Click to listen highlighted text!

XV Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna” dla klas VI – VIII Szkół Podstawowych i klas I-III Szkół Ponadpodstawowych

 • Regulamin XV Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna” dla klas VI – VIII Szkół Podstawowych oraz kl. I-III Szkół Ponadpodstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego i Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak (PDF, 1 MB)

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs poezji i piosenki religijno-patriotycznej jest organizowany pod hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, Miejskie Centrum Kultury oraz Parafia Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 3. Patronat nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej.
 4. Patronat medialny objęli: Radio Ostrowiec, pl oraz Sandomierski Gość Niedzielny.
 5. Konkurs ma charakter rejonowy.

§ 2
Cele konkursu

 • Popularyzowanie poezji i piosenki o tematyce religijno – patriotycznej.
 • Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji i piosenki wątku religijno-patriotycznego.
 • Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej, kulturowej, religijnej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
 • Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie i utwory muzyczne o tematyce religijno-patriotycznej.
 • Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
 • Promowanie młodych talentów.

§3
Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów kl. I-III szkół ponadpodstawowych rejonu ostrowieckiego.
 2. Uczestnicy konkursu indywidualnie prezentują swoje utwory.

§ 4
Przebieg konkursu

Konkurs odbędzie się w III etapach.

 1. Etap szkolny:
 • Szkoły w wyniku eliminacji konkursowych wybierają maksymalnie 2 osoby w kategorii: wiersz religijno-patriotyczny i 2 osoby w kategorii: piosenka religijno – patriotyczna.
 • Eliminacje powinny być przeprowadzane przez Jury składające się  z nauczyciela religii, języka polskiego oraz muzyki.
 • Wytypowani uczniowie będą reprezentować swoją placówkę w etapie międzyszkolnym.
 • Zgłoszenia do II etapu konkursu należy wysyłać w dniach 25-29.04. 2022 r.
 1. Etap międzyszkolny
 • Nauczyciel przygotowujący ucznia przesyła drogą elektroniczną (https://www.transfernow.net/pl), na adres zsipp3@gmail.com film wideo
  z prezentacją recytatorską lub wokalną utworu w wersji poziomej oraz następujące załączniki:
 • Kartę zgłoszenia do XV Powiatowego Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
 • Teksty wykonywanych utworów.
 • Zgodę na udział w konkursie oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka
  i przetwarzanie danych osobowych.
 • Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przesłuchania konkursowego i kwalifikacji finalistów dokona wybrana przez organizatora Komisja na podstawie przysłanych nagrań. Przesłuchanie odbędzie się w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3, w dniu 05.2022 r.
 • Przesłanie do szkół wyników kwalifikacji i zaproszenie finalistów do udziału w III etapie konkursu nastąpi w dniu 05.2022 r.
 1. Etap powiatowy
 • Przesłuchania konkursowe finalistów, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się do 05.2021 r. w Ostrowieckim Browarze Kultury.

§ 5
Warunki uczestnictwa – etap powiatowy

 • Prezentowane utwory powinny zawierać treści zarówno religijne jak
  i patriotyczne.
 • Utwory powinny być dostosowane do możliwości odtwórczych wykonawców.
 • Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.
 • Nagrane utwory mogą być wykonane z akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem aranżacji muzycznych (bez dodatkowych partii wokalnych).
 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

§ 6
Kryteria oceny

 1. Kategoria wiersz religijno-patriotyczny:
 • dobór utworu poetyckiego – treści religijne i patriotyczne,
 • zaangażowanie emocjonalne i innowacyjność interpretacji,
 • poprawność i ekspresja wypowiedzi,
 • dykcja oraz opanowanie tekstu.
 1. Kategoria piosenka religijno-patriotyczna:
 • dobór repertuaru – treści religijne i patriotyczne,
 • poziom warsztatu muzycznego wykonawcy,
 • własna interpretacja utworu,
 • stopień trudności utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.

§ 7
Nagrody

 1. Laureaci I, II i III miejsca oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 2. Opiekunowie wykonawców otrzymają podziękowania za przygotowanie młodzieży do Konkursu.

