twist” oraz uczniów z naszej szkoły,

– wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami pokazu,

– odkrycie nowych osobowości twórczych, co spowoduje u obserwatorów pokazu większe zainteresowanie tańcem,

– rozwój u uczniów umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością,

– umożliwienie przeżywania sukcesu i satysfakcji z własnej pracy.

 1. Kiermasz rękodzieła „Zręczne ręce”

Działanie pozwoli na:

– podziwianie różnych prac, których autorami będą uczniowie klas I-VIII,

– poznanie nowych technik pracy poprzez udział w konkursach,

– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej, nauczenie się planowania pracy i doprowadzania do jej zakończenia,

– wyłonienie uczniów uzdolnionych manualnie – prezentacja prac wykonanych sztuką orgiami, kartek ozdobnych, kwiatów, haftowanych obrazów i innych drobiazgów dekoracyjnych,

– poznanie uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi – wśród zebranych prac pojawią się modele fizyczne, modele budowy komórkowej organizmów,

– integrację międzypokoleniową poprzez zaproszenie do udziału w wystawie prac i w kiermaszu,

– uwrażliwienie społeczności szkolnej (przekazanie prac na cele charytatywne).

 1. Akcja charytatywna

Działanie pozwoli na:

– uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,   wzmocnienie nawyku dzielenia się, empatii, dostrzeżenie, że wspólnie mogą zdziałać więcej,

– naukę pracy w zespole i odpowiedzialności za powierzone zadania, integrację środowiska, kształtowanie postawy partnerstwa w działaniu, wzbudzenie poczucia własnej wartości oraz wykształcenie postawy obywatelskiej (pomoc choremu koledze),

– naukę segregowania odpadów, szacunku dla środowiska   (zbieranie nakrętek) – uczeń naszej szkoły otrzyma pomoc materialną na specjalistyczne leczenie.

Harmonogram działań

Cel dla szkoły: „Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji „Festiwalu Talentów”.

Wybrana propozycja realizacji celu: Zorganizowanie „Festiwalu Talentów”

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania

Osoba odpowiedzialna za zadanie

Organizacja festiwalu

 • Przygotowanie plakatu, rollupu reklamującego festiwal, dyplomów

1 – 7 kwietnia

Magdalena Oksińska, ucz. kl. VII b
p. Danuta Wiśniewska
p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Ustalenie listy gości honorowych

8 – 12 kwietnia

Samorząd Uczniowski
dyrekcja szkoły

 • Przygotowanie zaproszeń dla dzieci z przedszkoli, Rady Osiedla, lokalnego rodzinnego zespołu

1 – 5 kwietnia

p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Rozniesienie zaproszeń do przedszkoli, Rady Osiedla, zespołu

10 – 15 kwietnia

p. Anna Barańska
p. Marta Dobrowolska – Wesołowska
Samorząd Uczniowski 
p. Anna Rożek

 • Zebranie zgłoszeń od zaproszonych placówek i instytucji

24 – 15 kwietnia

p. Katarzyna Tomala

 • Zamówienie sceny z MCK

25 – 26 kwietnia

p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Przygotowanie sceny i nagłośnienia na koncert

14– 11 maja

ucz. kl. VII-VIII
p. Ryszard Góra

 • Przeprowadzenie festiwalu

17 – 30 kwietnia

Samorząd Uczniowski
p. Edyta Rutkowska

 • Przygotowanie identyfikatorów, smyczy

14 maja

ucz. kl. VIII
p. Joanna Zagozdon
p. Małgorzata Łojek
p. Anna Zychnowska
p. Anna Barańska
p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Przygotowanie koszulek z logo Festiwalu Talentów

