Click to listen highlighted text!
Grafika przedstawia dłonie dorosłych oraz dzieci. Tło jest bardzo kolorowe.

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

“Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością”.

/Matka Teresa z Kalkuty/

ODPOWIEDZIALNA:

 • dyrektor pani Marta Dobrowolska – Wesołowska

KOORDYNATORZY

 • pani Jolanta Kargul, pani Małgorzata Krysa,  pani Renata Kudełko, pani Danuta Wiśniewska, ksiądz Adrian Trybulski

ADRESACI:

 • Uczniowie klas VII i VIII

ZARZĄD:

PRZEWODNICZĄCY –  Natalia Kajda, klasa VIII b
ZASTĘPCADominika Męciwoda, kl. VIII d

LIDERZY:

 • Kaja Potrzyszcz, klasa VIII a
 • Martyna Żylińska, klasa VIII c
 • Oliwia Kądziela, klasa VIII e
 • Maja Wojton, klasa VIII f
 • Weronika Warelis, klasa VIII g
 • Oliwia Zglińska, klasa VIII h
 • Zuzanna Chojka, klasa VII a
 • Iga Starba, klasa VII b
Serce, w którym są różne napisy określające wolontariat
 • Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu (PDF, 420 KB)
 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.
 2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica/opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.
 4. Cele:

• zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
• angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
• promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
• organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
• tworzenie przestrzeni dla służby wolontariatu poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
• pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariatu w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
• wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
• promowanie idei wolontariatu;
• prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
• angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

5. Wolontariusze:
• wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
• wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
• warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
• po wstąpieniu do Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu i Kodeksu Etycznego wolontariusza;
• członkowie klubu mogą podejmować pracę w wolontariacie o wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
• członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
• członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
• wpisów do „Dzienniczka Wolontariusza” mogą dokonywać Koordynatorzy Wolontariatu lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;
• członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
• każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
• każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
• każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu i Kodeksu etycznego wolontariusza;
• wolontariusz może dobrowolnie zrezygnować z działalności w Szkolnym Klubie Wolontariatu;
• wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.

6. Struktura organizacyjna Szkolnego Klubu Wolontariatu:
• Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;
• Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc rodziców;
• Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe;
• Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego;
• Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza koordynatora;
• Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.

7. Formy działalności:
• działania na rzecz środowiska szkolnego;
• działania na rzecz środowiska lokalnego;
• udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.

8. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

9. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy w holu na parterze i w zakładce na stronie https://psp5.eu/wolontariat

10. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:
• Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania;
• Na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
• Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w Dzienniczku Wolontariusza;
• Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;
• Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
• Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;
• Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
• Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;
• Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
• Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4;
• W wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia;
• W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

11. Nagradzanie wolontariuszy:
• Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;
• Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność charytatywną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 1 Dziale VII statutu szkoły;
• Formy nagradzania:
– pochwała dyrektora na szkolnym apelu,
– przyznanie dyplomu,
– wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
– pisemne podziękowanie do rodziców,
– wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.
12. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu.

13. Każdy uczeń, który nie przystąpił do Szkolnego Klubu Wolontariatu może podejmować działania pomocowe.

14. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Każdy ma prawo być wolontariuszem.
Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach.

Prawa wolontariusza:

1. Wolontariusz może podejmować działania wolontaryjne w dowolnym wymiarze czasu, który nie utrudni mu nauki w szkole i pomocy w domu.
2. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz nauczycieli, którzy współdziałają w Klubie.
3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanych działaniach wolontaryjnych.
5. Wolontariusz powinien mieć jasno określony zakres swoich obowiązków w poszczególnych inicjatywach.
6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o wszelkich trudnościach związanych z wykonywanymi działaniami.
7. Nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem.
8. Wolontariusz ma prawo do satysfakcji z wykonywanej pracy.
9. Wolontariusz ma prawo pytać o rzeczy, których nie rozumie.
10. Wolontariusz nie powinien ponosić strat finansowych w związku z podejmowanymi działaniami.
11. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
12. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i z niego odejść.

Obowiązki wolontariusza:

1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza oraz zgłaszać wszystkie działania do opiekuna wolontariatu nie później niż tydzień po ich wykonaniu.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Członkowie wolontariatu starają się zachowywać kulturalnie i są wzorem dla innych uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią.
5. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Wolontariusz powinien:

Być pewnym
• Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym
• Nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym
• Zgłaszaj sugestie, nie “uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad
• Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
• Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.

Chętnie się uczyć
• Rozszerzaj swoją wiedzę. Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.

Stale się rozwijać
• Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
• Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od Ciebie oczekuje.

Być osobą, na której można polegać
• Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole
• Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Postać samotnika działającego na własną rękę jest mało skuteczna

Zobacz:
Materiały źródłowe www.wolontariusz.org.pl

 • optymizm i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość
 • kultura osobista,
 • współdziałanie,
 • tolerancja i akceptacja,
 • prawo do słabości,
 • dążenie do samodoskonalenia się.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Załącznik 1 – Zgoda rodziców na udział dziecka w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu
 • Załącznik 2 – Deklaracja przystąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu
Grafika przedstawiająca ludzika piszącego na komputerze.
Skip to content Click to listen highlighted text!