§ 8
Zakres umiejętności wymaganych w podstawie programowej

Zakres umiejętności wymaganych na wszystkich stopniach Konkursu obejmuje treści wymienione w podstawie programowej przedmiotu religia, język polski i muzyka:

 1. Religia
  Uczeń:
 • interpretuje wybrane utwory poezji religijnej,
 • ukazuje związek Kościoła z życiem Narodu Polskiego,
 • uzasadnia prawdę, iż miłość ojczyzny jest jednym z wymiarów realizacji przykazania miłości,
 • rozwija poczucie przynależności do różnych wspólnot: Kościoła, Narodu,
 • angażuje się we własny rozwój emocjonalny i społeczny
 • wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego.
 1. Język polski
  Uczeń:
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich,
 • wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji,
 • wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii  i kulturze,
 • recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem,
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie.
 1. Muzyka
  Uczeń:
 • śpiewa ze słuchu lub z wykorzystaniem nut,
 • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, młodzieżowego, popularnego,
 • improwizuje wokalnie oraz tworzy pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie różnorodne wypowiedzi muzyczne według ustalonych zasad,
 • zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej,
 • uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych.

§ 9
Zakres umiejętności wykraczających poza podstawę programową

Zakres umiejętności wymaganych na wszystkich stopniach Konkursu obejmuje umiejętności wykraczające poza podstawę programową z religii, języka polskiego i muzyki, a w szczególności:

 1. Wybitne zdolności recytatorskie (wymowa).
 2. Wybitne zdolności artystyczne w zakresie:
 • wysokiego poziomu warsztatu muzycznego,
 • prezentacji i ekspresji scenicznej,
 • indywidualnej interpretacji utworów.

§ 10
Dane osobowe uczestników konkursu

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia II i III etapu Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie. Rodzice bądź prawni opiekunowie uczestnika II i III etapu Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ww. celach, w formie oświadczenia.
 2. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w II i III etapie Konkursie.

§ 11
Informacje

 1. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: p. Danuta Wiśniewska, pod numerem telefonu: 509 025 474.
 2. Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymają:
 • Regulamin Konkursu
 • Kartę zgłoszenia do Konkursu
 • Zgody dla rodziców / opiekunów prawnych
 • Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. W razie zmian spowodowanych sytuacją pandemiczną w kraju, organizatorzy poinformują zainteresowane instytucje o zmianach dotyczących przebiegu konkursu

Organizatorzy konkursu są przekonani, że wspólny wysiłek zaangażowanych placówek kulturalno-oświatowych przyczyni się do kształtowania postawy szacunku wobec takich wartości jak „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

 

Karta zgłoszenia do XV Powiatowego Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”

Nazwa szkoły:  ……………………………………………………………………

Kategoria: wiersz religijno-patriotyczny

Imię i nazwisko ucznia:  …………………………………………………………..………

Tytuł utworu:  …………………………………………………………..………..…..….…

Autor utworu: ……………………………………………………………………..……..…

Imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego: …………………….….….……….…

Nr telefonu  nauczyciela przygotowującego: …………………………..………………

Imię i nazwisko ucznia:  …………………………………………………………..………

Tytuł utworu:  …………………………………………………………..………..…..….…

Autor utworu: ……………………………………………………………………..……..…

Imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego: …………………….….….……….…

Nr telefonu  nauczyciela przygotowującego: …………………………..………………

 

Karta zgłoszenia do XV Powiatowego Konkursu Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………

 

 Kategoria: piosenka religijno – patriotyczna

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………..……..…………

Tytuł utworu:  …………………………………………………………………………….….…

Autor utworu: …………………………………………………….……………………….……

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ………………..…………………………

Nr telefonu  nauczyciela przygotowującego: ……………………..……………..…………

Wymagania techniczne: ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………..……..…………

Tytuł utworu:  …………………………………………………………………………….….…

Autor utworu: …………………………………………………….……………………….……

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ………………..…………………………

Nr telefonu  nauczyciela przygotowującego: ……………………..……………..…………

Wymagania techniczne: ………………………………………………………………………

 (imię i nazwisko dziecka)

(nazwa szkoły)

ZGŁOSZENIE UCZNIA/UCZENNICY NA KONKURS

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna w konkursie …………………………………………………………………………. dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w roku szkolnym 2021/2022. Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego zapisy.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na publikowanie danych osobowych oraz wyników mojego dziecka moją (imię i nazwisko, klasa, szkoła) na stronie internetowej organizatora konkursu.

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na publikację wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego w trakcie konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez organizatora konkursu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* zaznaczyć właściwe 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu – Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.: 41 247 20 42 36 49, e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@arx.net.pl.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres e-mail lub adres korespondencyjny organizatora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa
 4. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. Przysługują Pani/Panu prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych uczestnika jest niezbędne, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konkursie. Podanie danych dotyczących publikacji danych osobowych czy publikacji wizerunku na podstawie zgody jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Get 30% off your first purchase

X
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!