15 – 15 kwietnia

p. Wioletta Walerowicz

 • Zabezpieczenie ławek i krzeseł

11 maja

chłopcy kl. VIII
nauczyciele wychowania fizycznego

 • Zaproszenie mediów: telewizja, gazeta, radio

2 maja

ucz. kl. VII b

p. Justyna Walczak

 • Napisanie artykułu do gazety i na stronę internetową szkoły

11 maja

p. Mirosława Zaremba
p. Wanda Ostatek
p. Bożena Nizielska

 • Pozyskanie sponsorów

2 maja

ucz. kl. VII b
p. Justyna Walczak
p. Iwona Zarzycka
p. Magdalena Kaczmarska

 • Dokumentacja fotograficzna
  i filmowa

11 maja

ucz. kl. IV h
p. Danuta Wiśniewska
p. Katarzyna Tomala

Przegląd poezji autorskiej

 • Zgromadzenie materiałów (autorskich tekstów literackich)

Początek kwietnia

ucz. kl. IV – VIII

 • Dobór wierszy pod kątem tematycznym

Początek kwietnia

ucz. kl. VI – VIII
p. Dorota Dziubek,
p. Mirosława Zaremba

 • Ustalenie listy wykonawców

Druga połowa kwietnia

ucz. kl. VI – VIII
p. Mirosława Zaremba
p. Dorota Dziubek

 • Próby recytatorskie (ustalenie formy przekazu, np. poezja śpiewana, recytacja)

7 maja

ucz. kl. IV – VIII
p. Dorota Dziubek
p. Mirosława Zaremba

Przegląd poezji  i piosenki anglojęzycznej

 • Przygotowanie uczniów

5 maja

Nauczyciele j. angielskiego

Ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych:

Szkolny konkurs plastyczny
„Ja i mój świat” dla kl. I-III

Szkolny konkurs plastyczny
„Ja – obywatel” dla kl. IV-V,

VI-VIII

 • Przygotowanie prezentacjimultimedialnej przedstawiającej szkołę, miasto, region, krajdziedzictwo kultury i historii oraz walorów przyrodniczych własnego regionu i kraju

11 – 25 marca 2019 r.

ucz. kl. VI b
p. Bogusław Wojtkiewicz
ucz. kl. VII d
p. Iwona Kara

 • Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego
 

p. Magdalena Soboń

p. Marzena Szymczyk

 • Ogłoszenie konkursu plastycznego
  i przedstawienie regulaminu

25 marca

p. Marzena Szymczyk
p. Iwona Stańczak
naucz. Kl. I – III

 • Przypomnienie i zapoznanie
  z różnymi technikami plastycznymi

25 marca – 12 kwietnia

p. Marzena Szymczyk
p. Iwona Stańczak
naucz. Kl. I – III

 • Wykonanie prac plastycznych różnymi technikami

25 marca – 30 kwietnia

ucz. kl. I – VIII

 • Podsumowanie konkursu, przygotowanie wystawy prac
  i przyznanie nagród

30 kwietnia – 5 maja

ucz. kl. I e, V f, VII e
p. Anna Barańska
p. Magdalena Soboń
p. Marzena Szymczyk
p. Iwona Stańczak

Spartakiada Rodzin

 • Przygotowanie regulaminu Spartakiady Rodzin oraz „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

1 – 5 marca

p. Wioletta Walerowicz

 • Przygotowanie karty zgłoszeń Spartakiady Rodzin

1 – 5 marca

p. Wioletta Walerowicz

 • Przeprowadzenie sondażu
  w klasach IV-VIII i wybór konkurencji „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

8 – 15 marca

p. Wioletta Walerowicz
p. Beata Tracz
p. Bożena Górska
p. Paweł Łagoda
p. Andrzej Waniel
p. Michał Kępczyński
p. Wojciech Serwin
p. Arkadiusz Jeruzal
p. Janusz Ozdoba
p. Rafał Barański

 • Przydzielenie zadań osobom odpowiedzialnym, przyjmowanie zgłoszeń, wybór obsady sędziowskiej

20 – 30 marca

p. Beata Tracz
p. Wioletta Walerowicz
p. Paweł Łagoda
ucz. kl. VIII c, VII

 • Przeprowadzenie „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

6 – 31 kwietnia

ucz. klas IV – VIII
p. Wioletta Walerowicz
p. Beata Tracz
p. Bożena Górska
p. Paweł Łagoda
p. Andrzej Waniel
p. Michał Kępczyński
p. Wojciech Serwin
p. Arkadiusz Jeruzal
p. Janusz Ozdoba
p. Rafał Barański
p. Grażyna Brociek
p. Magdalena Kowalska
p. Beata Rzechowicz

 • Przeprowadzenie „Spartakiady Rodzin”

11 maja

ucz. kl. VII – VIII

p. Wioletta Walerowicz
p. Beata Tracz
p. Bożena Górska
p. Paweł Łagoda
p. Andrzej Waniel
p. Michał Kępczyński
p. Wojciech Serwin
p. Arkadiusz Jeruzal
p. Janusz Ozdoba
p. Rafał Barański

Organizacja koncertu „Muzyką przez pokolenia”

 • Wyłonienie wykonawców spośród uczniów klas I-VIII

1 – 8 marca

wychowawcy

 • Ustalenie współwykonawców

8 – 15 marca

ucz. – wykonawcy
wychowawcy

 • Wybór repertuaru

15 – 20 marca

ucz. – wykonawcy
p. Iwona Stańczak
p. Ryszard Góra

 • Próby wykonawców

kwiecień – maj

uczniowie – wykonawcy
p. Iwona Stańczak
p. Ryszard Góra

Pokazy indywidualne
i grupowe „Taniec dobry na wszystko”

 • Zaproszenie do współpracy przedszkolaków z pobliskich placówek wraz z opiekunami oraz tancerzy ze Szkoły Tańca „Twist”

6 – 8 marca

p. Anna Barańska
p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Wybór uczniów z klas I – VIII do

indywidualnych i grupowych pokazów tanecznych na terenie szkoły

11 – 15 marca

wychowawcy
p. Danuta Wiśniewska

 • Próby tancerzy

cały maj

wychowawcy
uczniowie
nauczycielki przedszkoli
p. Anna i p. Grzegorz Podsiadły

Kiermasz rodzinnego rękodzieła „Zręczne ręce”

 • Opracowanie harmonogramu konkursów

25 luty – 1 marca

p. Małgorzata Urban
p. Magdalena Jasińska
p. Agnieszka Mazur
p. Wioletta Szymańska
p. Małgorzata Wójcik 
p. Magdalena Tokarska
p. Ewelina Baran – Żelaszczyk

 • Szkolny konkurs „Wiosna z origami” dla kl. IV – VIII

10 marca – 23 kwietnia

p. Małgorzata Urban
p. Magdalena Jasińska
p. Agnieszka Mazur

 • Poinformowanie społeczności szkolnej o planowanych konkursach

4 marca

p. Magdalena Jasińska

 • Szkolny konkurs na modele fizyczne „Zabawki fizyczne”

5 maja

ucz. kl. VII
p. Małgorzata Wójcik

 • Szkolny konkurs na najładniejszą wyszywaną kartkę „Nitką malowane”

5 maja

ucz. kl. V
p. Agnieszka Mazur

 • Szkolny konkurs „Moje rękodzieło dla klas I -III

21 marca

ucz. kl. III b
p. Agnieszka Brożek
p. Paulina Jankowska

 • Zebranie modeli, prac uczniów kl. I – VIII oraz rękodzieła rodzinnego

3 mara – 5 maja

opiekunowie konkursów
p. Katarzyna Nowak
p. Magdalena Tokarskia
p. Magdalena Jasińska
p. Wioletta Szymańska

 • Przygotowanie stanowiska

11 maja

ucz. kl. V e
p. Wioletta Szymańska
p. E. Baran – Żelaszyk

Akcja charytatywna

 • Ustalenie zasad przebiegu akcji charytatywnej

1 marca

ucz. kl. VIII d
p. Danuta Wiśniewska

 • Kontakt z rodzinami osób objętych akcją

20 marca

ucz. kl. VII b
p. Justyna Walczak
p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Poinformowanie społeczności szkolnej o planowanych działaniach

28 marca

ucz. kl. VIII c
p. Małgorzata Krysa

 • Przeprowadzenie spotkania
  z wolontariuszami i ustalenie przebiegu przedsięwzięcia

20 marca

wolontariusze kl. II d
p. Wesołowska, Jolanta Gawron,
wolontariusze kl. VII-VIII
p. Małgorzata Krysa

 • Przygotowanie plakatów reklamujących akcję

20 marca

ucz. kl. VII a
p. Renata Kudełko

 • „Słodki kącik”

11 maja

ucz. kl. VII c
p. Barbara Gadkowska
ucz. kl. I a
p. Joanna Zybura
ucz. kl. IV h

p. Danuta Wiśniewska
ucz. kl. VIII b
p. Małgorzata Czaja

ucz. kl. V   e

p. Wioletta Szymańska
ucz. kl. VI c
p. Anna Rożek

ucz. kl. VI d
p. Beata Dąbrowska

 • Opieka nad wolontariuszami podczas „Festiwalu Talentów”

11 maja

p. Danuta Wiśniewska
p. Justyna Walczak
p. Barbara Gadkowska
p. Lidia Tokarska
p. Małgorzata Krysa
p. Anna Wesołowska
p. Jolanta Gawron
p. Renata Kudełko

ETAP IV

„Piątka” to szkoła tętniąca życiem! Pamiętamy o zasadzie: Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Często więc, ale w sposób zaplanowany i przemyślany, dzieje się u nas coś nowego, nie tylko w dni nauki szkolnej. Tym razem zwracam uwagę na Festiwal Talentów, który odbył się w minioną sobotę – 11 maja 2019 r. Impreza została przygotowana w ramach projektu edukacyjnego „Szkoła z klasą 2.0”. Była zwieńczeniem całorocznych działań, a ich cel stanowiło przede wszystkim pogłębienie procesu zmian w zakresie metod pracy z uczniami, współpracy z rodzicami i integracji ze społecznością lokalną. Kilkumiesięczne przygotowania zaowocowały przygotowaniem ciekawego i różnorodnego programu, w którym każdy chętny uczeń naszej szkoły mógł zaprezentować swoje umiejętności, zainteresowania, pasje – występując sam, z członkami swojej rodziny, w grupie rówieśniczej bądź z nauczycielem. Wśród nich znaleźli się także i ci, którzy rozwijają swoje zdolności w Klubie Black & White, Szkole Tańca „Twist”, a także dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli.

Sobotnie spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły – p. Marta Dobrowolska-Wesołowska, która przywitała uczestników, widzów, a także zaproszonych gości: p. Joannę Pikus – wiceprzewodniczącą Rady Miasta, p. Edytę Kowalską – dyrektor PP nr 15, p. Anetą Stachurską – dyrektor PP nr 19, p. Krystynę Gębkę – prezes NP „Pajacyk” i p. Małgorzatę Chomańską – wicedyrektor tegoż przedszkola, a także p. Hannę Wasik – przewodniczącą Rady Osiedla „Ogrody”, przedstawicieli mediów. Podzieliła się też uwagami na temat wspomnianego wyżej projektu „Szkoła z klasą”, przygotowań, podjętych prac i spodziewanych efektów, po czym zaprosiła na scenę wykonawców. Całą uroczystośc prowadzili: Kinga Choda, Daniel Chamera, Martyna Marszałek i Karol Sierpień.

Festiwal Talentów był swoistego rodzaju ucztą duchową. W koncercie „Muzyką przez pokolenia” usłyszeliśmy:
– różne piosenki zaśpiewane przez:
• Maję Waliszewską (III a) z tatą Łukaszem – „Co powie tata?”,
• Martynę Cieślę (V a) i jej siostrę Klaudię – „Byle jak”,
• Dawida Pochecia (I a) przy akompaniamencie brata Gabrysia oraz taty Szymona – „We are the champions”,
• Maję Brzeźnicką (1 a), jej mamę i kuzynkę Małgosię Sokołowską – „Góry do góry”,
• nauczycielkę p. M Łojek przy dźwiękach gitary Marleny Gębskiej (VIII d) – „Chodź, pomaluj mój świat”,
• czwartoklasistów i nauczycielkę p. M. Krysę – „Pełna chata”,
• Zuzannę Jedlikowską (VII a) z mamą Anną,

Plakat Festiwalu talentów

– utwory zagrane na różnych instrumentach przez:
• Emilię Pierzchalską (IV a) z tatą Adamem na akordeonach – „Zagraj, piękny Cyganie”,
• Olafa Jurkowskiego (IV e) z tatą Dariuszem na instrumentach klawiszowych – „Merci, merci”.

Kapelę utworzyły uczennice: Blanka Walczyk (IV g), Maja Majewska, Antonina Luboch, Oliwia Jedlikowska (kl. IV h), Amelia Stajek, Maja Rafalska, Julia Nawodzińska (V b), Laura Błaszkiewicz, Lena Szot (kl. V e) – śpiew, Michał Sienniak (IV a) – gra na saksofonie, nauczyciel p. R. Góra, pianino – „Lipka”.

W „Tańcu dobrym na wszystko” mogliśmy obejrzeć w pokazach gimnastyki artystycznej: Blankę Walczyk (IV g), Kamilę Rycombel (VI a), Oliwię Osojcę (VI a), które należą do Klubu Black & White. Natomiast tancerze ze Studia Tańca „Twist” zaprezentowali hip – hop oraz cheerleaders.

W miniprzeglądzie poezji i piosenki anglojęzycznej wystąpiły:
• Gabriela Niewadzi (VIII b) z wierszem „The Marvelous Homework and Hausework Machine”,
• Martyna Cieśla (V a) w piosence „Skyfall”,
• Zuzanna Jedlikowska (VII a) z piosenką „Someone Like You”,
• Natalia Zaręba, Emilia Bajdo i Maja Siemińska (VI b), recytując wiersz „Poem in Englih”,
• Natalia Majewska (VI a) w piosence „Can’t help folling in love”,
• Julia Opałka (VI d) w recytacji wiersza „Arachnid Academy”.

Pełne uroku były występy przedszkolaków – grupa Smerfów z PP nr 15 zaprezentowała piosenkę „Maszeruje wiosna” i taniec Mai. Z PP nr 19 wystąpiła Jula Wiśnios, która razem z babcią zaśpiewała piosenkę „Pięknie żyć”, a sześciolatki zatańczyły tango. Trzylatki z NP „Pajacyk” zaśpiewały piosenkę „Wiosna, urodziły się motyle” i wykonały do niej układ taneczny, zaś czterolatki zaprezentowały taniec kwiatów.

Przedstawione zostały również wiersze nagrodzone w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Swoje utwory czytała Natalia Majewska (VI a) oraz Maja Siemińska (VII b), a teksty Magdaleny Oksińskiej (VII b), Wiktorii Masternak oraz Julii Serwin (obie z VIII c) zaprezentowały: Kinga Choda (VIII b), Julia Grudzień i Karolina Adamska (uczennice z VI a).

Uwagę przyciągały uczniowskie prace z kiermaszu „Zręczne ręce”– piękne serwetki zrobione na szydełku oraz różne figury wykonane techniką orgiami, a także plastyczne impresje na temat: „Ja i mój świat”, „Ja Obywatel” (wystawa pokonkursowa).

Programowi artystycznemu towarzyszyła bogata oferta piknikowa. Przedstawiciele Rady Osiedla „Ogrody” zaprosili na konkurs plastyczny „Kolorowe miasto”, zaś Szkolne Koło Wolontariatu PSP5 do wykonania plakatu „Moja rodzina”. Została przeprowadzona spartakiada rodzinna. Stoisko WPC PILOT pomagało rozwijać kreatywność, a harcerze przygotowali zabawy integracyjne. Dużą popularnością cieszyło się zaplatanie warkoczyków i zaproponowane przez Centrum Zabaw „Fikoland” malowanie twarzy. Nauczyciele z PP nr 19 prowadzili sprzedaż kartek okolicznościowych, które zostały wykonane przez dzieci, a przedstawiciele „Remondisu” oferowali różne gadżety. Atrakcją dla najmłodszych był miniplac zabaw z tzw. dmuchańcami. Można też było delektować się wypiekami przygotowanymi przez nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły. Miłym akcentem było nadanie dyrektor szkoły, p. Marcie Dobrowolskiej-Wesołowskiej, tytułu „Przyjaciel drużyny” przez Komendę Hufca ZHP Ostrowiec.

Uczestnicy poszczególnych konkurencji otrzymali różnorodne nagrody. W gronie sponsorów znaleźli się: p. J. Pikus, wiceprzewodnicząca Rady Miasta oraz radny Rady Miasta – p. Kamil Kutryba, AIR FUN, Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Biuro Ochrony Osób i Mienia „Scorpion”, Centrum Zabaw „Fikoland”, „Compensa” (ubezpieczenia szkolne), DELTA (p. Tomasz Wejman, dostawca warzyw, owoców oraz mleka), Danuta Strąk, Dyrekcja PSP nr 5, F.H.U. „OGNIOCHRONEX”, Rada Osiedla „Ogrody”, „Remondis”, WPC Pilot i ich przedstawiciel Aneta Suska.

Sobotnia impreza miała jeszcze jeden cel – udzielenie wsparcia tym, którzy go potrzebują. Dochód ze sprzedaży ciasta zostanie przekazany Fundacji „Bo w nas jest moc” – dla Oskarka. Zbiórka zaś plastikowych nakrętek to forma pomocy dla chorego ucznia naszej szkoły.

Pogoda – mimo różnych prognoz – naprawdę dopisała. Sukcesem zakończyła się realizacja przedsięwzięcia, w którym każdy mógł znaleźć swoje miejsce, zaprezentować się, sprawić sobie i innym wiele radości, spędzić ciekawie czas wśród bliskich i znajomych, a więc można powiedzieć, że dopisała i pogoda ducha. Wspólna praca, wspólny sukces. Warto więc wymienić osoby zaangażowane we wszelkie prace związane z Festiwalem Talentów i piknikiem (podaję w kolejności alfabetycznej):
p. Renata Baran, p. Ewelina Baran – Żelaszczyk, p. Anna Barańska, p. Rafał Barański, p. Renata Bartnik, p. Grażyna Brociek, p. Agnieszka Brożek, p. Bata Brzeźnicka, p. Małgorzata Czaja, p. Beata Dąbrowska, p. Dorota Dziubek, p. Barbara Gadkowska, p. Jolanta Gawron, p. Bożena Górska, p. Paulina Jankowska, p. Magdalena Jasińska, p. Arkadiusz Jeruzal, p. Magdalena Kaczmarska, p. Iwona Kara, p. Jolanta Kargul, p. Michał Kępczyński, p. Magdalena Kowalska, p. Małgorzata Krysa, p. Ilona Kucharska, p. Renata Kudełko, p. Paweł Łagoda, p. Małgorzata Łojek, p. Agnieszka Mazur, p. Alicja Musiał, p. Katarzyna Nowak, p. Bożena Nizielska, p. Wanda Ostatek, p. Janusz Ozdoba, p. Iwona Pater, p. Anna Rożek, p. Edyta Rutkowska, p. Beata Rzechowicz, p. Magdalena Soboń, p. Iwona Stańczak, p. Wioletta Szymańska, p. Marzena Szymczyk, s. Katarzyna Tokarska, p. Katarzyna Tomala, p. Beata Tracz, p. Małgorzata Urban, p. Justyna Walczak, p. Wioletta Walerowicz, p. Andrzej Waniel, p. lucyna Wiśniewska, p. Anna Wesołowska, p. Bogusław Wojtkiewicz, p. Małgorzata Wójcik, p. Joanna Zagozdon, p. Ewelina Zagórna, p. Mirosława Zaremba, p. Iwona Zarzycka, p. Joanna Zybura, p. Anna Zychnowska.

Grono pedagogiczne

Ten zespół był niczym orkiestra grająca pod batutą dyrektora szkoły – p. Marty Dobrowolskiej–Wesołowskiej i p. Danuty Wiśniewskiej – koordynatora projektu „Szkoła z klasą 2.0”.

Należy podkreślić znaczący udział uczniów, ich wpływ na wybór działań, zaangażowanie w ich realizację, gdyż hasło projektu brzmiało:”Weź szkołę w swoje ręce”.

Na zakończenie przywołam cytat z bestsellerowej książki „Tao Kubusia Puchatka” B. Hoffa: Chodzi jednak o to, że jest Coś Więcej i właśnie to Coś Więcej jest tym, o co naprawdę w życiu chodzi”. W PSP nr 5 i tym razem zadziało się to Coś Więcej.

MEDIA O NAS

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Festiwalu Talentów w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Redakcja Echa Dnia – pani Anna Śledzińska
Uczennica naszej szkły ze swoją mamą podczas szkolnego pikniku.

IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZKOŁY Z KLASĄ 2.0

Nasza szkoła od października 2018 roku brała udział w projekcie ,,Szkoła z Klasą 2.0”. Odnieśliśmy sukces, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do warszawskiego Centrum Kreatywności Targowa na ewaluację tegorocznej edycji programu.

Udałyśmy się tam na dwa dni (27 i 28 maja) z Panią dyrektor Martą Dobrowolską-Wesołowską i koordynatorem programu – Panią Danutą Wiśniewską.

Pierwszego dnia IX Ogólnopolskiego Festiwalu „Szkoły z Klasą” zaprezentowałyśmy naszą szkołę oraz wzięłyśmy udział w ciekawych warsztatach. Na początku wszystkie przybyłe zespoły musiały przygotować kolorowe plakaty. Na zewnętrznych ścianach umieściłyśmy zdjęcia, rysunki, opisy lub inne informacje i spostrzeżenia. Dotyczyły one całorocznej działalności szkoły oraz zaangażowania w projekt. Po powitaniu przez organizatorów, każda grupa dostała plansze i musiała zdobyć 10 naklejek. Uczestnicy zdobywali je na poszczególnych stanowiskach szkół, wykonując proste zadania zlecone przez przedstawicieli danego zespołu.

Znalazłyśmy się w pierwszej grupie osób prezentujących zmiany, które się dokonały w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby w naszej szkole. Podołałyśmy temu zadaniu wzorcowo, zawierając przy tym nowe znajomości z rówieśnikami z całej Polski. W prosty, zrozumiały, aczkolwiek interesujący sposób, przedstawiłyśmy całą historię zmian w naszej ostrowieckiej PSP 5. Wielokrotnie wspominałyśmy o działaniach mających na celu integrację uczniów, nauczycieli, rodziców, także naszych sąsiadów. Kiedy nadszedł czas na prezentację kolejnych zespołów, niektórzy zostali przy nas, słuchali i układali w pośpiechu układankę, która była naszym zadaniem do wykonania. Byli pozytywnie zaskoczeni prezentowanymi zmianami. Udało nam się zainteresować sobą nie tylko nauczycieli lecz i organizatorów festiwalu. Wielu uczniów pochodziło do nas z ciekawością, a odchodziło z szerokim uśmiechem, gratulując nam osiągnięć i życząc dalszych sukcesów w ulepszaniu naszej szkoły.

Po krótkiej przerwie udałyśmy się na warsztaty. Pierwszym zadaniem dla uczniów było wytypowanie słowa lub wyrażenia, które kojarzy się ze zwrotem: ,,Weź szkołę w swoje ręce”, będące jednocześnie mottem festiwalu. Wspólnie uznałyśmy, że w tym wypadku najbardziej pasującym hasłem będzie „Odkryj swój talent”. Zdecydowałyśmy tak, gdyż w naszej szkole jest bardzo dużo uzdolnionych uczniów, którzy dzięki projektowi mogli pokazać się szerszej publiczności. Po tej części warsztatów zostaliśmy podzieleni na grupy. Mieliśmy odpowiedzieć, co zmieniłybyśmy w swojej szkole i czy uważamy, że zmiany wprowadzone z powodu programu, zagoszczą u nas na stałe. Podczas trwania tego zadania, oprócz udzielenia odpowiedzi, udało nam nawiązać przyjacielską relację z uczniami z Koszalina (w dalszym ciągu utrzymujemy z nimi kontakt internetowy). Po zakończonym zadaniu nauczyciele dyskutowali ze swoimi podopiecznymi na temat relacji w szkole, nauczycieli, rodziców, zaangażowania w różne sprawy, w tym w zajęcia pozalekcyjne.

Pod koniec pierwszego dnia organizatorzy podsumowali treść i znaczenie przeprowadzonych ćwiczeń, ale też zadali wszystkim uczniom „pracę domową”, gdyż następnego dnia miałyśmy się spotkać z ekspertami do spraw Unii Europejskiej. Wczesnym

Rankiem 28 maja zaczęłyśmy przygotowywać się do kolejnego dnia festiwalu. Byłyśmy ciekawe treści rozmów na temat UE. Jedno jest pewnie – nikt nie czuł się zawiedziony! W spotkaniu wzięli udział Bartłomiej Balcerzyk, szef działu informacji i komunikacji społecznej z Przedstawicielstwa KE w Polsce oraz Alicja Pacewicz, przewodnicząca Rady Fundacji „Szkoła z Klasą”. Na początku zajęć obalano mity dotyczące dekretów wydawanych przez główny zarząd Unii. Miałyśmy również okazję przećwiczenia znajomości krajów leżących na naszym kontynencie oraz tych, które należą do państw członkowskich. W trakcie trwania wykładu mogłyśmy zadawać różnorodne pytania, np. dotyczące Unii, waluty czy wyborów parlamentarnych. Po parogodzinnej dyskusji, spragnione większej ilości informacji, udałyśmy się na dodatkową rozmowę z ekspertem. Na zakończenie, po uzupełnieniu tekstu „Ody do radości” – co było jednym z zadań, wspólnie odśpiewaliśmy hymn Unii Europejskiej.

Po przerwie organizatorzy zaproponowali oddzielne warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Nasza grupa trafiła na zajęcia o fake newsach. Nauczyłyśmy się tam lepiej odróżniać mechanizmy tworzenia nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w sieci. Następnie miałyśmy również możliwość wymyślenia zdarzenia popartego przekonującym zdjęciem i tekstem. Przy tym zadaniu musiałyśmy wykazać się sprytem, by inne osoby nie odgadły, iż dana sytuacja nie miała miejsca. Praca w niewielkich grupach dała możliwość sprawnej, kreatywnej pracy, a także integracji z rówieśnikami. W trakcie zgadywania czy dana sprawa jest autentyczna, śmiechom nie było końca. Natomiast nasi nauczyciele brali udział w warsztatach o bezpieczeństwie w Internecie „Asy Internetu – jak poprowadzić wyjątkowe lekcje o cyberbezpieczeństwie” i spotkaniu pomagającym zrozumieć dzisiejszą młodzież „Popkultura w języku młodzieży a edukacja”.

Następnie odbyły się zajęcia nietypowej matematyki. W czasie warsztatów miałyśmy zaprojektować wnętrze, utrzymując przy tym rozmiary sali i przenieść własny projekt na kartkę z odpowiednią skalą. Wszyscy zostali podzieleni na małe zespoły, które jeszcze nie pracowały ze sobą. Byłyśmy podekscytowane zadaniem, więc dużym zaskoczeniem była informacja, iż właśnie zrealizowałyśmy projekt matematyczny o nazwie „Wartość dodana”.

Ostatni dzień warszawskiego festiwalu zakończył się oficjalną ewaluacją programu. Odebrałyśmy drobne upominki oraz pomoce dla szkoły. Zrobiłyśmy parę grupowych zdjęć i nim się obejrzałyśmy, nadszedł czas rozstania. Te dwa dni były niezwykłe – ciekawe spotkania, nowe znajomości, debaty, inspirujące warsztaty… Cieszymy się, że jesteśmy uczennicami PSP 5, szkoły, która inspiruje, nagradza, szanuje potrzeby innych. 😉

                                                                                                                                                                                                                Kinga Choda, Gabriela Niewadzi, Zuzanna Stępień z kl. VIII b

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!